ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 24.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и четвърти юни през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 318 по описа за 2015 година.                  

   

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.К., редовно уведомен от преди, не се явява. Представлява се от адвокат Р.Н.К. от АК-Бургас, с пълномощно по делото - л.39.

 

ОТВЕТНИКЪТ - секретар на община Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт Роза К.-И., с пълномощно по делото - л.40.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 5203/03.06.2015година от процесуалния представител на ответника секретар на община Бургас, юрисконсулт К.-И., към която е приложено заверено копие от удостоверение рег.№94-01-16751/19.05.2015година от директора на Дирекция „Човешки ресурси” при община Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Да се приеме представеното удостоверение.

Представям на съда за констатация оригиналите на удостоверението, което е приложено по делото на л.41, удостоверението на л.43, както и протокол 7 и решение ІІ на л.42 от делото, за извършване на констатация от съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.-И.: Известни са ми тези документи, не възразявам да се извърши констатацията от съда. Няма да соча доказателства.

 

Съдът извърши констатация по представените документи от адвокат К. като установи, че е налице идентичност, без зачерквани, добавки и заличаване, по представените в днешното съдебно заседание документи в оригинал и копията приложени по чл.42-протокол 7, решение ІІ, и л.43-Удостоверение от 1954г., л.41-удостоверение за наследници 1990г. от делото. След извършената констатация оригиналите бяха върнати на адвокат К..

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното удостоверение № 94-01-16751 от 19.05.2015г. на община Бургас, като писмено доказателство по делото.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите жалбата на моя доверител и постановите решение, с което да отмените решението на секретерая на община Бургас - Бождиар Кънчев, с което е отказано издаване на удостоверение за наследници на моя доверител, направено с искане. Моля с решението си да върнете преписката и задължите общината да издаде исканото удостоверение за наследеници, предвид, че са налице за издаване на такова с оглед събраните по делото доказателства.

Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените по делото разноски, като не представям списък на разноските.

Съобщенията по делото, моля да се изпращат до мен на адреса посочен в пълномощното, а именно - гр. Бургас, ул. Трайко Китанчев № 41.

ЮРИСКОНСУЛТ К.-И.: Уважаеми г-н съдия, считам постановения с решение на секретаря на община Бургас отказ за издаване на удостоверение за наследници, за правилен и законосъобразен, поради което моля да постановите решение, с което оставите жалбата без уважение. Аргументите ми за това са следните:

Представено е допълнително след заявлението за издаване на процесното удостоверение, удостоверение за наследници от 1990 година, което действително е удостоверяващ документ с материална доказателствена сила, но същото е невярно, тъй като в него е записано, че наследници на А. Атанасов Мандажиев са Мария Мандажиева-съпруга и Елена Костадинова - с родствена връзка дъщеря. Мария Манджиева и Елена Костадинова са сестри и няма данни за извършеното осиновяване. Невярно е отразено, че Елена Костадинова е дъщеря на А. Атанасов Мандажиев. Това по същество е предмет на производството и издаденото удостоверение не може да обоснове повторно такова. Съгласно приложимата разпоредбата в редакцията на Закона за лицата и семейството към 06.11.1953 година, а именно чл. 129 от същия е отбелязано, че всяка промяна в гражданското състояние на лицата, която засяга обстоятелствата, отбелязани в съставен вече акт, се отбелязва отстрани на акта въз основа на влязъл в законна сила съдебен акт, а именно подробни аргументи се отбелязват от страна на осиновителите и осиновените. Този съдебен акт не е представен в хода на административното производство, в който е постановен отказ за издаване на удостоверение за наследници и не се представи и по настоящото съдебно производство. Отделно от това относно приложимостта на разпоредбата за Закона за лицата и семействата действала към онзи момент, осиновяване не се допуска на пълнолетни лица, а лицето Елена Костадинова е била пълнолетна към онзи момент.

Относно възраженията в жалбата, че е извън правомощията на органа да преценява законосъобразността на влязъл в сила съдебен акт, то моля да обърнете внимание, че и в жалбата е отразено, че лицето е било пълнолетно при соченото осиновяване, за което няма никакви удостоверяващи документи и административният орган е извършил проверка където е следвало, защото административния орган е необходимо да извърши обоснована преценка на всички доказателства във връзка чл.40, ал.2 от АПК, тъй като решението по искането за издаване на удостоверение за наследници се издава след фактическа и правна обосновка и обсъждане на доказателствата. В този смисъл административният орган не е преценявал законосъобразността, а е извършил преценка на представените писмени доказателства. В правомощията на административния орган е да прецени дали следва да се издаде удостоверение съобразно преценката и изследването на всички доказателства по административната преписка. Представеното удостоверение за наследници по преписката е с материално доказателствена сила, но не е достатъчно за формиране на правен извод за  издаване на исканото удостоверение за наследници, а следва да се прецени в съвкупност с останалите документи, а именно анализирани са акт за брак, акт за раждане на двете лица, извлечение от регистъра и лични регистрационни картони.

По отношение на възражението, че в решението на органът е записано, че Елена Костадинова не е била починала, то заявявам, че се касае за допусната техническа грешка.

На следващо място личните регистрационни картони на които се  позовава жалбоподателя в жалбата са на архивен принцип и нямат  материална доказателствена сила.

Във връзка осиновяването и правните последици от него, които рефлектират в правната сфера на други лица чрез разместване на лицата в редовете на наследяване, ако има такова то респ. би изместило другата сестра при наследяване.

Предвид всичко изложено  постановения отказ е правилен, тъй като е постановен след извършена преценка на всички събрани в производството доказателства относими към процесното произнасяне.

Доколкото се иска издаване на удостоверение за наследници, предвид твърдяното осиновяване, то това искане е неоснователно,  тъй като и по тогава действащия ред и  по сега действащия ред, осиновяването може да бъде  отразено само при постановен съдебен акт.

 

АДВОКАТ К.: В съдебните заседания по настоящото дело не са оспорени тези документи, а едва в хода по същество. Това право за оспорване вече е преклудирано и неможе да бъде открито производство по реда на чл.193 от ГПК, във чл.144 от АПК. Изложените доводи са неоснователни и моля да уважите жалбата.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:16 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: