ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 13.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 318 по описа за 2015 година.                  

   

На именното повикване в 13:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 13.26 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.К., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат Р.Н.К. от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ - секретар на община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р.К.И., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на А.С.К. против решение № 94-01-41588/1/29.01.2015година на секретаря на община Бургас, с което на жалбоподателя е отказано издаването на удостоверение за наследници на А. Атанасов Мандажиев.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.170, ал.2 от АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи, че са били налице условията за издаването на поисканото удостоверение за наследници.

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата. Не спорим, че секретар на община Бургас към момента на издаване на оспореното от нас решение е бил пак Б.К. и не оспорваме този факт. Нямам възражение по доклада и разпределението на доказателствената тежест. Да се приемат представените с жалбата и административната преписка документи.

Представям – удостоверение за наследници №1665/1990година, Протокол №7, решение ІІ на началник финансов отдел при ОНСДТ-Малко Търново, удостоверение №І-82/22.05.1954 година на Бургаския народен съвет, които моля да приемете като доказателство по делото.

Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Жалбата е допустима, но е неоснователна. Нямам възражение по доклада и разпределението на доказателствената тежест. Моля да се приеме за безспорно, че Б.К. е длъжностното лице, което е секретар на община Бургас към момента на постановяване на оспорвания акт. Представената административна преписка е в цялост и моля да се приеме. Да се приемат представените днес от жалбоподателя доказателства.

Моля да ми бъде дадена възможност да запозная представляващия от мен секретар на община Бургас, с днес представените официални документи и изразя становище относно настоящото производство в едномесечен срок.

Няма да соча други доказателства към момента.

 

С оглед изразеното становище от представителите на страните в днешното съдебно заседание, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА изменение в доклада по делото, като го допълва, че от страните се признава и не се нуждае от доказване, че длъжността секретар на община Бургас към момента на постановяване на решение № 94-01-41588/1/29.01.2015година се изпълнява от Б.К..

 

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание документи, като писмени доказателства по делото;

ДАВА едномесечен срок на ответника да се запознае и изрази становище по приетите доказателства в днешното съдебно заседание.

 

За събиране на доказателства СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.06.2015г. от 13.00 часа, за когато страните са редовно уведомени от днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:36часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: