О  П  Р  Е  Д  Е  Н  И  Е

  457  

 

гр.Бургас, 26.02.2012г.

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и шести февруари, през две хиляди и тринадесета година, в състав:

                                                                                                      СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ  АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа докладваното от съдия Александрова, административно дело № 318 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.135, ал.5 от АПК.

         Образувано по искова молба подадена от Областна дирекция „Земеделие” гр. Бургас, представлявана от директора Л.М.С., с искане по реда на чл. 270, ал.1 и ал.2 от ГПК за прогласяване нищожността на решение №107/15.07.2003г. постановено по гр.д.№122/2003г. на Районен съд гр. Царево.

Първоначално е бил сезиран Окръжен съд Бургас, образувано е гр.д.№79/2013г. по описа на този съд. С определение № 106/14.01.2013г. производството по делото е било прекратено и изпратено по подсъдност на Административен съд Бургас. Мотивите на изпращащия съд са следните: Окръжният съд е приел, че в производството по гр.д. 122/2003г., по което е постановено решението, чиято нищожност се иска, съответния районен съд е разгледал административен спор по реда на чл.13, ал.2 от ЗВСГЗГФ, т.е. бил е с функции на административен съд. За това, според Окръжен съд Бургас, производството образувано по настоящата искова молба следва да се изпрати на съответния административен съд, защото на основание чл.128, ал.1, т.7 от АПК, всички искания за обявяване на нищожност на решения на административни съдилища са подведомствени на административен съд.

         Настоящият съд не споделя тези изводи.

         Решение № 107/15.07.2003г. по гр.д.№122/2003г. на Районен съд Царево е постановено по предявен по реда на чл.13, ал.2 от ЗВСГЗГФ иск. Съгласно посочената разпоредба лицата, пропуснали да подадат заявление в срока по ал.1, установяват с иск срещу общинската служба по земеделие правото да възстановят собствеността си върху горите и земите от горския фонд. Въз основа на постановеното решение общинската служба по земеделие при спазване изискванията на този закон, определя земите и горите, върху които се възстановява правото на собственост.

         От текста на разпоредбата става ясно, че производството, по което е постановено решение № 107/2003г. е исково, а не административно, както го е квалифицирал окръжния съд, защото няма за предмет оспорване на административен акт (напр.произнасянето на административния орган по заявлението за възстановяване), а има за предмет установяване на права. Затова искане за прогласяване на нищожност на съдебният акт, с който приключва това производство следва да се разгледа по реда, по който самия ищец е поискал, а именно чл.270, ал.1 и ал.2 от ГПК.

Административният съд може да се произнася по аналогични искови молби, когато предмет е искане за прогласяване нищожността на влязло в сила решение на административен съд. Решенията на районния съд, дори и да са постановени по административни спорове, а процесният не е, не могат да бъдат прогласявани за нищожни по реда на АПК.

По изложените съображения настоящия състав на Административен съд Бургас счита, че разглеждането на спора по искова молба подадена от Областна дирекция „Земеделие” гр. Бургас, представлявана от директора Л.М.С., с искане за прогласяване нищожността на решение №107/15.07.2003г. постановено по гр.д.№122/2003г. на Районен съд гр.Царево не му е подсъден. Налице е спор за подсъдност между административен и общ съд, поради което и на основание чл.135, ал.5 във вр. с ал.4 от АПК   

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – гр.Бургас и Окръжен съд Бургас, по повод искова молба от Областна дирекция „Земеделие” гр. Бургас, представлявана от директора Л.М.С., с искане за прогласяване нищожността на влязло в сила решение №107/15.07.2003г. постановено по гр.д.№122/2003г. на Районен съд гр.Царево.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №318/2013г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото на смесен петчленен състав, включващ трима представители на ВКС и двама представители на ВАС за определяне на подсъдността.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ: