ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 30.04.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети април                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

      ЧЛЕНОВЕ: 1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

       2. ЮЛИЯ РАЕВА

секретар:  Г.Ф.

прокурор: СТАНИМИР ХРИСТОВ

сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕВТИМОВА.

КНАХ   дело    номер   318     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.20  часа се явиха:

 

За касатора – Кмет на Община – Бургас, редовно уведомен, представител не се явява

Ответникът по касация – Ю.Д.Д., редовно уведомен, се явява лично.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Христов.

 

Становище по хода на делото:

ОТВЕТНИКЪТ Д. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         ОТВЕТНИКЪТ Д.– Оспорвам жалбата.  Доказателства няма да соча. Да се приключи събирането им.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

         ОТВЕТНИКЪТ Д.– Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да оставите в сила първоинстанционното решение.

ПРОКУРОРЪТ – Смитам, че жалбата подадена от Община Бургас е неоснователна, а поставеното от Бургаския районен съд решение в отменителната му част намирам за неправилно и незаконосъобразно. В случая, с наказателното постановление органите за контрол определени от кмета на Община Бургас са санкционирали лицето за две нарушения, а именно: за осъществено от него неправилно паркиране по чл. 98 , ал.1, т.1 от ЗДвП и на второ място са го санкционирали за отказ да предаде документите си по чл. 175, ал. 1, т. 3 от ЗДвП. За първото допуснато нарушение административнонаказващият орган е наложил санкция в размер на 20 лева, а по отношение на второто нарушение е наложил санкция „глоба” в размер на 100 лева, както и лишаване от правоуправление за срок от 6 месеца. Първоинстанционният съд е приел, че наказателното постановление, в частта му с наложената санкция в размер от 20 лв, не подлежи на обжалване по смисъла на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, поради което в тази част съдът е оставил без разглеждане жалбата. По отношение на второто допуснато нарушение съдът е приел, че липсват доказателства за осъществяване на същото, като е отменил наказателното постановление в тази му част. Становището ми е, че издаденото от зам.-кмета наказателно постановление е изцяло нищожно, постановено от некомпетентен орган. Считам, че съгласно разпоредбата на чл. 167, ал. 2, т.1 от ЗДвП, органите за контрол определени от кмета на общината нямат правомощия да осъществяват контрол по отношение на паркирането на МПС, а от там и да санкционират това нарушение, а още по-малко да отнемат контролни талони и свидетелства за управление на МПС. Съгласно разпоредбите на ЗДвП контрол по отношение на правилата за движение по пътищата, в това число и правилата за паркиране на МПС се осъществява от контролните органи на МВР. Общинската администрация не е компетентна да осъществява контрол по движение по пътищата и в частност паркирането. В този смисъл ще Ви моля да отмените постановеното от Бургаския районен съд решение и да прогласите нищожността на издаденото от заместник-кмета на Община Бургас наказателно постановление.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: