ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На втори април                                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка А.а

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 3183 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Б.М., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.Я.Б. – полицай в Пето районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило по делото в изпълнение указание на съда от предходно съдебно заседание писмо вх. № 1950/15.02.2018 г. от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, с което уведомяват,  че М.Б.М. е изпробван с тестова касета „Drager Drug Test 5000 STK 6“, като към писмото са приложени и Заповед рег. № 8121з-1186/2017 г. на Министъра на вътрешните работи относно определяне на технически средства и тестове за извършване на проверка за употреба на алкохол и/или наркотични вещества и техните аналози от водачите на пътни превозни средства, както и писмо от Изпълнителна агенция по лекарствата относно техническите средства и тестове за установяване на наркотични вещества.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат изисканите от съда и представени от ОД на МВР писмени доказателства.

Представям и моля да приемете заверено от мен копие на присъда №50/20.03.2018 г., която не е влязла в сила, има подаден протест от прокуратурата, с която жалбоподателят М. е признат за невиновен, тъй като на 15.02.2018 г. по мое искане по наказателното дело беше извършена токсикологична експертиза във Военномедицинска академия и на 20.03.2018 г. вещите лица д-р А. и д-р С. заявиха, че в изследваната проба не са установени забранени вещества или субстанции. Самата експертиза в момента не мога да представя, ако почитаемият съд намери за необходимо, ще помоля да отложите делото за друга дата, за да мога да я представя.

Представям списък на разноските по чл.80 от ГПК.

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото протокол за сервизна проверка на DRUGTEST_5000.

По представеното от адвокат К. копие на присъда, предоставям на съда.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените от страните писмени документи

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас Заповед рег. № 8121з-1186/2017 г. на Министъра на вътрешните работи и писмо изх. №1446/02.03.2018 г. на Изпълнителна агенция по лекарствата; присъда №50/20.03.2018 г., постановена по НОДХ № 5629/2017 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас и протокол за проверка на DRUGTEST_5000 от 15.03.2017 г., извършена от „Дрегер Сейфти България“ ЕООД.

 

Като намери, че делото е изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаем госпожо административен съдия, моля да уважите жалбата, да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна по следните правни и фактически съображения:

На първо място, заповедта не е мотивирана, тъй като в нея от изложеното не става ясно кога, къде и при какви обстоятелства са получени твърдяните данни. Това е абсолютно изискване по смисъла на Регламент 2013/2012  на ЕС относно правото на лицата на информираност в наказателното производство.

На второ място, твърдя, че така осъщественото задържане е незаконосъобразно, тъй като, както в Инструкцията за работа с техническо средство „Drager Drag Test 5000“, така и в методическите указания изрично е посочено, че положителния тест има само предварителен скринингов характер, че винаги когато има установяване на положителна проба тя трябва да бъде проверена по друг начин. Това именно не е било спазено от страна на административния орган.

На следващо място, във връзка с представената заповед на министъра на вътрешните работи в Наредба № 1 е посочено, че техническите средства подлежат на одобряване от Изпълнителната агенция по лекарствата и се ползват след посочване в заповед на министъра на вътрешните работи. В случая е одобрено техническо средство „Drager Drug Test 5000“, но не и тестовата касета „Drager Drug Test 5000 STK 6“. Включително и в заповедта на министъра, която е представена, е посочена тестова касета, която накрая завърша с „… Test-Kit“. В случая относно писмото на „Дрегер Сейфти България“ ЕООД, което е едно търговско дружество и неговите указания, писма, каквато и да е друга кореспонденция нямат задължителен характер и е в нарушение на предвиденото в Наредба № 1 и заповедта на министъра, така ползваната тестова касета не може да обоснове валиден резултат.

На последно място, с оглед заявеното от мен, че извършената експертиза във Военномедицинска академия не установява наличие на забранени субстанции в представената за изследване проба, води до недвусмисления мой извод, че така осъщественото задържане се явява в нарушение на предвидените за това правила, а именно нормата на чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР.

По тези съображения Ви моля, ако уважите жалбата, да отмените оспорената пред съда заповед, както и да присъдите на доверителя ми направените в настоящото производство разноски.

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Мисля, че по повод това, което каза адвокат К. точно е упоменато къде, кога, точен час,  сме го спрели. С оглед подозренията на колегата, който го е спрял, че може би е употребил наркотици при карането на автомобила го поканихме да дойде с нас до „Пътна полиция“ – КАТ да му се направи тест. Самият тест се прави от колеги от „Пътна полиция“, не се прави от нас и след като вече излезе самата проба, че е положителна за наркотици, тогава имаме право да го задържим. Затова считам, че задържането е законосъобразно.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: