ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 29.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 3183 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:12 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Б.М., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат С.К., надлежно упълномощен с днес представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.Я.Б. – полицай в Пето районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на М.Б.М. против заповед за задържане на лице №3388зз-365/06.11.2017 г., издадена от И.Я.Б. – полицай в Пето районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна с последиците по закон, както и иска присъждане на направените по делото разноски.

 

 

 

 

На основание чл. 163, ал. 3 АПК УКАЗВА на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА на ответника че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата, госпожо Председател. Поддържам и направените с нея доказателствени искания, без т. 1.1. и т.1.2., доколкото те не касаят ответника, а всъщност са документи, които се намират в сектор „Пътна полиция“ и аз ще представя копия от тях. В тази връзка представям заповед на министъра на вътрешните работи от 2010 г., както и заверено копие от инструкцията за работа с тестовата система „Дрегер друг тест 5000“. Представям, също така и моля да приемете заверено копие от съдебно-химическа токсикологична експертиза, която е изпълнена по НОХД № 5629/2017 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас. Същата установява, че в слюнката на доверителя ми няма следи от наркотично вещество.

Ако почитаемият съд реши, поддържам исканията по т. 2 от доказателствените искания – въпроси по чл. 176 ГПК към административния орган.

ОТВЕТНИКЪТ Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че заповедта, която съм издал, е правилна и законосъобразна.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, както и днес представените от адвокат К. писмени документи, описани в протокола.

 

Намира, че следва да уважи доказателственото искане на адвокат К., формулирано в т. 1.3 от доказателствените искания в жалбата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас  да представи по настоящото дело справка за това с каква тестова касета е извършена проверката на жалбоподателя М.Б.М. на 06.11.2017 г. и информация одобрена ли е същата съгласно изискванията на чл. 1, ал. 5 от Наредба № 1/19.07.2017 г. на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието.

ПРЕДОСТАВЯ четиринадесетдневен срок, считано от съобщаването, за представяне на справката по делото.

 

Констатира, че по делото не е представена в пълнота преписката по оспорената заповед – липсват данни за компетентността на органа като такъв в качеството на полицейски инспектор, който е издал заповедта; сведения; обяснения по случая, събрани в производството, приключило с оспорената заповед или в хода на образуваното досъдебно  производство. Поради това намира, че следва да даде указания на ответника да попълни делото с необходимите писмени документи в тази насока.

Воден от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

УКАЗВА на ответника задължението и му ПРЕДОСТАВЯ възможност в едномесечен срок, считано от днес, да представи по делото в заверен препис и в пълнота цялата преписка по издаване на оспорената заповед за задържане на лице №3388зз-365/06.11.2017 г., съдържаща доказателства, удостоверяващи компетентността на лицето, издало оспорената заповед; съставени по случая докладни записки; заявления; сведения на преки  очевидци и други такива относими, събрани в хода на образуваното Бързо досъдебно производство № 3388бп-891/06.11.2017 г. по описа на Пето районно управление  документи във връзка с наложената на М.Б.М. принудителна административна мярка – задържане за срок от 24 часа на дата 06.11.2017 г.

 

Намира, че следва да остави без уважение формулираното в т. 2 от доказателствените искания в жалбата искане, тъй като отговор на поставените към ответника въпроси може да бъде даден от приложените по делото и изискани от съда писмени документи.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя съдът да задължи административния орган да се яви лично в съдебно заседание и да отговори на формулираните в жалбата въпроси на основание чл. 176, ал. 1 от ГПК във вр. с чл. 144 АПК.

ПРЕДОСТАВА възможност на адвокат К. да ангажира допълнителни доказателства по делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.04.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и  час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7

Да се изпрати препис-извлечение от съдебния протокол на Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас за изпълнение указанията на съда.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: