ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.06.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                                    две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3182 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 12,05 часа се явиха:

За жалбоподателя „Сий Сайд Инвестмънт“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. А., с представено по делото пълномoщно. 

За ответника - кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се явява юк. Н., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице инж. С.И..

 

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице, ведно с приложенията към него, по допуснатата съдебно-техническа експертиза с вх.№ 6228/05.06.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

СЪдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му, нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Страните: да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. А.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Юк. Н.: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

 

УСТАНОВЯВА самоличността на вещото лице, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил, ведно с приложенията към него.

 

адв. А.: Имам въпроси. Въз основа на какво изготвихте заключението?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Въз основа на материалите по делото, проверка в общината и оглед отвън на процесната ограда.

 

адв. А.: на въпрос 1.6. какъв е отговорът Ви?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На този въпрос трябва да отговори административният орган. Аз съм отговорил, че няма строителни книжа, респективно трябва да търсим допустимост съгласно §16 ПР ЗУТ, към правилата действали към момента на изграждането и към сега действащите правила. В тази връзка считам, че отговорът се съдържа в предните въпроси, на които съм отговорил. Това е правен въпрос.

 

адв. А.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Юк. Н.: Имам един въпрос. В отговора Ви на въпрос 1.2. казвате, че оградата е допустим строеж по смисъла на чл. 48 от сега действащия ЗУТ. Изследвахте ли допустимостта по време на действалата нормативна уредба по време на извършване на строежа?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По време на извършването на строежа през 1987 г., така както е по декларация на жалбоподателката, строеж на оградите се регламентира с действащите тогава ЗТСУ, ППЗТСУ, Наредба №5 и Наредба №2 за застрояване в земеделски земи.  Предвид на това, че към момента на 1987 г. нямаме ПУП, а все още имаме земеделска земя макар и по §4 ЗСПЗЗ, то тогава могат да бъдат изграждани огради, разбира се огради вече конкретизирани като размери и конструкция това става допълнително с решение на Техническата служба на Общината. Към онзи момент нямаме строителни книжа.

 

Юк. Н.: Нямам други въпроси.

 

Въпрос на съда: В заключението си пишете, че тази ограда е извършена в земеделска земя по §4“А“ от ЗСПЗЗ. Тази земя е била неурегулирана, ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, била е неурегулирана.

 

Въпрос на съда: Имаме ли данни за променено предназначение или не?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, нямаме данни към момента на строителството.

 

Въпрос на съда: По данните в административната преписка и това, което пишете, че със заповед №249/20.09.1990 г. имаме одобрено застроително решение на земята за земеделско ползване,  което е пуп и съобразно този ПУП вече тази земя има трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване за жилищно строителство с определени показатели.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, точно така.

 

Въпрос на съда: към настоящия момент имаме пуп - този от 1990г. Няма друг ПУП?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: това е единственият пуп.

 

Въпрос на съда: За да изследвам допустимостта тази ограда предвидена ли е в този пуп или следва да се позовем на градоустройствените правила и норми?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тя е  допустима съгласно чл. 48 ЗУТ, т.е в парцели, предвидени за жилищно строителство, може да има изграждане на огради по регулационните линии.

 

Въпрос на съда:  Като направихте огледа на място оградата на регулационната линия ли е изградена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

 

Въпрос на съда: упи VII-147 в кв. 4 по заповед №249/20.09.1990 г. идентичен ли е с посочения в заключението ПИ с идентификатор 39164.502.147 по КККР на с. Кошарица, Община Несебър?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да, идентичен е.

 

съдът: нямам други въпроси.

 

страните: Да се приеме заключението на вещото лице. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема заключението на вещото лице и приложенията към него, като му определя окончателно възнаграждение в размер на 500.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 500 лв. на 13.06.2018г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. А.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата и да постановите решение, с което да отмените заповедта. Налице са всички основания затова предвид събраните по делото писмени доказателства и заключението на вещото лице. Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски съгласно приложения договор за правна защита и съдействие. 

 

Юк. Н.: моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Не са налице твърдените в нея пороци. Моля да постановите съдебно решение, с което да потвърдите заповед № 1746/30.08.2017 г. на кмета на Община Несебър. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки, в които да изложа подробни съображения.

 

 

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:15 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: