ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.04.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3182 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,50 часа се явиха:

За жалбоподателя „Сий Сайд Инвестмънт“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. А.- представя пълномoщно. 

За ответника - кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се явява юк. Н., с представено по делото пълномощно

 

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице, тъй като жалбоподателят не е заплатил определения депозит.

 

СЪдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Страните: да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. А.: Уважаема г-жо съдия, доверителят ми не е внесъл депозита за вещо лице, тъй като междувременно след предходното съдебно заседание А.Я. - управител на „Сий Сайд Инвестмънт“ ЕООД представя нотариално заверена декларация и протокол от заседание на Общински експертен съвет, проведено на 04.04.2018 г., в който има преценка, че следва да се издаде удостоверение за търпимост на процесния обект – масивна ограда. Всъщност се изчаква да приключи административното производство. Тъй като обжалваме заповед представям на съда надлежно заверени копия на процесната заповед и на КА № 37/20.06.2017 г. така, както са били залепени.Твърдя, че има нарушение в процедурата по уведомяване, тъй като липсват присъствали на проверката, свидетели, подписи. Били са залепени по начина, по който са изглеждали. Представям също така справка по лице от имотния регистър за партидата на имота, включително и 4 бр. нотариални акта за прехвърляне. Водя един свидетел, който е съжителствал с един от собствениците. С неговите показания ще установяваме откога е построена оградата. Предоставям на съда да прецени относно експертизата, като считам, че въпросите на експертизата се припокриват с установеното в протокола, който днес представих.

 

Юк. Н.: Не възразявам да бъдат приети представените в днешно съдебно заседание доказателства. Към момента няма издадено удостоверение за търпимост. Последният абзац на протокола казва, че ще бъде издадено след приключване на съдебното производство, така че по отношение на експертизата и допускането на свидетел предоставям на преценката на съда.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

В.Х.К., с ЕГН **********, на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, разведена.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Свидетелят на въпроси на адв. А.:

 

Въпрос: Познавате ли Н.И.Т.?

 

Отговор: Да, живея с него от 2003 г. досега.

 

Адв. А.: На стр. 2 от справката от имотния регистър е посочен като купувач г-н Т..

 

Въпрос на съда: Вие живяхте ли в имота в с. Кошарица?

 

Отговор: Да, от 2003 г. 3-4 години живяхме с Н. в къщата, докато той я продаде.

 

въпрос: По това време, докато сте живели там, имаше ли масивна ограда този имот?

 

отговор: Да, имаше бетонна ограда.

 

въпрос: Скоро ходили ли сте на това място?

 

отговор: Преди 1 месец ходих там, защото имам приятелка, която живее наблизо. Оградата си е там.

 

въпрос: Вие ли я направихте оградата?

 

отговор: Не, аз я заварих така оградата.

 

Адв. А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Юк. Н.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора, следва да предостави още една възможност на жалбоподателя да заплати определения в предходното съдебно заседание депозит по допуснатата съдебно-техническа експертиза.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените в днешното съдебно заседание доказателства.

 

задължава жалбоподателя да заплати определения депозит в размер на 500.00 лв. за изготвяне заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, в 7-дневен срок от днес.

В случай, че същият не бъде заплатен определението за допускане на експертиза ще бъде отменено и делото ще бъде решено съобразно наличните доказателства.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.06.2018 г. от 12:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:09 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: