ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.02.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи февруари                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3182 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Сий Сайд Инвестмънт“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - кмет на Община Несебър, редовно уведомен, се явява юк. Н. - представя пълномощно

 

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 2197 от 20.02.2018 г. от управителя на дружеството-жалбоподателя, с която моли делото да бъде отложено за друга дата поради заболяване, тъй като желае лично да присъства в съдебното заседание и да ангажира доказателства. Към молбата е представено заявление за одобряване на инвестиционен проект с вх. номер № Н2-УТ-1210/20.02.2018 г.

 

СЪдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Н.: Оставям на преценката на съда по хода на делото. Аз лично смятам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като жалбоподателят е редовно уведомен за днешното съдебно заседание, а към молбата си управителя на дружеството не е представил медицинско удостоверение по образец по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Наредбата за медицинска експертиза/обн. ДВ, бр.51/2017 г., в сила от 27.06.2017 г./,в което да е отбелязано, че заболяването му не позволява да се яви пред органите на съдебната власт.

Ето защо и по хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Сий Сайд Инвестмънт“ ЕООД, с ЕИК по Булстат *********, със седалище и адрес на управление *********, представлявано от управителя А.Н.Я. против заповед № 1746/30.08.2017 г. на кмета на Община Несебър, подписано по заместване от зам. кмета на Община Несебър, с която на основание чл. 225а, ал. 1 ЗУТ, във вр. с чл. 225, ал. 2, т. 2 ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ „плътна ограда“ от бетон, с приблизителни размери: дължина 25.00м и средна височина 5.00м, изграден в собствения на дружеството ПИ с идентификатор 39164.502.147 по КККР на с. Кошарица. Община Несебър, област Бургас / местност „Чолакова чешма“/.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

юк. Н.: Оспорвам жалбата. Считам, че жалбата е изцяло неоснователна. Моля да се приеме административната преписка, изпратена в придружителното писмо. Няма да ангажирам други доказателства към този момент.

Съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора и твърденията на жалбоподателя, на основание чл. 171, ал. 2 АПК, следва да допусне извършване на съдебно-техническа експертиза.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и представеното с молба  вх. № 2197 от 20.02.2018 г. от жалбоподателя - заявление за одобряване на инвестиционен проект с вх. номер № Н2-УТ-1210/20.02.2018 г.

допуска, на основание чл. 171, ал. 2 апк, извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице, по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки и оглед на място да отговори на следните въпроси:

1.     Има ли издадени строителни книжа за оградата - разрешение за строеж, инвестиционни проекти, включително и проектно становище от инженер конструктор с указания за изпълнението му?

2.     Допустима ли е оградата по ПУП към момента на изграждането й, по правилата и нормите, действали по време на извършването й, и по сега действащия ПУП? Да се посочи дали за имота има одобрен ПУП?

3.     Представлява ли оградата строеж по смисъла на §5, т. 38  ДР ЗУТ?

4.     Коя категория е строежът и да се опише конструкцията му?

5.     Деклариран ли е строежът пред одобряващите органи и кога?

6.     Търпим ли е строежът съобразно изискванията на § 16, ал.1, 2 и 3 ДР ЗУТ и §127 ПЗР ЗИД ЗУТ?

7.     Инициирана ли е процедура за узаконяване на строежа съобразно изискванията на § 184 ПЗР ЗИД ЗУТ и кога?

8.     Спазени ли са изискванията на чл. 148, ал. 5 ЗУТ?

НАЗНАЧАВА за изготвянето на заключението вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 500,00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването

Дава възможност на жалбоподателя да постави допълнителни въпроси към допуснатата съдебно-техническа експертиза в нарочна писмена молба, с препис за другата страна, в 7-дневен срок от уведомяването.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението, след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.04.2018 г. от 10:15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:29 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: