РЕШЕНИЕ № 489

 

17.03.2016г., град  Бургас

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на девети март, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

 

секретар:  И.Л.

прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  317  по    описа    за   2017 година.

 

         Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба, подадена от Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) гр. Бургас против решение № 1985/ 29.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 6418 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас. С решението е отменено наказателно постановление (НП) № 02/ НП 325 от 09.08.2016 г., издадено от Директора на РЗОК - гр. Бургас, с което за нарушения на чл. 55, ал.2, т. 2, т. 3, т. 7, чл. 31, т. 5 от НРД 2015 г. за медицинските дейности от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1, б. а и чл. 8 от приложение № 2Б към чл. 2 на Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г. за приемане на методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО на Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия „Сити клиник Бургас“ ООД с ЕИК ***  на основание чл. 106, ал. 4 от ЗЗО е наложено административно наказание - имуществена санкция, в размер на 500 лв.       В касационната жалба са изложени доводи, че решението е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Иска се неговата отмяна и потвърждаване на наказателното постановление. В съдебно заседание касатора се представлява от упълномощен представител, който поддържа жалбата

         Ответникът по касационната жалба - Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия „Сити клиник Бургас“ ООД, редовно призован не се явява и не се представлява.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че жалбата е основателна и решението на първоинстанционния съд следва да бъде отменено.

         Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл. 211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

         Разгледана по същество е неоснователна.

         С наказателното постановление Специализирана болница за активно лечение по кардиохирургия „Сити клиник Бургас“ ООД е санкциониранo, след като при проверка, извършена от 04.02.2016 г. до 25.02.2016 г., е констатирано нарушение на чл. 55, ал.2, т. 2, т. 3 и т. 7 от Закона за здравното осигуряване, чл. 31, т. 5 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2015 г., във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1, б. а и чл. 8 от приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 на МС от 16.03.2015 г. за приемане на методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО. Въз основа на констативен протокол № 192/10.02.2016 г., е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 192-А/07.03.2016 г., въз основа на който е издадено процесното наказателно постановление, с което за нарушение на чл. 55, ал.2, т. 2, т. 3 и т. 7 от ЗЗО, чл. 31, т. 5 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2015 г. на дружеството на основание чл. 106, ал. 4 от ЗЗО е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на  500 лв.

         За да постанови обжалваното решение,  РС - Бургас е приел, че наказателното постановление е издадено при липса на компетентност на издателя му. Приел е, че издател на НП по чл. 105а /отм./ и чл. 105в /отм./ от ЗЗО преди отмяната е бил директорът на РЗОК или упълномощени длъжностни лица,  докато по чл. 106 ЗЗО компетентен е Директорyът на Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

         Настоящият касационен състав споделя аргументите, изложени в оспореното решение, досежно наличните основания за отмяна на наказателното постановление. С промяната на ЗЗО обнародвана в ДВ бр.48 от 27.06.2015г., в сила от 17.07.2015 г., разпоредбите на чл. 105а и чл. 105в са отменени, а в чл.106 от ЗЗО е променена ал.3, според която за нарушаване на разпоредбите на този закон или на нормативните актове по прилагането му извън случаите по ал. 1 и 2, чл. 103, чл. 104, 105д и 105е и глава трета, се налага глоба от 100 до 500 лв., а за повторно нарушение - от 200 до 1000 лв., и е приета нова ал. 4 която предвижда, че когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.

         Настоящият касационен състав споделя извода на районния съд, относно длъжностните лица, които установяват нарушенията по чл. 106 от ЗЗО. Компетентен да санкционира за нарушения по чл. 106, ал. 4 от ЗЗО е директорът на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, а не директорът на РЗОК, какъвто е настоящият случай. Възражението на касатора относно приложението на параграф 45, ал.1 от ЗИД ЗЗО /ДВ бр.48/27.06.2015г./ в този случай е неоснователно. Тази разпоредба предвижда до приемането на нови национални рамкови договори по чл. 53, ал. 1, проверките от финансовите инспектори, лекарите-контрольори и лекарите по дентална медицина – контрольори, налагането на санкции и тяхното обжалване да се извършват по досегашния ред. Разпоредбата визира единствено процесуалните правила за извършване на проверките, налагането и обжалването на санкции и не обосновава приложението на вече изменената към датата на издаване на НП материалноправна норма на чл.106, ал. 4 ЗЗО.

          Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да се остави в сила, поради липса на касационни основания за неговата отмяна.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1985/ 29.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 6418 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Бургас.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                   

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                    2.