Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 822

 

гр. Бургас, 26. 04. 2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХV-ти състав, в съдебно заседание на седми април през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар С.Х. и с участието на прокурора Г. Дуков, като разгледа докладваното от съдия Луканов КНАХ дело № 317/2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Производството е образувано по касационна жалба, подадена от Т.С.Д., ЕГН **********,***, чрез процесуалния си представител адвокат Г.Г. ***, срещу решение № 154/15. 12. 2015г., постановено по административнонаказателно дело № 270/2015г. по описа на Районен съд Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ-0000061/06. 07. 2015г. на началник отдел АНД в ГД „АИ“ гр. София. С наказателното постановление на касатора е наложено административно наказание глоба по чл. 178а, ал. 7, т. 1 от ЗДвП в размер на 1 500 лева. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и незаконосъобразно и иска да бъде отменено. Излага подробни съображения, че се касае за маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. В открито съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява. Не сочи нови доказателства.

Ответникът по касация, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

С обжалваното решение състав на Районен съд Карнобат е потвърдил изцяло наказателно постановление № ДАИ-0000061/06. 07. 2015г. на началник отдел АНД в ГД „АИ“ гр. София. С наказателното постановление на Т.С.Д. е наложено административно наказание глоба по чл. 178а, ал. 7, т. 1 от ЗДвП в размер на 1 500 лева. Съдът не е констатирал процесуални нарушения при установяване на административното нарушение и налагане на административното наказание, които да обосновават отмяна на наказателното постановление. Приел е, че нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства. По изложените съображения е потвърдил оспореното наказателно постановление.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Неоснователно е възражението на касатора, че нарушението и обстоятелствата, при които е извършено не са описани достатъчно пълно и пунктуално, както в акта, така и в наказателното постановление. Според настоящият касационен състав описанието на нарушението е ясно и точно и дава пълна представа на лицето, привлечено към административнонаказателна отговорност в какво нарушение е обвинено, че е извършило и за какво нарушение е наказано. Описанието на фактите в АУАН и в наказателното постановление е идентично, няма противоречие. Вписани са всички съществени реквизити, съобразно нормите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Неоснователно е и възражението, че съдът не е коментирал фактът, че комисията, извършила годишния технически преглед е колективен орган, а административната отговорност е реализирана само от нейния председател.

Нормата на чл. 178, ал. 7, т. 1 от ЗДвП постановява, че се наказва с глоба 1500 лв. председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който допусне извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство в нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или със съоръжения или средства за измерване, които не отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1. От събраните пред районния съд доказателства е установено, че Т.С.Д., е наказан именно в качеството си на председател на комисия по извършване на годишен преглед за техническа изправност на автобус „Форд Транзит“ с рег. № ****, като е издал карта за допълнителен преглед за превоз на деца и/или ученици на автобус, който не отговаря на изискванията на Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, тъй като не разполага с АВS, антиблокираща система. В процесния случай обстоятелствата, които е трябвало да удостовери председателят на комисията след проверка на техническата изправност и допълнителното оборудване на автобус „Форд Транзит” с рег. № ****, и за които Д. е издал карта за допълнителен преглед за превоз на деца и/или ученици, не са били установени, т.е. документът е издаден без провереният автобус да отговаря на съответните нормативни изисквания.

Нарушението е установено по несъмнен начин, тъй като е формално, на простото извършване, т.е. няма съставомерен вредоносен резултат. В този смисъл и възраженията на касатора, че не са настъпили никакви общественоопасни последици не могат да обосноват наличие на предпоставки за приложение на чл.28 от ЗАНН.

По изложените съображения и при липса на отменителни основания, настоящият касационен съдебен състав приема, че обжалваното решение е постановено в съответствие с действащите правни норми и следва да бъде оставено в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 154/15.12.2015 година, постановено по административнонаказателно дело № 270 по описа за 2015 година на Районен съд Карнобат.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                  2.