РЕШЕНИЕ

 

         764                       дата 28 април 2015 год.                       гр.Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ- ти състав,

в публично заседание на 20 април 2015 год.,

в следния състав:

 

                                                                           Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: К.Л.

Прокурор:………………………….…

 

разгледа адм. дело № 317 по описа за 2015 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК, във вр. с чл.144 и  с чл.107 от с.к.

Образувано е по жалба на Е.Д.А. *** 8 против Акт за установяване на задължение по декларация № 4195/30.10.2014г., издаден от старши  инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 3/13.01.2015г. на директора на ТД на НАП – Бургас.

Жалбоподателката А. оспорва издадения против нея АУЗД като незаконосъобразен, като възразява, че материалният закон не е бил правилно приложен от органа по приходите. Счита, че получената от нея субсидия през 2013г. от Програма за развитие на селските райони в размер на 3338,40лв. правилно е била декларирана изцяло в Приложение 3 Таблица 1 на ГДД за 2013г., докато с издадения акт органът неправилно я разделя на три части, една част от която отнася в Приложение 3, Таблица 1, друга част в Таблица 2 и трета част в Приложение 6 на ГДД, без да са били налице предпоставките за това. Иска се отмяна на акта.

В съдебно заседание жалбоподателката се явява лично и поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът- директор на ТД на НАП – Бургас се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата, като поддържа становището, че органът по приходите правилно е процедирал, като е посочил как точно следва да бъде декларирана субсидията и съответно обложена с данък.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

Данните от административната преписка сочат, че жалбоподателката А. е подала декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2013г. вх. № 2000И0028258/27.04.2014г., видно от която, декларирала е доход като лице регистрирано като земеделски производител под формата на субсидия с код 03 в размер на 3338лв., като за целта е попълнено Приложение № 3, Таблица 1 на ГДД. Съобразно това деклариране и след попълване на Част ІІ на Приложение 3 е формирана годишна данъчна основа, която пренесена в Част ІV на ГДД е определила годишен данък в размер на 51лв., изцяло внесен.

При извършената проверка от органа по приходите са констатирани несъответствия при декларирането, за коригирането на които е издаден процесният АУЗД. Видно от мотивите на акта органът е изискал както писмени обяснения от лицето, така и справка от ОДЗ Сливен, видно от която, към 09.08.2013г. земеделският производител е използвал площ от 1,00ха, на която са били засети зеленчуци 0,2500ха, череши 0,3000ха и етерично-маслени култури 0,4500ха. При тези данни е посочил, че получената субсидия за 2013г. в размер на 3338лв. следва да се декларира съобразно площите, които са били засети, а именно – в Приложение № 3, таблица 1 следва да бъде декларирана сума съответстваща на засетите череши 0,300ха – 30% х 3338лв. = 1001,40лв.; в Приложение 3, таблица 2 следва да бъде декларирана сума съответстваща на засетите етерично-маслени растения 0,4500ха – 45% х 3338лв. = 1502,10лв. и в Приложение № 6 е следвало да бъде декларирана сума съответстваща на засети зеленчуци 0,2500ха – 25% х 3338лв. = 834,50лв.

При така извършените корекции, по Приложение № 3 е формирана годишна данъчна основа в размер на 365,28лв., а по Приложение № 6 – в размер на 834,50лв., което формира обща годишна данъчна основа в размер на 1199,78лв., въз основа на която е определен годишен данък в размер на 119лв. зачетен е внесеният данък в размер на 51лв., поради което е установено задължение за довнасяне в размер на 68лв. Начислени са съответните лихви.

При обжалването по административен ред актът е потвърден с Решение № 3/13.01.2015г. на директора на ТД на НАП Бургас, в мотивите на което горестоящият орган е възприел фактическите основания на органа по приходите, като е посочил, че част от отглежданите култури попадат под юрисдикцията на чл.29, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, друга част попадат под хипотезата на чл.29, ал.1, т.2, б.А от с.з., като двете правни норми регламентират различен размер на нормативно признатите разходи, а една част от субсидията не е била използвана по предназначение, поради което следва да се обложи по реда на чл.35, т.6 от ЗДДФЛ.

Актът е незаконосъобразен.

По делото не е налице спор по фактите и в частност на правнозначимите такива, свързани с качеството на земеделски производител на жалбоподателката и размера на получената субсидия.

Спорът е по приложението на материалния закон, което предопределя съответното попълване на ГДД и в зависимост от това се влияе размерът на публичното задължение.  

Съгласно нормата на чл.29, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ   Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва: 1. с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност. Тази хипотеза на закона намира отражение в Приложение № 3, Таблица 1 от ГДД, където лицето, регистрирано като земеделски производител декларира доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитите на селските райони и държавния бюджет. В конкретния случай се касае за производство на непреработени продукти от селско стопанство – отглеждане на череши, зеленчуци (градински пипер, градински краставици) и етерично-маслени култури (мащерка, босилек), всички те отговарящи на изискванията на § 1, т.21 от ДР на ЗДДФЛ, съгласно който "Непреработен продукт от селско стопанство" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава. Неясно защо органът по приходите счита, че на това условие отговаря само отглеждането на череши, поради което в Приложение № 3, Таблица 1 е отнесъл само сумата от 1001,40лв., съответстваща на относителния дял от субсидията, ползвана от лицето за това производство.

Органът по приходите неправилно е счел, че в Приложение № 3, Таблица 2 е следвало да бъде декларирана тази част от субсидията, съответстваща на отглеждането на етерично-маслените продукти, като е приел, че по отношение на тях следва да намери приложение нормата на чл.29, ал.1, т.2, б.А от ЗДДФЛ, съгласно която норма Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва: 2а) с 40 на сто за: доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство. Тази хипотеза на закона съдът намира за неприложима спрямо дейността на жалбоподателката, тъй като независимо, че обхваща случаите на производство на преработени и непреработени продукти от селско стопанство, тя не е относима към земеделските производители. Видно от описанието в Таблица 2, съотнесено към нормата на чл.29, ал.1, т.2, б.А от ЗДДФЛ, тук се декларират доходи от стопанската дейност на физическите лица, които не са търговци, т.е. разграничителният критерий с Таблица 1 е качеството на лицата – дали са физически лица - земеделски производители (Таблица 1) или са физически лица, които не са земеделски производители и не са търговци (Таблица 2). Допълнителен аргумент в тази насока е и обстоятелството, че Таблица 2 също съдържа възможност за деклариране на доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитите на селските райони и държавния бюджет, които също се декларират с код 03, но правнозадължените лица са различни от тези по Таблица 1, т.е., разграничителният критерий е с оглед лицата, а не с оглед вида на продукцията, която и по Таблица 2 може да бъде непреработена. С оглед това тълкуване на закона съдът приема, че не са налице фактически основания част от получената субсидия, съответстваща на ползваната сума за отглеждане на етерично-маслени култури да бъде декларирана в Приложение № 3, Таблица 2, тъй като жалбоподателката има качество на земеделски производител, поради което попада в кръга на задължените лица по Таблица 1.

Неправилно също така органът по приходите счита, че част от получената субсидия - сума в размер на 834,50лв. ползвана за отглеждане на зеленчуци следва да бъде декларирана в Приложение № 6 на ГДД – доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ. За този извод съдът не констатира наличието на никакви мотиви. За да бъде декларирана в това приложение сумата от субсидията трябва да е установено, че не е била ползвана по предназначение. По делото не са налични фактически констатации в тази насока, поради което този извод на приходната администрация е необоснован. Посочената сума е ползвана за отглеждане на зеленчуци - градински пипер, градински краставици, за което органът е почерпил информация от ОДЗ Сливен, поради което неясно остава защо е преценил, че субсидията не е била ползвана по предназначение. Видно от изготвения Бизнес-план на земеделския производител при кандидатстването по Мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“, представен при кандидатстването за отпускане на субсидията, в таблица 8.2. са описани дейностите, които кандидатът извършва през периода на подпомагане, в т.ч. е посочено и отглеждането на зеленчуци. Органът не е изложил мотиви защо е приел, че сумата от 834,50лв. не е използвана за отглеждането на зеленчуци, респ. липсват установявания в тази насока. За този негов извод съдът направи констатации не въз основа на акта или решението на горестоящия орган, а въз основа на изпратеното до задълженото лице съобщение № 200661400026690/18.09.2014г., с което страната е поканена да коригира ГДД, като в административната преписка не се откриха други източници, въз основа на които да се анализира тази част от коригирането на данъчната декларация. След като по делото няма данни сумата от 834,50лв. да е била ползвана не по предназначението на отпуснатата субсидия, то в този случай не са налице материалните предпоставки по смисъла на чл.385, т.6 от ЗДДФЛ, на каквото само основание би било възможно в случая тази сума да бъде декларирана в Приложение № 6 и на това основание да се облага със съответния данък.         

При тълкуването на приложимия материален закон, съдът се позовава вкл. на Разяснение № 07-00-169 от 4.07.2014г. на НАП относно данъчно третиране на получена субсидия от земеделски производител, съгласно което данъчното третиране на субсидиите би могло да се диференцира в зависимост от предназначението им. В т.1 е посочено - ако субсидията е получена във връзка с дейността по производство на непреработена селскостопанска продукция, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, ал. 1, т. 1 или т. 2, б. „а” от ЗДДФЛ, в зависимост от качеството на лицето. В този случай следва да се попълни Приложение № 3 към ГДД, съответно табл. 1 или табл. 2, в зависимост от това дали лицето е регистрирано като земеделски или тютюнопроизводител или няма такава регистрация. В т.2 е посочено - ако субсидията е получена за дейността по производство на преработени продукти от селското стопанство /включително от продажба на произведена декоративна растителност/, същата се счита за облагаем доход от друга стопанска дейност по чл. 29, т. 2, буква „а” от ЗДДФЛ. В този случай следва да се попълни табл. 2 от Приложение № 3 „доходи от друга стопанска дейност“ към ГДД. Субсидиите, които попадат в чл. 29, ал. 1, т. 1 или т. 2, б. „а” от ЗДДФЛ са обвързани със стопанската дейност на лицата по производство на преработена или непреработена продукция. Указано е също така, че в случай, че лицето не развива стопанска дейност или използва получените субсидии за лични нужди, то тези средства се явяват облагаем доход и попадат в обхвата на чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ, където са включени всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ или ЗКПО, като размерът на дохода е брутната сума на получените субсидии.Тези доходи се декларират в Приложение № 6 „доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ” към ГДД. В аналогичен смисъл е и друго Разяснение № 20-21-69 от 18.04.2013г. на НАП относно данъчно третиране на получени субсидии от физическо лице, регистрирано като земеделски производител.

На основание изложените мотиви следва да се приеме, че получената през 2013г. субсидия следва  изцяло да се декларира в Приложение № 3, Таблица 1, както е извършено от жалбоподателката и не отговаря на предпоставките за деклариране на част от нея в Приложение № 3, Таблица 2, нито в Приложение № 6, както е процедирал органът по приходите, поради което   обжалваният акт за установяване на задължение по декларация следва да бъде отменен като незаконосъобразен, с оглед на което и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд Бургас, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № 4195/30.10.2014г., издаден от старши  инспектор по приходите при ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 3/13.01.2015г. на директора на ТД на НАП – Бургас.

 

Решението може да се обжалва пред върховния административен съд в 14-дневене срок от съобщаването му на страните.

 

                                              

                                                                      СЪДИЯ: