Р Е Ш Е Н И Е

 

            Номер 742            Година 07.05.2014              Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на десети април две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина РАДИКОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                         2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря: М.В.

Прокурор: Тони Петрова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 317 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:           

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от „Скат ТВ” ООД,  гр.Бургас, със седалище и адрес на управление ж.к.”Зорница”, до бл.39, представлявано от управителя В.С.С. против решение № 2567/12.12.2013г. постановено по н.а.х.д. № 843 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас. Счита решението за незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и при съществени нарушения на процесуалните правила. С жалбата се прави искане да се отмени първоинстанционното съдебно решение, като постановено в нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание.

Ответникът – Заместник началник на Дирекция за национален строителен контрол гр.София, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва касационната жалба и прави искане да се потвърди първоинстанционното съдебно решение, като правилно и законосъобразно.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата  е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Бургас е потвърдил наказателно постановление № Б-22-ДНСК-312/23.11.2012г. на зам.началника на ДНСК, с което на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, като е прието, че дружеството е нарушило законовите разпоредби на чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ, във връзка с чл.154, ал.5 от ЗУТ и е осъществило състава на чл.237, ал.1, т.2 от ЗУТ. За да постанови решението си съдът е приел, че с деянието си жалбоподателят е нарушил чл.154 от Закона за културното наследство и правилно е бил санкциониран по чл.222, ал.1. Свидетелските показания и писмените доказателства по делото установяват виновното поведение на жалбоподателя. АУАН и НП отговарят изцяло на изискванията на ЗАНН. Глобата е правилно определена и справедлива.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Решението на първоинстанционния съд е необосновано, като изложените в него мотиви не биха могли да бъдат отнесени към предмета на спора, а именно законосъобразността на наказателно постановление № Б-22-ДНСК-312/23.11.2012г. на зам.началника на ДНСК.

На първо място с наказателното постановление дружеството е санкционирано за нарушение на чл.154, ал.2, т.8 от ЗУТ, във връзка с чл.154, ал.5 от Закона за устройство на територията, а съдът е приел, че жалбоподателят е нарушил чл.154 от Закона за културното наследство.

На второ място е прието, че от събраните по делото доказателства се установява виновното поведение на жалбоподателя, а в случая е ангажирана отговорността на търговско дружество, чиято отговорност за разлика от тази на физическите лица, е безвиновна и за да бъде ангажирана е достатъчно само обективно да бъде констатирано неизпълнение на определеното задължение.

На последно място е прието, че глобата е правилно определена и справедлива, а видно от наказателното постановление на дружеството не е наложена глоба, а имуществена санкция.

С оглед на изложеното обжалваното решение следва да бъде отменено, като необосновано, а делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на Районен съд гр.Бургас.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63, ал.1, изр. 2 във връзка с чл.222, ал.2, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 2507/12.12.2013г. постановено по н.а.х.д. № 843 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд гр.Бургас.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                     

                               2.