ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,18.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осемнадесети юни                                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 317 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.И.Т., редовно призован, се явява лично и с адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Ответникът директор на РУСО Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Явява се вещото лице Н.К.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че на 07.06.2013г. е постъпило експертното заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, в рамките на законоустановения срок, поради което пристъпва към разпит на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Н.Г.К., 58 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Представила съм заключение, което поддържам.

         ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – На стр.3, последния абзац от заключението ви, това което сте изложили е в смисъл, в случай, че съда приеме, че е положил труд като подземен работник ли и би трябвало да се приеме това разсъждение, което правите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ К. – Да, мисля че съда ще прецени.

         АДВОКАТ В. – Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението в размер, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ В. – Бих искала да представя за сведение на съда по идентичен казус, който е разрешен от РУСО, ведно със съдебно решене на ВАС по този казус.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам други доказателствени искания.

 

По представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства, съдът намира, че същите не касаят съществото на спора, поради което съдът не следва да ги приема като доказателства по делото. Предвид това и с оглед изявлението на адвокат В.

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА за сведение разпореждане на Териториално поделение на НОИ Бургас №5/прот.№Y01025/07.02.13г. -3/2013, разпореждане № 263/прот.№ N01050/13.03.2013г. - 5/2013, Решение № 94Т-2619-1 от 06.03.2013г. на директора на РУСО Бургас, жалба вх.№МП-8827/19.02.2013г. и Решение № 11437/05.10.2009г. на ВАС на РБ.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

         АДВОКАТ В. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата и отмените оспореното решение на директора на РУСО Бургас, предвид на изложените в жалбата възражения и основания, както и да ми предоставите възможност за представяне на писмени бележки.

Моля да ми се присъдят направените разноски по делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д. - Уважаема госпожо съдия, моля по същество да оставите без уважение жалбата и да потвърдите решението на Директора на РУСО Бургас.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: