ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,16.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На шестнадесети април                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 317 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят А.И.Т., редовно призован, се явява лично и с адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

         Ответникът директор на РУ „СО” Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Производството е образувано по жалба против решение изх. № 94А-6292-1 от 11.01.2013г. на директора на РУ „СО” Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 670516/07.12.2012г. издадено от ръководител по пенсионно осигуряване „ОП” при РУ „СО” Бургас, с което е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по §4, ал.3 от ПЗР на КСО на жалбоподателя.

Производството е по реда на чл.118 и сл. от КСО.

 

         АДВОКАТ В. – Поддържаме жалбата и направените доказателствени искания. Разпитът на свидетелите, както и писмените доказателства, които сме поискали, са във връзка с установяване на характера на работата на доверителят ми, че доверителят ми е минен спасител, става въпрос на превръщането на стажа. Въпросът е юридически, и от друга страна едно от изискванията касае работата на спасителите, какъв е характер и място на работа. Искаме разпит на двама свидетели.

Нося и пак в тази насока, длъжностна характеристика и извадка от правилника за минно спасителна и газоспасителна дейност, в частта, в която разпоредбата която касае длъжността на минния спасител. (представя брошурата на Правилник за минно спасителна и газоспасителна дейност за сверка, от която са копирана стр.16 и 17, от 1994г. представени по делото)

         Нося и плана за ликвидиране на аварии в мина „Черно море” за периода от 01.04.2012. Начинът, при който са заети служителите, изпълняващи длъжност „минен спасител”, това е последната колона. С това и със разпита на  свидетелите, искам да докажа, че тези планове се актуализират всяко тримесечие, има представен такъв план по адм. дело № 2691/2012г. по описа на Административен съд гр. Бургас, при съдия Стойчева, което е насрочено за 03.06.2013г., там сме представили предходния план, не можем да представим за процесния период, защото след като се актуализира, предходния се ликвидира, за процесния период плана вече е ликвидиран. Това доказателство го ангажирам, за да може да си направите справка, че плановете са еднакви и се променят само части от тях, и същото е че доверителят ми е ангажиран с работа под земя. Твърдя, че плана, който касае периода по време по настоящото дело е унищожен и с изключение само на участъка други промени няма, и по тази причина няма друг вариант за доказване, освен чрез разпит на свидетелите и при сравнение на тези планове. За да докажа твърденията си, твърдя, че плановете са еднакви и това е съдържанието на плана за процесния период.

         Това е мотивационен план, във връзка с всички злополуки и аварии за второ тримесечие на 2013г. Този мотивационен план е във връзка със задачите към съдебната експертиза, с молба вещото лице да се запознае с тези планове за аварии и злополуки, в които са записани поименно минните спасители и се вижда характера на работа им.

Не ги представям тези доказателства, само ги обяснявам, във връзка с тезата ни за защита.

Моля да допуснете и експертизата, която сме поискали с жалбата, със следното допълнение: вещото лице да отговори на поставените задачи, след като се запознае не само със събраните по делото доказателства, но и с всички документи находящи се при работодателя на моя доверител Мина „Черно море”, вкл. и в специалния регистър за аварии и злополуки и съответните планове за отстраняването им.

Предпочитам свидетелите да бъдат разпитани преди изготвянето на експертизата.Моля да бъдат разпитани в днешното съдебно заседание. Ако може да се разпитат сега, предпочитам сега.

Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам изцяло депозираната жалбата. По отношение направените доказателствени искания в жалбата считам, че същите са неотносими към спора. Спорът е правен и касае §10 от ПЗР на ЗИДКСО от 2006г.

В случай, че допуснете съдебна експертиза, по отношение на т.3, първия въпрос 1 „колко години трудов/осигурителен стаж и на какви длъжности е положен от А.Т.” и във втората част на въпроса „за кои категории труд следва да се зачете този стаж” – възразявам. Втората част, „за кои категории..”, не следва да бъде формулиран по този начин, тъй като касае спора по същество.

Нямам искания по доказателствата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя с жалбата писмени доказателства, подробно описани на л.6 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание - длъжностна характеристика на длъжност минен спасител V и VІ степен – подземен и копие от Правилника за минно спасителната и газоспасителна дейност - стр. 16 и 17 .

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.3 от делото.

 

Предвид практиката на ВАС по идентичен казус съдът счита, че искането за допускане на съдебна експертиза е относимо по спора, поради което и на осн. чл.195, ал.1 от ГПК , във вр. с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършване на съдебна експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, с трудовото досие на жалбоподателя, което се намира в неговия работодател, както и след като посети работодателя и се запознае с посочените от адвокат В. по-горе обстоятелства и документи, да даде заключение по формулираните в жалбата на л.7 въпроси, с изключение на въпроса „за кои категории труд следва да се зачете този стаж”, който е част от първия въпрос, тъй като съдът счита, че в тази част въпросът поставен на вещото лице е правен и не е в неговата компетентност.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Н.К., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв., вносими в 7- дневен срок от съобщаването от жалбоподателя по сметка на административен съд Бургас. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да представи доказателство за внесения депозит.

 

ДОПУСКА водените от жалбоподателя свидетели Т. П. Т. и П. Н. Н..

 

Съдът въведе в залата свидетеля П. Н. Н..

Сне самоличността му както следва

П. Н. Н., 43г. неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Познавате ли жалбоподателя А.Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Познавам го, работим заедно от 2005г. В момента аз съм ръководител на спасителна служба, беше старши минен спасител преди пенсионирането си.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Какъв труд полага, в какво се изразява трудовата му дейност?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Длъжността „Минен спасител” е подземен минен работник. Неговата дейност е основно под земята, основно спасява хора в подземните минни рудници, ликвидира аварии, причинени от пожари, срутване, наводнения и основно работата му е под земята. Такава му е работата - при аварии и злополуки, докато не се изкарат пострадалите хора, той не може да излиза или да се сменя от следващия екип минни спасители, докато не се ликвидират причините – по причини срутвания, пожари, където бягат всички, той е там влиза и не можем да оставим никой затрупан в тази среда. Същото е или с някаква авария.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Освен действия по аварии, някакви контролни функции изпълнява ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Освен тези неща, минните спасители контролират въздушната струя, която проветрява минните изработки. Това е пак под земята, прави газов анализ задължително. На 1-во и 15-то число правят контрол с протокол, извършват контрол на кислорода, обикалят всички работни места под земята, всички работни места под земята, замерват метан, въглерод, прави се протокол и това е задължително при нас. Освен това ежедневно се наблюдават огнищата на пожар. Въглищата са склонни на самозапалване, често има такива пожари. Това се дейности, контролират се постоянно от минни спасители и едно самозапалване може да трае 40 дена и ние се опитваме да го спрем. Зазиждат се самите галерии, където възниква огнището на пожар, за да прекрати достъпа на кислород. Това се извършва от минни спасители, прави се фирховка – галерия, ние я задаваме, ние нямаме достъп, целта е да спираме достъпа на кислород, влизаме с апарати и го изгасяме, ако не, пак зазидваме галерията, около 800м., различно според фронта. Фронтът е две успоредни галерии от 60м - 100м вървят, и от 800ч до 1 000м дълбочина, това е по въглищния пласт, и зависи къде има аномалия. Те са склонни към това замозапалване и ние го изпреварваме.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Регламентирана ли е работата, има ли разработен план за минната дейност?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – На всяко тримесечие се актуализира план за аварии и злополуки, по който се работи. По него се работи и се спазват определени точки за определени работни места. Аз съм го съгласувал и запознавам изпълнителния директор. Ако има нещо в него, което не харесвам, казвам на гл. инженер да го оправи. Той се актуализира, но основната част си остава същата - за работа на минни спасители по този план.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. Да разбираме ли, че актуализирането е за обекта, а в останалата част, която остава е една и съща?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Основната част остава, примерно ако има пропадане на фронта, ако е излязъл по-напред. Това се променя, никога не се променя основната част, това се утвърждава и с годините не се променя, не се променят методите върху работата на спасителите.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – А.Т., той участва ли в тази подземна работа?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Всички участват, понеже с новите промени хората намаляха, преди 2000г. имахме около 35 минни спасители, сега са 13 и реално всеки един от тях по принцип е зает максимално. Ето днес например, след делото А. е на работа и ще слиза долу.

ВЪПРОС на СЪДА – Каква е причината, поради която на 3 месеца да се изработва нов план?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Н. – Той се актуализира, аз имах старо копие, което дадох на адвокатката за другото дело. Ние, като излезе този план и го закачаме на табло в спасителната служба, до следващата част, всеки един спасител се запознава с това. Аз ги изпитвам върху този план за работа. Никой не ни задължава да ги пазим и затова се унищожават, за да не стане объркване.

АДВОКАТ В. – Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля Т. П. Т..

Т. П. Т., 45г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Познавате ли А.Т.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Познавам го. Ние сме от съседни села, познавам го и като мой колега. Бил ми е спасител, аз съм старши спасител сега и после и той стана старши спасител.

         Работим към минно-спасителна служба на Мина „Черно море”. Нашата работа е да спасяваме хора и ликвидираме аварии в рудника.

Спасяването на хора е работа под земята. Единствено когато подготвяме апаратурата и когато има аварийна ситуация сме отгоре. Използваме изолиращи дихателни апарати, съгласно правилника, длъжни сме на 4 часа да имаме почивка, дали ще е на повърхността или в рудника, се определя от сложността на задачата. Нашата задача е в рудника.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Изпълнявате ли дейност във връзка с контрола на атмосферата и колко често се осъществява тя?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Винаги имаме рутинни задачи, които приемаме за даденост, длъжни сме да правим проверка на газовата картина. взимаме уред за газов анализ, ако има проблем сме длъжни да останем дълги периоди под земята и ни събират няколко отделения наведнъж. Ние задължително трябва да проверяваме всичко. Всеки спасител спира под земята, не само за да проверяваме газовата картина, а и работните места, водни пробиви, пропадания, внезапно възникване на въглища и газ, евентуално степен на обгазяване, когато се използва взривнопробивни работи, сме длъжни да проверяваме газовата картина ежесменно, длъжни сме да проверяваме изработки, всяка смята минни спасители са добре запознати с шпиковки или противопожарни прегради, които са поставени в стари изработки, за да не проникват газове и суфлярно отделяне на газове, за които сме длъжни. Когато сме на работа проверяваме в какво състояние са всички работни места и задължително когато излизаме от рудника, ние си предаваме какво е състоянието в рудника, защото това е нашето основно задължение. Записано в правилника.

         Задължително при всяка авария или злополука действаме по плана за ликвидиране на аварии, в който са написани всички позиции на минните спасители и самия план е съгласуван с началника на минно-спасителна служба. Основната ни задача е не само спасяване на хора и ликвидиране на последици, а и предотвратяването на тези аварии. Отработваме ситуации, запознаваме работниците, които са вътре в рудника, с начина, по който трябва да се действа за да се избегнат възможните опасности.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – Този план постоянен акт ли е или има актуализация?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – На три месеца се актуализира всеки план за ликвидиране на авариите. Не ги запазваме старите планова, за да не се объркват отделенията. Във всеки план се записват нови места. Нови, защото всяка наша грешка води до тежки последици. Инструктирани сме за проверяване на всички работни места за прахови отлагания, защото всяка една газова експлозия е унищожителна.

ВЪПРОС на АДВОКАТ В. – А. участва ли в тези дейности?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т. – Да. Когато аз му бях ръководител, а и по-късно, като сме били принудени да спасяваме хора. Например, когато имаше паднал човек, се наложи да стоим доста време под земята, това е ситуация, която натоварва всички и той беше един от основните, това е задължително за всяка смяна, няма искам, няма не искам, той задължително влиза, това му е вменено като задължение.

         АДВОКАТ В. – Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. –Нямам въпроси към свидетеля.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.06.2013г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: