ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3171 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД-Бургас, представляван от управителя д-р Д.Б., редовно и своевременно призован, се представлява от адв. К., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ.ДИРЕКТОР НА РЗОК- БУРГАС, редовно и своевременно призован, се представлява от ст.юрисконсулт Й., с пълномощно по делото, представено в днешното съдебно заседание.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Дева Мария“ЕООД с ЕИК 200800019, със адрес на упражняване на дейността: град Бургас, кв.Ветрен,ул.“Ал.Стамболийски“№32, представлявявано от управителя д-р Д.П.Б. против писмена покана изх.№ 29-02-835/17.10.2017 година на зам.директора на РЗОК-Бургас.

Указава на страните следната доказателстввена тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на предпоставките за издаване на писмената покана, а именно влязъл в сила административен акт, с който  органа е констатирал описаните в поканата нарушения, както и обстоятелството, че е било извършено плащане от РЗОК в полза на болничното заведение по констатираните като нарушени КП. В тежест на жалподотеля,  в случай че се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права, водещи до отмяна на административния акт да установи наличие на същите.

Съдът докладва, че по делото е постъпила административната преписка.

                АДВ.К.: Поддържам жалбата. Към настоящият момент няма да соча други доказателства.Да се приеме административната преписка.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.  Представям с писмо изх.№11-00-852/17.01.2018г. доказателства по опис, които са относими към спора и моля да бъдат приети. Представям справка от електронната система за отчитане на клинични пътеки, фактура, ведно със спецификация за болнична помощ и платежно нареждане за плащането на клиничната пътека от здравната каса.Да се приеме административната преписка.

АДВ.К.: Не възразявам да бъдат приети така представените доказателства.

Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид обстоятелствата, че представените доказателства са относим към предмета на спора

    О П Р Е Д Е Л И:    

ПРИЕМА и ПРИЛАГА постъпилата административна преписка, както и представените в днешното съдебнот заседание писмени доказателства, които са постъпили с писмо изх.№ 11-00-852/17.01.2018г., по опис.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.К.: Моля да уважите  жалбата като отмените писмената покана по съображенията, които съм развила в нея. В настоящият казус считаме, че са извършени всички терепевтични и диагоностичи процедури на пациента П.М., като е извършена животоспасяваща операция, като същия е изписан с подобрения, без рискове и в случая не считам, че не са налице основанията.

По отношение на неспазения минимален болничен престой моля, да имате предвид следното: Ако законодателят беше държал и настоявал на това изискване, то не би предвидил възможността за предсрочно изпълнение на дейностите по клиничната пътека- амбулаторната процедура 99, която е част от приложение №18 към НРД е именно такава хипотеза, предсрочно да бъде изпълнена дейността. В такава една хипотеза, при извършени дейности по Клинична пътека, същите се изплащат в пълния обем, който предвижда Клиничната пътека. Поради горното моля, да уважите жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Моля да оставите жалбата без уважение, като недоказана. В случая ние не разглеждаме дали лечебното заведение трябва да извърши дейност по клинична процедура, а това че лечебното заведение е извършило  КП 20 и за да се счита за завършена трябва задължително да е минал период от два дни, който е минимален болничен престой. Това не  е извършено, пациента е напуснал лечебното заведение по-рано. Поради  горното моля, да потвърдите издадената  Писмена покана с изх.№ 29-02-835/17.10.2017 година като законосъобразна и моля да ми бъде присъдено ю.к. възнаграждение.  Представям писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:24 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: