ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3170 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.57 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Хотелски комплекс Черноморец Бургас“ ЕАД се явява адвокат П., от АК Бургас, надлежно упълномощена.

За ответника директор на ТД на НАП Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Хотелски комплекс Черноморец Бургас“ ЕАД с ЕИК 200732803, против заповед за налагане на принудителна административна мярка по реда на чл. 186-188 от ЗДДС с № 2016/17.12.2015г., издадена от директора на ТД на НАП Бургас, с която е наредено запечатване на обект- рецепция на Хотелски комплекс „Черноморец“, находящ се в гр. Приморско, ул. Съединение № 2, за срок от един месец.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат П.: Поддържаме жабата. Моля да приемете представените и приложени към жалбата доказателства. Представеното с жалбата копие от протокол за извършена проверка от 2017г. е във връзка с твърдението ни, че проверка е извършена ѝ през 2017г. и няма установени нарушения. Ние ѝ за тогава твърдим, че няма извършено нарушение. Този протокол, както и това, което искам да представя в днешното съдебно заседание е във връзка с твърдението на органа, че дружеството се явява нарушител на фиска. Представям четири акта за прихващане и възстановяване, във връзка с това, че в продължение на цялата година дружеството е било обект на проверки, при което не са установени никакви нарушения. Представям ги, за да докажем, че администрацията е била в постоянен контакт с дружеството, а процесната заповед от 2015г. не ни е връчена и е връчена едва през месец ноември 2017.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Неотносими към предмета на спора са днес представените актове за прихващане и възстановяване, издадени през 2017 г. срещу дружеството- жалбоподател, доколкото същите не съдържат сведения за правнорелевантни факти и няма да спомогнат за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените с жалбата и в административната приписка писмени доказателства.

НЕ ПРИЕМА днес представените от пълномощника на жалбоподателя актове за прихващане и възстановяване от 2017г. срещу дружеството-жалбоподател и връща същите на пълномощника на страната.

 

Адвокат П.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и да отмените обжалваната пред вас заповед за налагане на принудителна административна мярка № 2016/17.12.2015г. на директора на ТД на НАП Бургас като необоснована и незаконосъобразна, по съображения, подробно изложени в жалбата. В допълнение ще посоча, че с оглед на късното връчване на въпросната заповед и на самия акт за установяване за претендирано нарушение, доверителят ми беше възпрепятстван да защити интересите си. Обжалвано е наказателно постановление, но все още процесът е висящ и тепърва ще се гледа на районен съд, където ще докажем, че не е налице такова нарушение, поради което липсва и основанието за издаване на процесната заповед и налагане на тази принудителна административна мярка. На второ място, категорично заявявам, че по никакъв начин с поведението си досега като данъчно задължено лице, дружеството не е показало такова проявление на трайно незачитане на материалните правила, относно отчитането на оборотите в обекта, срещу установената фискална дисциплина, които са от съществено значение за охраната на държавния интерес и правилното функциониране на държавата, основанията, които законодателят е вменил на доверителят ми, за да наложи тази принудителна административна мярка. Нито тогава, нито сега, не са установявани такива нарушения, дружеството регулярно се е ползвало от правата си за възстановяване на данъчен кредит. Ето защо считаме, че заповедта не само като необоснована и незаконосъобразна, а и по отношение на наложената санкция, би довела до необосновано затормозяване на дейността на дружеството, поради което моля същата да бъде отменена.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: