ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

          389                                     10.03.2017 година                            гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, деветнадесети състав, десети март две хиляди и седемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                   2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията Колева касационно административно дело № 316 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 63 от Закона за административните нарушения и  наказания (ЗАНН)

         Образувано е по частна жалба на Т.Х.С., ЕГН **********, с адрес: ***, срещу определение № 2126от 20.12.2016г., постановено АНД №6682 по описа на Бургаския районен съд за 2016г., с което е отменено протоколно определение от 09.12.2016 год., постановено по настоящото дело, с която е даден ход на делото по същество и  е оставена без  разглеждане жалбата на Т.Х.С., против наказателно постановление № 04449/01.11.2016 год., издадено от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което за нарушение на чл.57, ал.2 във вр. с чл.57, ал.1, т.2 и т.З от ЗСБТ, на основание чл.65, ал.1 от ЗСБТ във вр. с чл.24, ал.1 от ЗАНН, му е наложено административно наказание „глоба" в размер на 400 лева , поради просрочие и е прекратено съдебното производство по нахд № 6682/2016 год. по описа на Районен съд-гр.Бургас.

         В жалбата се излагат доводи, че жалбата срещу наказателното постановление е изпратена в законоустановения срок по пощата, за което е представил доказателства. Моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото на районни съд за разглеждане по същество.

         Ответната страна, Държавната комисия по стоковите борси и  тържищата, изпраща оригинала на плика, с който е подадена жалбата срещу наказателното постановление и в придружителното писмо заявява, че не спори и не претендира, че е налице просрочие на жалбата.

         Частната жалба е подадена в срок и от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

         Разгледана по същество, е основателна.

         За да постанови обжалваното определение, районният съд е приел, че от щемпела върху жалбата е вилно, че същата е заведена в деловодството на административнонаказващия орган на 24.11.2016 год., като срокът за обжалване  е изтекъл на 16.11.2016г.

Така постановеното определение е неправилно.

         Както правилно е приел Бургаският районен съд видно от наличната по делото обратна разписка, постановлението е връчено на жалбоподателя (чрез сина му) на 09.11.2016 год., срещу подпис, поради което, съгласно чл. 183 ал. 2 от НПК. приложим на основание чл. 84 от ЗАНН. изчисляваният в дни cрок за обжалване е изтекъл на 16.11.2016 гол. - присъствен ден. 

         Неправилно обаче съдът е приел, че датата на завеждането на жалбата в административнонаказващия орган е меродавна за изчисляване на срока. От събраните доказателства - известие за доставяне,  служебен бон от Български пощи ЕАД и писмо от главния изпълнителен директор на „Български пощи“ЕАД,  вх. № 2038/28.02.2017г. се установява, че пратката с жалбата е подадена в пощенка станция Бургас Ц на 15.11.2016г., т.е. преди изтичане на срока за обжалване. Съгласно чл.184 от НПК, вр.с чл. 84 от ЗАНН, срокът се счита спазен, ако до изтичането му молбата, жалбата или другите книжа са постъпили в пощата. Следователно жалбата срещу наказателното постановление е подадена в срок.

         Като е достигнал до обратния извод, райионният съд е постановил едно неправилно определение, което следва да бъде отменено, а делото да се върне на съдебния състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, предл.2, вр. чл. 236 от АПК, вр. чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, съдът

 

                                                        ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТМЕНЯ определение № 2126 от 20.12.2016г., постановено АНД № 6682 по описа на Бургаския районен съд за 2016г.

         ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

        

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.