Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №     694             /12.04.2016г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на двадесет и четвърти март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                    ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                       ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар М.В. и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 316/2016г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Т.С.Д., ЕГН **********,***, чрез процесуалния си представител адвокат Г.Г., съдебен адрес ***, е оспорил решение № 153/15.12.2015г. постановено по АНД № 269/2015г. по описа на Районен съд Карнобат, с което е потвърдено наказателно постановление № ДАИ – 0000062/06.07.2015г. С наказателното постановление за две нарушения, всяко на чл.43, ал.2 от Наредба № Н-32/16.12.2011г. на МТИТС, на основание чл.178а, ал.10, предл.2 от ЗДвП, са наложени две административни наказания глоба, всяко по 500 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде отменено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата и пледира за отмяна на първоинстанционното решение.

Ответникът по касация, редовно призовани, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

1.Обстоятелството, че картата, удостоверяваща извършения преглед е попълнена надлежно от техническия специалист и от нея се установява, че по всички показатели автомобилът отговаря на изискванията, което следва да обоснове заключение на председателя на комисията, че същият е годен за извършване на превоз на пътници и е годен за специализиран, случаен или превоз за собствена сметка на деца и/или ученици, не замества вмененото от закона задължение на председателя на комисията да направи такова заключение изрично и да го удостовери с подписа си. В процесният случай по отношение на двете обстоятелства, които трябва да удостовери председателят на комисията за проверка на техническата изправност и допълнителна проверка на автобус „Форд Транзит” с рег.№** не е направил въпросното заключение и не е удостоверил с подписа си това заключение.

2.Нарушенията са установени по несъмнен начин, тъй като са формални, на простото извършване, нямат съставомерен вредоносен резултат. За това възраженията на касатора, че не са настъпили никакви общественоопасни последици не могат да обосноват наличие на предпоставки за приложение на чл.28 от ЗАНН.

3.Неоснователно е възражението на касатора, според което нарушението и обстоятелствата, при които е извършено не са описани достатъчно пълно и пунктуално, както в акта, така и в наказателното постановление. Описанието на двете нарушения според съда е ясно и точно и дава пълна представа на лицето, привлечено към административнонаказателна отговорност в какви нарушения е обвинено, че е извършило и за какви нарушения е наказано. Описанието на фактите в АУАН и в наказателното постановление е идентично, няма противоречие. На лице са всички съществени реквизити в двата акта, визирани в чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 153/15.12.2015г. постановено по АНД № 269/2015г. по описа на Районен съд Карнобат.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: