Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 849                 Година 12.04.2013                      Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на двадесет и първи март две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира ДРУМЕВА                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                               2. Веселин ЕНЧЕВ

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Росица Дапчева

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 316 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от М.М.Б. в качеството и на ЕТ „Мина – М.Б.”, гр.*** против решение № 1865 от 2012г. постановено по н.а.х.д. № 2871 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Бургас. Конкретни касационни отменителни основания не се сочат. Изразява несъгласие с постановеното решение и счита, наложената имуществена санкция за несправедливо определена по размер. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото с него наказателното постановление.

Ответникът - Директор на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебното решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е частично основателна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 25064 от 24.02.2012 г., издадено от Директора на  РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище гр.Бургас, към ГД „Контрол на пазара” при КЗП, с което за нарушения по чл.13, ал.2 и по чл.9, ал.2 от Закона за защита на потребителите и на основание чл.199 и чл.198 от с.з., на касатора са наложени две имуществени санкции, първата от която в размер на 500 лева, а втората в размер на 300 лева. За да постанови решението си, съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, правото на защита на жалбоподателя не е ограничено, а актът и наказателното постановление са съставени/издадени от компетентни органи, по предвидения за това ред и съдържат всички изискуеми реквизити, съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН. По същество съдът е приел, че двете установени деяния са коректно и пълно описани и правилно квалифицирани като нарушения по чл.13, ал.3 от ЗЗП и чл.9, ал.2 от ЗЗП. Съдът е преценил, че правилно наказващия орган е подвел деянията под санкционните разпоредби на чл.199 от ЗЗП – за първото нарушение и по чл.198 от ЗЗП – за второто нарушение, като наложените на търговеца санкции са в предвидения от закона минимум, поради което не е налице възможност за тяхното намаляване.

 Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са частично основателни.

Правилно първоинстанционният съд е потвърдил оспореното пред него наказателно постановление в частта му, с която за нарушение на чл.13, ал.3 от ЗЗП на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Съгласно посочената разпоредба „Производителят, търговецът и всяко друго лице, което пуска на пазара стока по ал.1 от внос, е длъжно да осигури указания за употребата й на български език”.

За да е налице съставомерно деяние, хипотезата на посочената правна норма изисква субектът на извършване на деянието да е „търговец”, което качество безспорно касаторът притежава, като същият е стопанисвал магазин за промишлени стоки, находящ се в гр.Бургас, ул.„Сан Стефано”№107а. Доколкото процесният артикул – машинка за подстригване „Pritech”, модел „PR 816” се е намирал в търговския обект и същият e внос от Китай, то е следвало за него да бъдат осигурени указания за употреба на български език, което не е сторено, към момента на извършване на проверката. За констатираното деяние правилна е ангажирана административнонаказателната отговорност на търговеца на основание разпоредбата на чл.199 от ЗЗП, съгласно която „За нарушение на чл.13 и 14 на виновните лица се налага глоба, а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция, в размер от 500 до 2000 лв.”. В случая е наложена „имуществена санкция” в предвидения от законодателя минимален размер, поради което същия не би могъл да бъде намален с оглед нормата на чл.27, ал.5 от ЗАНН, предвиждаща забрана да се определя наказание под предвидения най-нисък размер.

По отношение на второто административно нарушение, за което е санкциониран търговеца, настоящия съдебен състав, счита, че неправилно съдът  е потвърдил наказателното постановление в тази му част.

В чл.9, ал.1 от ЗЗП е предвидено задължението на търговците да предлага на потребителите стоки с етикети на български език, като в ал.2 е предвидено, каква информация следва да съдържат тези етикети. Тези задължения са с оглед защита правата на потребителите и тяхната информираността относно произход, производител и съществените характеристики на предлаганите за продажба стоки.

При извършената проверка са установени, два артикула, първия от които - дамско яке – 6 броя, произведено в Германия, на което е поставен етикет с информация за вносителя и цена, но липсва отбелязан състав на български език, а втория – мъжки панталони – 18 броя, произведено в Германия на които изобщо липсва етикет. От описанието на нарушението дадено в съставения АУАН и в издаденото в последствие въз основа на него наказателно постановление в т.2 от проверяващите длъжностни лица фактически са констатирани две нарушения, едното от които касае наличието на стоки без етикет и представлява нарушение на чл.9, ал.1 от ЗЗП, а другото касае наличието на стока, която има етикет но неговото съдържание не съответства на изискванията на чл.9, ал.2 от ЗЗП.

В случая неправилно административнонаказващият орган е наложил едно наказание, за така констатираните две нарушения, което е в противоречие с разпоредбата на чл.18 от ЗАНН, приложима по силата на препращащата норма на чл.83, ал.2 от ЗАНН, изискваща когато едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания да се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Налагането на едно наказание, за няколко отделни нарушения, прави неясна волята на наказващия орган, за кое точно от административните нарушения е ангажирана отговорността на наказаното лице и му е наложено административното наказание, както и неминуемо води до ограничаване правото на защита на  привлеченото към отговорност лице, поради което издаденото наказателно постановление в тази му част се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 1865 от 2012г. постановено по н.а.х.д. № 2871 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Бургас, в частта с която е потвърдено наказателно постановление № 25064 от 24.02.2012 г. издадено от Директора на  Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище гр.Бургас, към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, в частта, с която за нарушение на чл.9, ал.2 от Закона за защита на потребителите и на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите на ЕТ „Мина – М.Б.”, гр.*** е  наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 300 лева и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 25064 от 24.02.2012 г. издадено от Директора на  Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол, със седалище гр.Бургас, към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, в частта, с която за нарушение на чл.9, ал.2 от Закона за защита на потребителите и на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите на ЕТ „Мина – М.Б.”, гр.*** е  наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 300 лева.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1865 от 2012г. постановено по н.а.х.д. № 2871 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Бургас, в останалата му част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

 

                                                                                           2.