Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 628                     Година 12.05.2011       Град Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на деветнадесети април две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева     

 

Секретаря С.А.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 316 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба на Потребителна рибарска кооперация „Ахтопол”, ***, представлявана от П. Д.П. – председател против заповед № РД-01-905/29.12.2010г. на кмета на Община Царево. Със заповедта е наредено да се премахне незаконен поставяем обект „Поставяема панелна постройка” изпълнена от жалбоподателя в ПИ 00878.202.37 по кадастралната карта на м.”Устие на р.Велека”, гр.Ахтопол, общ.Царево. В жалбата се прави искане да се отмени оспорената заповед, като незаконосъобразна. В съдебно заседание поддържа жалбата и моли да бъде уважена.

Ответникът по жалбата – Кмета на Община Царево, редовно уведомен, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.215, ал.4 от ЗУТ от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Със заповед № РД-01-719/08.09.2009г. (л.16 от делото) на кмета на Община Царево е открито производство по чл.57а, ал.2, във връзка с ал.3 от ЗУТ за издаване на заповед по чл.57а, ал.3 от ЗУТ за премахване на обект, попадащ в обхвата на чл.56, ал.1 от ЗУТ, а именно: постройка, находяща се в имот № 00878.202.37, землище на гр.Ахтопол. Със заповедта е назначена и комисия, която да извърши незабавна проверка.

Назначената комисия е извършила проверка за която е съставен  констативен протокол от 09.09.2009г. (л.15 от делото). При проверката е установено, че терена е публична общинска собственост, имота попада в защитена местност ”Устие на р.Велека”, а за подслон и съхранение на инвентар за обслужване на далян „Ахтос” от кооперацията е изградена поставяема постройка с размери 9,60м./7,20м. и височина до кота стреха – 2,50м. и кота било – 3,70м.. Посочено е, че постройката е изградена от панелни пакети, покривната конструкция е дървена и покрита с етернитови плоскости, към източната фасада е залепен метален навес с размери 9,60м./2,00м. с едноскатен покрив от ламарина и височина 2,20м.-2,50м.. Постройката е изградена без разрешение за строеж и поради това, че попада в защитена местност няма възможност да бъде узаконена и се налага да бъде образувана преписка по чл.57а от ЗУТ.

Констативен акт № 3/28.09.2009г. (л.5от делото), е съставен за  извършена проверка на обект: „Поставяема панелна постройка” намиращ се в ПИ 00878.202.37 по кадастралната карта на м.”Устие на р.Велека”, гр.Ахтопол, общ.Царево, публична общинска собственост. В акта е посочено, че строежа е извършен от Потребителна рибарска кооперация „Ахтопол”, като няма разрешение за поставяне и одобрена схема по чл.56, ал.2 от ЗУТ, имота попада в границите на защитена местност ”Устие на р.Велека”. Посочено е, че без разрешение за поставяне от членовете на кооперацията е изградена за подслон и съхранение на инвентара, за обслужване на далян „Ахтос”, поставяема постройка с размери 9,60м./7,20м. и височина до кота стреха – 2,50м. и кота било – 3,70м.. Установено е, че постройката е изградена от панелни пакети, покривната конструкция е дървена и покрита с етернитови плоскости, към източната фасада е залепен метален навес с размери 9,60м./2,00м. с едноскатен покрив от ламарина и височина 2,20м.-2,50м., през периода 1986г.-1987г.

С констативен протокол № 0000112 от 14.12.2010г. (л.11 от делото), съставен от служители на РИОСВ гр.Бургас са дадени предписания на кмета на Община Царево да издаде заповед за премахване на поставяема панелна постройка в ПИ 00878.202.37, м.”Пода” гр.Ахтопол по реда на ЗУТ и да уведоми писмено РИОСВ-Бургас за издадената заповед в срок до 30.12.2010г. Аналогично предписание е дадено и от Директора на РИОСВ гр.Бургас, в писмо изх.№ 6552/15.12.2010г. (л.10 от делото).

Със заповед № РД-01-905/29.12.2010г. на кмета на Община Царево е наредено да се премахне незаконен поставяем обект „Поставяема панелна постройка” изпълнена от жалбоподателя в ПИ 00878.202.37 по кадастралната карта на м.”Устие на р.Велека”, гр.Ахтопол, общ.Царево. В мотивите на заповедта е посочено, че е безспорно установен незаконен поставяем обект по смисъла на чл.53а, ал.1, т.1 и т.3 от ЗУТ.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Заповед № РД-01-905/29.12.2010г. на кмета на Община Царево е издадена компетентен за това орган, след като е  изпълнена процедурата предвидена в чл.57а, ал.2 от ЗУТ и е съставен констативен акт.

Заповедта е издадена при спазване на установената писмена форма но в противоречие с материалноправните разпоредби на закона.

За да издаде обжалваната заповед административният орган е приел, че процесната панелна постройка представлява преместваем обект по смисъла на чл.56 ЗУТ. Настоящият състав не споделя този извод.

В конкретната заповед е посочено, като основание чл.53а, ал.1, т.1 и 3 от ЗУТ, като според настоящия съдебен състав е допусната очевидна фактическа грешка, като вместо чл.57а е посочен чл.53а от ЗУТ. Съгласно посочените разпоредби на чл.57а, ал.1, т.1 и 3 от ЗУТ обектите по чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 се премахват, когато: т.1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение и т.3 не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията. Като фактическо основание за издаване на заповедта е посочена липсата на одобрена схема и разрешение за поставяне от главния архитект на Община Царево.

Съгласно чл.56, ал.1 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други). Видно от изложеното преместваемите обекти, според предназначението им са разделени в две основни групи: 1.увеселителни и обекти за търговски и други обслужващи дейности с изрично изброяване на техния вид - павилиони, кабини и маси и 2. други елементи на градското обзавеждане, с примерно изброяване на вида им-спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други. След отпадане на израза „които не са трайно свързани с терена” с изм. на чл.56, ал.1 ЗУТ (ДВ бр. 103/2005г.), начинът на прикрепяне на обекта към терена е без значение, но същият трябва да е преместваем - да съществува възможност обектът да бъде демонтиран без разрушаване и преместен на друго място. Видно от изложеното освен „преместваемост”, друго кумулативно условие за квалифициране на обекта по чл.56, ал. 1 от ЗУТ, е да е за търговски и обслужващи дейности.

За да се определи един обекта като преместваем или строеж, според начина си на изграждане, следва да съди от неговите характеристики, обусловени от естеството на използваните материали и начина на самото изграждане. Видно от описанието дадено както в констативния акт, така и в процесната заповед, обекта няма характеристиките на строеж по смисъла на § 5, т.38 от ДР на ЗУТ.

Независимо от преместваемостта му обаче „Поставяема панелна постройка” не е обект по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ, които да подлежи на премахване по реда на чл.57а от ЗУТ, тъй като не е налице, другото кумулативно условие – да е търговски обекти или да обслужва обществени потребности, като по делото не се съдържат твърдения и доказателства, процесния обект да се използва за търговска дейност. Също така по смисъла на чл.39 от Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обектите за обществено обслужване осигуряват следните видове дейности: образование, здравеопазване и социални грижи, култура, религия, административни услуги, търговия, обществено хранене и битови услуги, както и други общественообслужващи дейности, като по делото не се установява процесния обект да се използва за някоя от посочени дейности. Ето защо, след като в случая, процесния обект не изпълнява нито една от предвидените в чл.56, ал.1 функции и безспорно се намира извън границите на населено място, той не се квалифицира като преместваем обект по смисъла на чл.56 от ЗУТ, който да подлежи на премахване по реда на чл.57а от ЗУТ. Като е приел обратното административният орган е постановил един незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен. В този смисъл е и формираната практика на Върховен административен съд  - решение № 2252 от 18.02.2009г. на ВАС по адм.д.№ 13806/2008г., решение № 7109 от 1.06.2009г. на ВАС по адм.д.№ 1968/2009г., решение № 11047 от 9.11.2006г. на ВАС по адм.д.№ 6851/2006г., решение № 11154 от 13.11.2006г. на ВАС по адм.д.№ 7804/2006г. и решение № 12104 от 4.12.2006г. на ВАС по адм.д.№ 9215/2006г..

Съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ заповед № РД-01-905/29.12.2010г. на кмета на Община Царево, с която е наредено да се премахне незаконен поставяем обект „Поставяема панелна постройка” изпълнен от Потребителна рибарска кооперация „Ахтопол” в ПИ 00878.202.37 по кадастралната карта на м.”Устие на р.Велека”, гр.Ахтопол, общ.Царево.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: