ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На осемнадесети април                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 3168 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.К.У., редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат Р.В., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Общинска служба „Земеделие“ – гр. Стралджа, редовно призован, не се явява. Представлява се от К.М.Ж. – главен юрисконсулт при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Ямбол, редовно упълномощен.

 

АДВОКАТ В.: Моля да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да не се дава ход на делото. Съображенията ми са относно местната подсъдност, тъй като предвид седалището и адресът на управление както на ищеца, така и на ответника, делото е подсъдно на Административен съд – гр. Ямбол. Мисля, че сме направили възражение, депозирано още при прилагане на документите, относно местната подсъдност.

 

АДВОКАТ В.: Предоставям на съда преценката за местната подсъдност.

 

Съдът намира възражението за подсъдност, направено от процесуалния представител на административния орган, за основателно. Действително, съгласно чл. 47в, ал. 3 от Закон за подпомагане на земеделските производители заявлението се подава в общинската служба по земеделие към областната дирекция „Земеделие“ по постоянния адрес на физическото лице. Видно от документите по делото  постоянният адрес на жалбоподателя е ***. Във връзка с тези факти и във връзка с чл. 133, ал. 1 от АПК съдът намира, че компетентен да се произнесе по жалбата на Д.К.У. е Административен съд – гр. Ямбол.

Ето защото съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ИЗПРАЩА производството по административната дело №3168/2017г. по описа на Административен съд – гр. Бургас на компетентния Административен съд – гр. Ямбол.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3168/2017 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: