ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:         

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 3167 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:47 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Сиил“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат О. , с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция “Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ О.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Имам възражение по хода на делото и считам, че не следва да бъде даден, тъй като намирам жалбата за недопустима. Депозирана е жалба на 11.09.2017г., като след направяне на нужните изчисления се получава, че срокът за произнасяне изтича след 17.11.2017г., а решаващият орган се е произнесъл предходния ден, т.е. на 16.11.2017г. като съобщението е връчено два- три дни след произнасяне. По този повод постановяване на решение по същество в настоящото производство би било недопустимо без значение за коя от страните ще е благоприятно. С решението си решаващия орган е отменил акта частично, съобразно исканията в първоначалната жалба.

 

АДВОКАТ О.: Не оспорваме, че постановеното решение е съобразно първоначалната ни жалба по административен ред.

Смятаме, че спорът е по това дали тази жалба е допустима, за което сме изложили в нея становище, че е допустима. Считаме, че разпоредбите на ДОПК в случая следва да се прилагат съответно и затова представяме инструкцията за деловодната дейност в Община Бургас, в която се вижда какъв е редът по който следва да се процедира от ръководителите на звената на общинската администрация. Твърдим, че разпоредбата на чл.146 от ДОПК не намира приложение, тъй като жалбата постъпва в звеното, чиито началник е компетентен за произнасяне. Съгласно представената от нас Инструкция, тази жалба би следвало да се резюлира от ресорния зам. кмет като след това единствено от действията на решаващия орган зависи кога ще получи на бюрото си преписката от подчинения му служител от същото звено. Представя инструкция за деловодната дейност в Община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Съгласно Закона за нормативните актове, дори и да има преклузия между инструкция за деловодната дейност и ДОПК, последният е кодекс и с по-висок ранг и съответно нормите му трябва да намерят приложение в конкретния случай. Противното би означавало отношенията свързани с данъци и такси да бъдат регулирани един вид на местно ниво, а не от републиканските кодекси.

 

АДВОКАТ О.: Няма противоречие между двете, просто разпоредбите на чл.146 от ДОПК регламентират отношенията между различни звена между ТД и централните структури на НАП. Структурата на Общинската администрация е различна и обжалването и разпределението на документи в рамките на общинската администрация е различна

 

Съдът, след като съобрази приложените по делото доказателства, намира за установено следното:

С акт за установяване на задължения №ФП57820-1/28.08.2017г. на главен експерт при Община Бургас, в Дирекция „МПДТР“ са установени задължения за ТБО и данък недвижими имоти за 2016г. и 2017г на дружеството-жалбоподател. Този акт е обжалван по административен ред, в частта относно установените задължени за ТБО, с искане да бъдат отменени установените задължения за  ТБО за услугата по поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване, както и за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. С решение №70-00-6698/16.11.2017г. на ответника, жалбата е уважена изцяло. С жалба вх.№70005756 /3/15.11.2017г. от „Сиил“ ЕООД е обжалван по съдебен ред АУЗ, в частта за ТБО за 2016г.-2017 г. за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Доколкото в случая с решението си, решаващият орган е отменил АУЗ в тази му част, липсва предмет на оспорване и жалбата е процесуално недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Съдът счита, че направеното от процесуалния представител на жалбоподателя възражение за нищожността на решението е неоснователно, тъй като производството по административно обжалване се развива по реда на чл.144 и сл. от ДОПК, като съгласно чл.155 от ДОПК, решаващият орган разглежда жалбата по същество и се произнася с мотивирано решение в 60-дневен срок от изтичане на срока по чл. 146. Съгласно чл.146 от ДОПК, в 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, чрез когото е подадена, е длъжен да комплектува преписката и да я изпрати на компетентния за решаването и орган. С оглед така посочените разпоредби, 60 дневният срок за произнасяне на решаващия орган започва да тече след изтичане на 7-дневния срок за окомплектоване на преписката без значение в кой точно момент това е станало или фактически срокът за произнасяне се явява 67 дни. В случая жалбата по административен ред срещу АУЗ е входирана на 11.09.2017 г. и срокът за произнасяне на решаващия орган изтича на 17.11 2017г.. В случая, неговото решение е издадено на 16.11.2017г., т.е. посочения срок е спазен. Представената днес инструкция, не следва да се обсъжда, доколкото с нея е недопустимо да се уреждат правила по ред различен от предвидения в ДОПК,

При този изход на спора искането на процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на съдебно-деловодни разноски е неоснователно, доколкото подадената от него жалба срещу АУЗ е от 15.11.2017г., тоест преждевременно подадена преди да изтече срокът на решаващия орган да се произнесе по жалбата и с уважаването на същата съдебното производство е лишено от предмет.

Мотивиран от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на „Сиил“ ЕООД, гр.Бургас, с.о. „Бизнес парк Меден рудник“, ремонтна база „Сиил“, представлявано от управителя  Кирил Иванов Ковтьоров против за акт за установяване на задължения №ФП57820-1/28.08.2017г. на главен експерт при Община Бургас, в Дирекция „Местни приходи от данъци и такси и реклама“, в частта за такса битови отпадъци за 2016г.-2017г., за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване и услугата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№3167/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване  с частна жалба в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание за страните  пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ:

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.02 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: