Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

 694     /10.04.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на осми март две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

Веселин Енчев

 

при секретар С. А. и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 315/2018 година 

 

            Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава дванадесета от АПК.

            Образувано е по касационна жалба, подадена от А.Д.Б. с ЕГН ********** *** против решение № 160/15.12.2017 година по н.а.х.д. № 356/2017 година на Районен съд – Поморие (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 279934 – 0157283/31.07.2017 година на началник на сектор „Оперативни дейности“ в ЦУ на НАП (НП).

            С НП, на касатора, за нарушение по чл. 13 ал.2 т.2 от ДОПК, на основание чл. 278б ал.1 от ДОПК е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева.

            Касаторът оспорва решението с аргументи за неговата необоснованост, предвид неизяснената фактическа обстановка по спора и неяснотата какви точно документи, придружаващи стоката, не е представил при проверката. Заявява, че с непълното описание на нарушението е било засегнато правото му на защита в административнонаказателното производство.

            Иска отмяна на решението.

            Ответникът не изразява становище по жалбата.

            Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

            Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

            С НП А.Б. е санкциониран за това, че при извършена проверка на 07.07.2017 година на изхода на град Ахелой в посока село Равда за осъществяване на контрол върху стоки с висок фискален риск (СВФР), е установено, че в управлявания от него лекотоварен автомобил „Форд“ с регистрационен № СН 5140 ВН превозва 27 кашона орехи без черупки, без да разполага с документи, съпътстващи стоката.

            За да постанови оспореното решение, РС е приел, че нарушението е доказано по несъмнен начин.

            Решението е правилно.

            Съгласно чл. 13 ал.2 т.2 от ДОПК, при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск водачът на транспортното средство е длъжен да представи на органа по приходите документите, придружаващи стоката.

            Орехите, открити при проверката, са стоки с висок фискален риск, съгласно приложимата заповед № ЗМФ-1283/20.12.2016 година за утвърждаване на Списък на стоки с висок фискален риск с кодове по Комбинираната номенклатура, допълващ списъка на стоки с висок фискален риск, утвърден със заповед № ЗМФ-4 от 02.01.2014 година на министъра на финансите.

            Нормата на чл. 278б ал.1 изр. първо от ДОПК предвижда, че лице, което не изпълни задължение по чл. 13, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. – за физическите лица, или с имуществена санкция в размер от 3000 до 20 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци.

            Отрицателният факт, установен при проверката и с АУАН – непредставяне на документите, които следва да придружават откритата стока, не е опроверган от жалбоподателя в развилото се административнонаказателно производство и в хода на делото пред РС. Твърдението на жалбоподателя, че липсата на конкретизация в НП на документите, с които е следвало да разполага, е засегнало правото му на защита е неоснователно. При спирането си за проверка Б. не е разполагал с каквито и да е документи, въз основа на които може да бъде установено откъде, от кого и по какъв начин се е сдобил с 27 кашона орехи без черупки – стоки с висок фискален риск. В този смисъл, неописването в НП на документите, принципно придружаващи стоката, не съставлява нарушение на процесуални правила.

            Нарушението е описано достатъчно ясно – конкретизирано е по време и място, посочено е транспортното средство, с което е извършен превоза, описана е стоката, която е била пренасяна без необходимите документи. Не е налице каквато и да е неяснота по фактите, установени от наказващия орган. Наложеното наказание е на законовия минимум.

            С оглед на изложеното, на основание чл. 221 ал.1 от АПК, във връзка с чл. 63 ал.1 изр.ІІ от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 160/15.12.2017 година по н.а.х.д. № 356/2017 година на Районен съд – Поморие.

 

            Решението е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: