Р Е Ш Е Н И Е

 

      541                                       28.03.2017г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на девети март, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

секретар:  И.Л.

прокурор: А.Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КНАХ дело № 315 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на Г.Н.Н.,***, против решение № 104/16.01.2017г., постановено по административно-наказателно дело № 6405/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 897/28.01.2016г. на заместник кмета на община Бургас, с което на Г.Н.Н.,*** на основание чл.34, ал.3, т.1, предл. първо от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас /НООРТОБ; Наредбата/ за нарушение на чл.3, т.1 от Наредбата е наложена глоба  в размер на 500 лв.

В касационната жалба се излагат доводи, че съдът неправилно и незаконосъобразно е потвърдил наказателното постановление. Твърди се, че законодателят е изоставил регламентацията на носенето, производството и търговията с хладни оръжия. Моли се съдът да отмени оспореният съдебен акт и потвърденото с него наказателното постановление.

Редовно призован, касаторът се явява лично в съдебно заседание.

Ответникът – Община Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас изразява становище, че жалбата е неоснователна и следва да се остави в сила решението на първа инстанция.

След като прецени твърденията в жалбата, становището на прокурора и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна, в срока по чл.211 от АПК и в изискуемата от закона форма, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на Районен съд – Бургас само на посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

С наказателното постановление на Г.Н.Н. е наложено на основание чл.34, ал.3, т.1, предл. първо от НООРТОБ административно наказание глоба  в размер на 500 лв., затова, че на 14.01.2016г. при извършена проверка в 14.30 часа в гр.Бургас, ул. „Г. Кирков“ № 15 носи хладно оръжие на обществени места, представляващо „Мачете“ с острие около 30 см, черно на цвят с надпис на острието КАВАR, ведно с черен калъф от плат. За установеното нарушение на разпоредбата от НООРТОБ, на лицето е съставен акт за установяване на административно нарушение.

За да постанови обжалваното решение, Районен съд Бургас е приел, че безспорно се установява извършеното от лицето нарушение. Съдът е намерил, че деянието е осъществено от обективна и субективна страна, същото е с висока степен на обществена опасност, поради което е потвърдил НП.

Така постановеното решение е правилно.

Въз основа на прецизно установена фактическа обстановка, която кореспондира с изложеното в НП и в АУАН, при редовно събрани в производството писмени и гласни доказателства, районният съд е формирал правилни изводи за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Настоящата касационна инстанция не споделя доводите на касатора, досежно невъзможността на общинските съвети да регулират отношения, които преди това не са уредени със закон, който да определя деянията, съставляващи административни нарушения. Общинските съвети имат право да издават наредби, регламентиращи въпроси от местно значение, които са неуредени в актове от по-висша степен, и не противоречат на българското законодателство – арг. чл.2, ал.3 от ЗАНН. С Наредбата Общински съвет Бургас е уредил отношенията по опазването на обществения ред на територията на община Бургас, с цел осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите, като за осъществяването на тази цел с разпоредбата на чл.3 е въвел някои забрани, свързани с носенето и притежаването на хладно оръжие на обществени места.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани.

Административен съд Бургас, в настоящия касационен състав, изцяло споделя мотивите на районния съд относно правилната правна квалификация на извършеното нарушение,  прилагането на точната санкционна разпоредба спрямо нарушителя и относно основанията за намаляване размера на наложената глоба.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104/16.01.2017г., постановено по административно-наказателно дело № 6405/2016г. по описа на Районен съд – Бургас

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

  

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

      2.