Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                 17.05.2013г.              град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, тринадесети състав, на осемнадесети април две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

  Членове:   1. Чавдар Димитров

                      2. Златина Бъчварова

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Огнян Стоянов, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 315 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Д.Р.Р. ***, чрез адвокат К.Т. от БАК против решение № 433/28.11.2012г., постановено по НАХД № 311/2012г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 626/07.12.2011г., издадено от кмета на Община Несебър и наложената на касатора глоба в размер на 850 лева на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър, приета от Общински съвет – гр.Несебър за нарушение по чл.3, ал.1 от същата наредба. Иска от съда да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът се представлява от адвокат Т., който поддържа жалбата, без да ангажира нови доказателства.

Ответникът - кметът на Община Несебър не се представлява в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас пледира за отхвърляне на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд - Несебър е образувано по жалба на Д.Р. против наказателно постановление № 626/07.12.2011г., издадено от кмет на Община Несебър, с му е наложена глоба в размер на 850 лева на основание чл.3, ал.3 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър, приета от Общински съвет – гр.Несебър за нарушение по чл.3, ал.1 от същата наредба. С решението, предмет на проверка в настоящото касационно производство, първоинстанционният съд е потвърдил наказателното постановление като е приел за безспорно установено, че Р. е осъществил състава на нарушение, разписан в чл.3, ал.1 от цитираната наредба и санкцията му е определена законосъобразно.

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Неоснователни са възраженията на касатора за несъставомерност на нарушението и за допуснати от наказващия орган съществени нарушения на административно-производствените правила – чл.42, т.3, т.4, т.5 и т.7 от ЗАНН и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Тези възражения са обсъдени от първоинстанционния съд, който в мотивите си приема, че деянието е квалифицирано правилно, няма нарушение на чл.52, ал.4 от ЗАНН, описанието на нарушението е ясно и по него няма данни да са постъпвали възражения в законоустановения срок. В потвърждаващото решение е анализирана правораздавателната дейност на наказващия орган и обосновано е прието, че постановлението е издадено в съответствие с изискванията на чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, тъй като е описано нарушението, посочени са датата и мястото на извършването му и законовите разпоредби, които са нарушени. Настоящият съдебен състав споделя напълно изводите на решаващия съд, за които в касационното производство не се сочат убедителни доводи, обосноваващи промяна в противоположен смисъл.

С разпоредбата на чл.3, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър, приета от Общински съвет – гр.Несебър е забранено използването на жива музика и озвучителна техника в заведенията за хранене и развлечения без необходимата шумоизолация, както и в откритите обекти в непосредствена близост до жилищни сгради и хотелски комплекси в следния времеви диапазон: за периода от месец октомври до месец април включително – след 22,00 часа до 07,00 часа, а за периода от месец май до месец септември включително - след 24,00 часа до 07,00 часа. Неспазването на тази забрана е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.3, ал.3 от наредбата – глоба в размер до 5 000 лева за физическите лица или имуществена санкция в размер до 50 000 лева за едноличните търговци и юридическите лица. В настоящия случай е безспорно установено, че касаторът е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по чл.3, ал.1 от наредбата, поради което отговорността му е ангажирана правилно. Неоснователно е възражението му, че шумът от заведението не е изследван според изискванията на Наредба № 6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. Правилото на чл.3, ал.1 от Наредбата на Общински съвет – Несебър не обвързва забраната за жива музика и озвучителна техника с нивото на шума от тях, поради което изследването му е безпредметно. В конкретния случай не само, че не се оспорва фактът на жива музика в 00,55 часа. Напротив. Потвърждава се от поведението на касатора, който е предложил нарушението да се установи чрез съставяне на акт.

С оглед на това, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение. Решението на Районен съд – Несебър е валидно, допустимо и правилно и трябва да се остави в сила.

 

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ В СИЛА решение № 433/28.11.2012г., постановено по НАХД № 311/2012г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 626/07.12.2011г., издадено от кмета на Община Несебър.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...