ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 22.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и втори април                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 315 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – П.Щ.П., редовно уведомен, не се явява. Вместо него се явява адвокат С., редовно упълномощен от по-рано.

За ответника по оспорването – Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт П., редовно упълномощена от по-рано.

Заинтересована страна – Л.Г.К., нередовно призована, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.:  Не възразявам по даване ход на делото, въпреки, че днес изтича седмия ден от датата, на която съм получила призовката.

 

АДВОКАТ С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ С.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.: Жалбата е основателна.

Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ намира, че с оглед липсата на доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и да даде ход по същество, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ С.: Моля да постановите решение, с което уважите жалбата на доверителя ми, като отмените атакуваната заповед на Кмета на Община Бургас. Представени са по делото доказателства, от които е видно, че доверителят ми има редовна издадена заповед, няма процедура по прекратяване на наемните отношения. Същият е редовен по отношение на плащане на вноските, поради което и видно от приложената преписка, не са налице основания за издаване на заповед за изземване на жилището, тъй като той на законово основание ползва същото. Обстоятелството, че жилището временно се ползва от друго лице не води до наличие на настанило се лице.

Като поддържам изцяло изложените мотиви в жалбата моля за решение в този смисъл.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.: Зет ми си има законна настанителна заповед. Майка ми се разболя. Аз си продадох имота в с. Банево и трябваше да останем в това жилище, за да се грижа за нея. Аз също съм болна и съм пенсионер по болест. Багажът ни беше в жилището. Ние буквално сме на улицата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: На първо място, моля да се прекрати производството по делото, тъй като считам жалбата за недопустима. Жалбоподателят П.П. няма правен интерес. Не са накърнени негови законни права, интереси и свободи, за да е жалбоподател в настоящото производство. Представената настанителна заповед от 1987 година не е доказателство, че той има каквито и да е права върху общинския имот. Не са представени доказателства, че към настоящия момент той е в някакви отношения било с „Трансстрой”, било с Община Бургас. От цялата преписка е видно, че след актуване на имота като общински е заварена К., която не е настанена по предвидения в закона ред, поради което считам, че следва производството по делото да се прекрати. Ако счетете, че жалбата е допустима, то тя е неоснователна.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: