ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 01.04                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На първи април                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 315 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят П.Щ.П., редовно призован чрез процесуалния си представител адвокат Р.С., който се явява в днешно съдебно заседание.

За ответника по оспорването – Кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт П., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото. Заявяваме, че не се противопоставяме на начина, по който е извършено призоваването, както и на обстоятелството, че не е спазен 7-дневния срок за призоваване, с оглед характера на производството, което е и по реда на чл. 166 АПК.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Наред с оспорването на Заповед №516/27.02.2009 година на Кмета на Община Бургас жалбоподателят е формулирал искане за спиране на допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на оспорения административен акт.

 

АДВОКАТ С.: По отношение искането за спиране, оттеглям същото, тъй като междувременно заповедта е изпълнена. На 24.03.2009 година Община Бургас е изпълнила задълженията си по заповедта.

Поддържам изцяло жалбата на доверителя ми, като считам същата за незаконосъобразна, тъй като тя касае трето лице. Ние сме изложили подробни съображения, тъй като доверителят ми временно е извън страната и жилището се съхранява от негова близка, но тя няма правата на наемател, каквито права има той, видно от заповедта, с която същият е настанен в жилището.

По отношение на административната преписка ние сме изразили становище с молба вх. №587/20.12.2007 година, с която сме представили доказателства относно правата му на наемател. По това становище нямаме отговор и въпреки ясно изразената позиция на доверителя ми заповедта е издадена по отношение на трето лице, което очевидно няма права на ползване и наемни отношения.

По отношение на доказателствата, други такива няма да соча, освен тази молба.

Да се приеме административната преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам изцяло жалбата. На първо място оспорвам нейната допустимост, тъй като жалбоподателят не се явява заинтересовано лице, не са засегнати негови права и свободи, той няма отношения с общината. Представената заповед от 1987 година на ТК „Трансстрой” всъщност не може да бъде ползвана, защото не се представя договор, сключен с ТК „Трансстрой”, нито взаимоотношение  с ТК „Трансстрой” и всъщност взаимоотношенията от актуването на жилището като общинска собственост са с Община Бургас.

Моля да приемете удостоверение за семейно положение и удостоверения за постоянен и настоящ адрес на П.Щ.П., от които се вижда, че не е живял в това жилище от 2001 година и поради това считам, че следва да се прекрати производството по делото. В случай, че приемете друго, жалбата е абсолютно неоснователна, защото не се държи жилището на валидно основание съгласно Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

 

СЪДЪТ, като взе предвид изявлението на адвокат С., с което е оттеглено искането за спиране на допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на оспорената заповед, намира, че производството по реда на чл. 166 от АПК следва да бъде прекратено, като производството по административното дело следва да продължи по същество за преценка законосъобразността на оспорения административен акт. Същевременно, предвид обстоятелството, че страните в административното производство се конституират от съда служебно, настоящият състав на съда намира, че качеството на заинтересована страна по спора има и Л.Г.К., която е адресат на оспорената заповед. Поради това същата следва да бъде конституирана като такава и и се даде възможност за участие в производството, с оглед защита на нейните права и интереси. Наред с това, няма пречки като доказателства по делото да бъдат приети документите, представени с административната преписка, както и тези, представени от процесуалните представители на страните в днешно съдебно заседание. По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по чл. 166 АПК поради оттегляне на искането за спиране на допуснато по силата на закон предварително изпълнение на Заповед №516/27.02.2009 година на Кмета на Община Бургас.

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от процесуалните представители на страните в днешно съдебно заседание.

КОНСТИТУИРА в качеството на заинтересована страна по спора Л.Г.К.

Новоконституираната заинтересована страна следва да бъде призована за следващо съдебно заседание, като и се връчи препис от жалбата.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 22.04.2009 година от 10.30 часа, за която дата жалбоподателят и ответникът – редовно призовани.

Да се призове заинтересованата страна.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: