ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,07.02.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми февруари                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 3154 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „МЕТРОМЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, редовно уведомен, се явява управителят М.Д.и адв.С. с налично по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ И.Д.Директор ОПУ-БУРГАС – Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба-становище от юрисконсулт М. – процесуален представител на ответника, с която моли делото да се отложи за друга дата, поради командироването й в гр.София в изпълнение на неотложни служебни ангажименти.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.С.: Молбата за отлагане на делото е неоснователна, поради следните съображения:

На първо място: Не е спазена разпоредбата на чл.139, ал.1 от АПК, изискваща наличие на пречки както за процесуалния представител на административния орган, така и на самия административен орган.

На следващо място: Процесуалният представител на ответника представя доказателство, че е упълномощена от Агенция „Пътна инфраструктура, докато в настоящия случай страна по делото, както съдът е конституирал е И.Д. Директор на ОПУ-Бургас. В този смисъл юрисконсулт М. не е в качеството й на представляващ пълномощник на страна по делото.

На трето място: Към съответната молба не се сочи съответната заповед, която да обоснова пред съда наличие на служебен ангажимент - пречка за явяване в днешно съдебно заседание, а само се заявява.

Моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че молбата на юрисконсулт М. за отлагане на делото е неоснователна, тъй като видно от представеното пълномощно, същата е процесуален представител на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“, който не е страна в настоящия процес. Освен това, същата е само декларативна и неподкрепена с доказателства за действителна командировка, както и няма данни самият административен орган да е ангажиран и не може да се яви в днешно съдебно заседание.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Метромедия Груп“ ЕООД срещу административно разпоредителен акт обективиран в писмо с изх. 53-00-1130/17.10.2017г. на вр.и.д.Директор на ОПУ-Бургас.

 

ДОКЛАДВА Становище от ОПУ-Бургас с вх.№ 1585/06.02.2018г., към което има представени множество писмени доказателства.

Съдът ВРЪЧИ екземпляр от становището и писмените доказателства към него на жалбоподателя.

 

Становище по жалбата и доказателствени искания:

 

         Адв.С.: Поддържаме жалбата. Моля да приемете представените по делото доказателства.

Запознати сме със становището. Считаме, че представените от административния орган документи са налични в преписката, по която са се произнасяли с въпросното писмо, няма повече какво да представи, а такива не са заявени от административния орган.

За сведение на Съда представям  снимков материал на РИЕ, за което е издадено разрешение за специално ползване № РП СС – 281/15.07.2015г.

Моля Съдът да съобрази, че с оспореното писмо не е видно разпореждане за премахване на този билборд и другите от 2016г.

Няма да сочим доказателства, нямаме доказателствени искания.

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и допълнително представените такива

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.С.: Моля да уважите жалбата и да отмените обективираните с писмо с изх.№ 53-00-1130/17.10.2017г. на директора на ОПУ-Бургас разпореждания, с които дружеството е задължено да демонтира съответните РИЕ, като считаме, че разпореждането на първо място е издадено от некомпетентен орган.

Евентуално, поддържам искане за отмяна като незаконосъобразно, издадено в нарушение на материалния закон, което е съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Претендираме разноски, за които представям нарочен списък.

Моля да ни се предостави срок, в който да развия писмено съображенията ни.

 

Управителят Д.: Във връзка с това, което представяме, първо, както каза адв.С. лицето Христо Гюров е некомпетентен, издавайки разпоредителното писмо.

Искам да кажа на Съда, че само това РИЕ е на стойност 23 хил.лв. Точно за  това обжалвах онзи незаконосъобразен административен акт. Те го събориха и го смачкаха. ОПУ няма правомощия да извършва това, само Агенцията могат да отменят с нарочна заповед, респективно, ако аз не го изпълня, да го демонтират. Случаят прилича на наказателна акция да смажат М. Д..

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: