ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.02.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести февруари                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 3152 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.С., редовно уведомен, не се явява; представлява се от майка си С.И.С.в хипотезата на чл.32 т.2 ГПК с представено пълномощно, находящо се на лист 6 от делото

 

         ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА АЙТОС, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Е.И.Т., редовно уведомен, не се явява.

З.А.Т., редовно уведомена, явява се лично.

Двете заинтересовани страни се представляват от адв.З.Б.с представени пълномощни, находящи се на листи 90 и 91 от делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПЪЛНОМОЩНИК С.: Поддържам жалбата, защото съгласно чл.201, ал.1 от ЗУТ изобщо не трябваше да се дава ход на делото за делба в Районен съд гр.Айтос, поради това, че по нотариални актове е разрешена постройката, с която се доказва къде минава границата по нотариален акт и съм взела документ от кмета, че той не е разрешил разваляне на постройката в техния парцел. Ако постройката съществува, тази, която не е отразена в момента никъде, но е отразена в стария план и техния нотариален акт, ако тази постройка беше съществуваща, нямаше да се стига до делба. Мястото щеше да е неделимо. Ние имаме желание да го закупим, те имат желание да го продадат. По чл.201, ал.3 кметът няма право да издава неговата заповед за проект, тъй като трябва да го издаде главния архитект на общината. Нас не са ни уведомили по никакъв начин. Ако се провери в регистъра на Министерството на правосъдието, тази поща, по която трябваше да получа уведомленията е служебна поща на плувен клуб „Бриз“ и там получавам писма от Министерството на спорта, от Министерството на правосъдието, от Министерството на образование и Български плувни спортове и до момента не съм имала проблем нещо да не ми е доставено, както и на синовете ми. Така че не съм получила по никакъв начин уведомление, че трябва да си представя проект. Въпреки всичко, още през 2014г. ние сме представили проект за примерна делба на диск. Просто искахме да си остане така, както е в момента и както е по нотариален акт. При положение, че ние ще се споразумеем да закупим мястото, предполагам ще се стигне до друго разрешение.

 

         Адв.Б.: Изцяло поддържам становището, което сме приложили по делото, както и поддържам мнението изложено от Община Айтос относно недопустимостта на настоящото производство, както всичко, което е изложено от общината и от нас.

         По отношение делото за делба:  считам абсолютно законосъобразно заведена делба. Възможно е деление на имота, постройката не съществува, но това не касае настоящото производство. Това, което е относимо към настоящото производство съм изложила в писмено становище.

Действително в преговори сме за уреждане нещата по доброволен път и ако се стигне до там, ще уведомим настоящия съд.

Процедурата считам, че е спазена относно уведомяването на жалбоподателя и на всички страни. Има обявления на интернет страницата на общината, които са приложени по делото, така че считам, че процедурата е спазена.

 

ПЪЛНОМОЩНИК С.: Нямаше в интернет страницата на Община Айтос абсолютно нищо до последния ден, когато отидохме да проверим и тогава нямаше изложено писмено и чак, когато проверихме, тогава го обявиха и го обжалвахме в последния момент.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от Община Айтос, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт.

 

С оглед изясняване на правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, съдът намира за необходимо по делото да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, поради което и на основание чл.171, ал.2, изречение второ от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, при необходимост след като посети на място процесния обект, както и след като се запознае с документацията находяща се в администрацията на Община Айтос, да отговори на въпросите:

При одобряването на изменението на процесния ПУП в частта План  за регулация, съобразени ли са изискванията на ЗУТ по отношение на лице и площ на двата новообособени поземлени имота, като в тази връзка се съобразят изискванията в нормата на чл.19, ал.1, във връзка с ал.4 от ЗУТ;

Също така, предвид наличието на отразена сграда в разработката за частично изменение, видно от приложените графични изображения на лист 64-65 от делото, вещото лице включително да отговори и на въпроса дали са спазени съответните изисквания на ЗУТ, касаещи наличната в имота сграда, в контекста на извършеното ново регулиране на имота, респективно в контекста на изменението на плана в частта за неговото застрояване, т.е. плана за застрояване, съобразени ли са нормативите установени в чл.31 от ЗУТ.

 

Експертизата да се изготви от вещото лице арх.В.А.при депозит в размер на 500 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 18.06.2018г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Вещото лице да се уведоми след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: