ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.05.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми май                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 3151 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „НЕНКА – Ненка Лазарова“, редовно уведомен, представлява се от адв.Г.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 2437 и лист 2442 (том Х) от административно дело № 991/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 2443 (том Х) от административно дело № 991/2015г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

        

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Червеняков.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.   

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза е входирано в канцеларията на съда на 18.05.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         С.В.А. – 54год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представила.

Искам да направя едно допълнение.

В началото на том І лист 26 и следващите, някъде между жалбите, са представени няколко на брой фактури, които не съм описала в заключението, защото ги видях впоследствие. Тези фактури представляват извадка от системата на дружествата „Мит Бургас“ ЕООД, „Табак Трейдинг“ и „Табак Логистик“ АД. Разпечатани са от техните системи. Има няколко фактури, които са представени от „Добруджански хляб“ и „Данон Сердика“. Към тези фактури няма други съпътстващи документи, които да удостоверяват предаването на стоките. Т.е. онова, което съм посочила в заключението не се променя  като констатация и по отношение задълженията на жалбоподателя. Остават си такива, каквито са изчислени в експертизата. Това не променя по същество моите констатации, защото към тези фактури няма никакви съпътстващи документи в каквато насока бяха указанията на ВАС. Казвам го за прецизност, че такива фактури съществуват, но те непроменят моите изводи.

 

Адв.Н.: Нямам въпроси.  Вещото лице изясни въпроса за фактурите, който исках да задам.

 

Юрисконсулт М.: Въпрос 2 е зададен по начин, по който трябва всяка една фактура, за която се твърди, че има неотчетени от жалбоподателя приходи, да бъде посочена съответната таблица, а такава таблица няма в заключението на вещото лице.

Защо не са описани всички фактури, които са налични по делото?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Идеята според мен е не да се опишат всички фактури, които са приложени на хартиен носител по делото, а само онези, към които има представени документи, удостоверяващи приемането и предаването на стоките.

В този смисъл съм изготвила и таблици по отношение на фактурите, към  които има съставени стокови разписки и по отношение на фактурите, към които има представени стокови разписки и съдебно-графологичната експертиза ги е приела за автентични, така както е посочено в решението на ВАС.

 

Юрисконсулт М.: В решението на ВАС са посочени фактурите на „Метро“, които не присъстват в експертизата на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приложени са като фактури по делото. Но аз съм се ръководила по това дали към фактурата има други съпътстващи документи, от които да се види предаването на стоките и затова фактурите, които нямат такъв съпътстващ документ са само описани като такива, но те не участват в рекапитулацията на задълженията.

 

Юрисконсулт М.: Въпросът ми е насочен в тази насока, че според решението на ВАС тези фактури би  трябвало също да се включат.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Дори да приемем, че трябва да се включат, но фактурите поне трябва да имат подпис, за да удостоверят някакво приемане и предаване на стоката.

В тази връзка искам да кажа какво мисля по въпроса:

Ако на фактурата има положени подписи, които не са задължителен реквизит, то очевидно стоката е приета и предадена с фактурата, с първичния документ.

При положение, че фактурата не е подписана, но има други съпътстващи документи, върху които има положени подписи, то логично това са документите, на база на които е станало предаването или приемането на стоката.

 В случая с „Метро“ няма нито съпътстващи документи, нито подписани фактури. Как да разберем дали фактурите за покупките от „Метро“ удостоверяват реално предаване на стоката.

Аз не тълкувам решението на ВАС, аз казвам какво е моето мнение като експерт.

Ако фактурата не е подписана, трябва да има съпътстващ документ, ако е подписана - не е необходим такъв документ.

 

Юрисконсулт М.: Но това са указанията на ВАС.

На стр.3 от заключението вещото лице е записало, че жалбоподателят има лек автомобил „Мерцедес“.  Откъде е установило, че същият автомобил е лек автомобил. Защото този автомобил е товарен.

 

Адв.Н.: Моля да направите забележка на юрисконсулт М. да задава въпрос, а не да навежда твърдения.

 

Юрисконсулт М.: Въпросът е откъде установи вещото лице, че автомобилът е лек. Аз твърдя, че същият автомобил не е лек, а товарен.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз нищо не твърдя. Аз гледам какво е записано в протокола. Уточнявам и това съм записала в заключението, че автомобилът е посочен като лек в приемо-предавателен протокол, в който е посочено - идентификационни данни на превозното средство – 1 брой лек автомобил.

Казвам какво съм установила, че единственият заприходен автомобил е съгласно приемо-предавателния протокол, в който е посочено 1 брой лек автомобил. Товарен автомобил няма заприходен по сметка 205 „Транспортни средства“.

 

Адв.Н.: Твърдя, че моят доверител е нямал нито шофьор на работа, нито автомобил. Обектът е в гр.Приморско и не би могъл да превозва всички тези стоки.

Имам една забележка във връзка с доставчика „Метро“. Очевидно има дни в списъка на НАП по дати, където има дни с около 7 доставки на ден от „Метро“, а нашите твърдения са, че този търговец няма назначен шофьор, няма такъв автомобил, а търговският обект е в гр.Приморско, ноторно известно е, че „Метро“ се намира в гр.Бургас, поради което оспорваме, че такива доставки няма как да се случат. В тази връзка съм задала въпроса за наличието на автомобили.

 

Юрисконсулт М.: На стр.7 относно доставките на „Крест“ ООД вещото лице е посочило, че има маршрут в пътните книжки Бургас-Приморско-Царево-Малко Търново, но фактурите на този доставчик пак не са включени в експертизата. Защо?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Пътната книжка не е документ, който удостоверява приемане и предаване на стоката. В гр.Приморско не се намира само обекта на ЕТ „Ненка“. От пътната книжка  не става ясно до кой обект точно и изобщо къде е разнасял автомобилът стоки и на това основание не съм включила в заключението. Не мога с една книжка с един маршрут Бургас-Приморско-Малко Търново да реша, че с този автомобил се е носела стока на жалбоподателя.

 

Юрисконсулт М.: Ако има посещение на 20 обекта, всички ли трябва да бъдат описани в пътната книжка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Пак казвам, че пътната книжка не е документ, с който се удостоверява приемане или предаване на стока.

 

Юрисконсулт М.: На стр.12 са описани други фирми, за които вещото лице също не е приело, че има реални доставки, въпреки че по-голяма част от тези фактури са подписани и касаят „Диана“, „Океан А“, „Торнадо комерс“, „Конкордия Бургас“ ООД, както и от „Крест“. На повечето от тези фактури има положени подписи, но същите не са отразени в заключението. Защо?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Заради онова, което казах преди малко за фактурите на „Метро“ вземате повод да ми задавате въпрос, който аз обясних преди малко. Пак казвам онова, което съм описала в експертизата съм се ръководила от съпътстващите фактурите документи. Има ли съпътстващи документи, приела съм че има приемане - предаване на стоката.

По отношение фактурите на „Метро“:

Разсъжденията по отношение на фактурите за „Метро“ са такива, каквито ги изложих, тъй като там няма съпътстващи документи и юрисконсулт М. твърди, че там предаването на стоката става по по-различен начин и в този смисъл бяха моите разсъждения за подписите.

За тези фактури на доставчиците, които юрисконсулт М. изброи няма на всички фактури подписи. Действително има някакви фактури, на които има положен някакви драскулки. Някакви подписи. Имаше графологична експертиза на стоковите разписки. По-голямата част от тях са подписани. Тези фактури не съм ги включила, защото към тях няма съпътстващ документ.

 

Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси. Оспорвам заключението. Считам, че не кореспондира както с доказателствата по преписката, така и със задължителните указания на ВАС дадени с отменителното решение, в което са дадени подробни указания кои фактури да бъдат включени и какви документи към тях са необходими.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ към юрисконсулт М.: Във връзка с оспорването на експертното заключение в днешно съдебно заседание бихте ли ангажирали допълнителни доказателства?

Юрисконсулт М.: Не, няма да соча други доказателства.

 

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-счетоводната експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице С.А., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 800лв. изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.Н.: Представям и моля да приемете приемо-предавателния протокол, за който вещото лице спомена в изложението си относно приемането на един брой лек автомобил, както е описано в него.

         Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеният в днешно съдебно заседание от адв.Н. приемо-предавателен протокол.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Н.: Моля да уважите жалбата на моя доверител. Ще представя писмени бележки. Представям списък на разноските за цялото производство, които моля да ни присъдите.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 8020 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да отхвърлите жалбата. Считам, че решението на органите по приходите е правилно и законосъобразно, както ревизионният акт, така и решението.

Бих искал да коментирам следното: Съдебно-счетоводната експертиза представлява обективен доказателствен източник, но тя не ангажира съдебния състав със задължението да бъде приета изцяло. За мен не стана ясно защо вещото лице в един момент заяви, че е достатъчна фактура, на която има положен подпис да установи реално получаване на стоките при неналичие на съпътстващи документи и изброи конкретни фактури, а от друга страна заяви, че когато фактурата няма подпис, но са налице съпътстващи документи с подпис приема, че също са налице реално предаване на стоки. Според мен изводът на вещото лице, че едни фактури не следва да бъдат включени в предмета на експертизата, а други отхвърлени на това основание, се явява, бих казал разнопосочно и в тази насока моля съдът да вземе предвид това становище.

 

 

Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: