ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 3150 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.К.К., редовно призован, не се явява. За него адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция“ Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Т.Ж.Д. –г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ Т.: На стр.4, табличката за салдото по партидата на физическото лице, дали началното салдо към 01.2008г. в размер на -73 122 лева би трябвало да е задължението на предприятието към физическото лице ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, това е към този момент задължението на ЕТ към физическото лице.

 

АДВОКАТ Т.: Тази сума ли е наличното задължение на ЕТ към 01.01.2008 г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имало е задължение на ЕТ към физическото лице към тази дата и това е сумата.

 

АДВОКАТ Т.: В този смисъл това салдо повлиява ли на крайното салдо на стр. 5 в таблицата, където е отразено – 148 500 лева. Ако не участва тази сума и се извърши анализ само на салдото в периода 01.01.2008г. до 31.12.2012г., каква величина ще бъде салдото?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Салдото към 31.12.2012г. би било равно на разликата между 148 500 лева и 73 122 лева, колкото е било салдото в началото на периода.

 

АДВОКАТ Т.: За периода от 2008г. до 2012г. ли е това?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, за този период.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Какво отношение има салдото към определените задължения на лицето?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпрос на съда: Преди 2008г. единствено е началното салдо минус 73 122.82лева, а иначе съм дала по години движението на суми от физическото лице към предприятието и обратно. През 2008г. няма движение. На стр.5 са повдигнати в цвят годишните обороти по сметката за цялата година. 455, 83 лева е сумата, която е отразена счетоводно, че е върната от ЕТ на физическото лице по банков път. Съответно в следващата година 351,29 лева е сумата която е счетоводно отразена като постъпила от физическото лице към ЕТ. Това се отнася и за другите години 2010г., 2011г. и 2012г.. Посочила съм движението на сумите по години. За 2010г. само физическото лице е дало пари на ЕТ, през 2011г. има движение в двете посоки и 2012г. е така.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Релевантни в случая са само преведените пари в брой от физическото лице към ЕТ, тъй като това е разходът му който би следвало да се отрази в паричния поток. Другите суми не са приход, защото отиват по банкова сметка ***.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочила съм за всяка сума как е връщана. През 2009г.-2012г. движението на паричната средства е само в брой. През 2011г. има прехвърлена сума от 73 018,28 лева по друга сметка на ЕТ и тази сума не е върната в брой на физическото лице. Не съм изследвала движението по банковите сметки на физическото лице, а само по счетоводното отразяване и сметката посочена в задачата на експертизата.

 

АДВОКАТ Т.: В отговора на втори въпрос във връзка с първи, Вие сте посочили разходите за издръжка на лице, съгласно статистическата информация на НСИ за издръжката на живот за съответните години и са дадени в таблица втора. Понеже в ревизионния доклад също са посочени тези разходи, но в по различен размер, направили ли сте съпоставка откъде се получава разликата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има разлика, която идва от това, че аз съм взела статистически данни конкретно за област Сливен, както е поставена задачата, а при ревизията са ползвали средно за страната. Оттам идва разликата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ на въпрос на съда: При първото разглеждане на делото, говоря по памет, нямаше налични парични средства към началото на периода по банковите сметки, за после не мога да кажа нищо, мина доста време.

 

АДВОКАТ Т.: Няма други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Д., като определя възнаграждение в размер на 400лева, платими от внесения депозит /л.16 от делото/.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема г-жо председател, във връзка с установеното от вещото лице различие в сумите за издръжката на живот за процесните години за едно лице, като вещото лице обясни, че е ползвало различни статистически данни от тези изложени в ревизионния акт, а именно по конкретни, които касаят въпросния регион - област Сливен, където лицето осъществява дейността, моля да бъде допусната допълнителна задача към вещото лице, която на базата на тези свои констатации, за извършените разходи от физическото лице и като вземе предвид установените приходи на лицето, да посочи крайните салда на паричните потоци за 2008г., 2009г., 2011г. и изчисли задълженията на лицето по ЗДДФЛ и съответните задължителни осигурителни вноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че няма нужда от допълнителна експертиза, тъй като разликите които е взело вещото лице за област Сливен и за страната за цитираните от процесуалния представител на жалбоподателя години са в рамките от 20 до 200 лева на година, което данъчно отражение е от 1,50 до 15-16 лева по-малък данък за година, а за 2010г. и 2012г., данните на вещото лице са по-високи от тези взети от органите по приходите. В тази връзка считам, че назначаване на допълнителна експертиза не е удачно в случая. Отделно от това, ревизията е по реда на чл.122 от ДОПК, като съгласно чл.124, ал.2 ДОПК, фактическите констатации в акта се считат верни до доказване на противното, а в случая единствените разходи, които могат да бъдат доказани на жалбоподателя са за ток, вода и мобилни услуги. Всички други разходи са взети, както са представени в сайта на Националния статистически институт.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам какво да допълня. Поддържам искането за експертиза.

 

Съдът счита, че следва да бъдат поставени допълнителни задачи към вещото лице, което след като съобрази приложените по делото доказателства, своето предходно заключение и движението по банковите сметки на жалбоподателя, да изготви парични потоци за всички процесни години, съобразно които да изчисли съответните данъчни задължения по ЗДДФЛ на жалбоподателя. Също така вещото лице следва да изчисли задължителните осигурителни вноски на лицето за два периода от 01.01.2008г. до 15.02.2011г. и от 15.02.2011г. до 31.12.2012г., като изчисленията да са в два варианта – първия съгласно установените задължения по ревизионен акт, а втория съгласно изготвения паричен поток.

С оглед на горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача към вещото лице, което след като съобрази приложените по делото доказателства, своето предходно заключение и движението по банковите сметки на жалбоподателя, да изготви парични потоци за всички процесни години, съобразно които да изчисли съответните данъчни задължения по ЗДДФЛ на жалбоподателя. Вещото лице следва да изчисли и задължителните осигурителни вноски на лицето за два периода от 01.01.2008г. до 15.02.2011г. и от 15.02.2011г. до 31.12.2012г., като изчисленията да са в два варианта – първия съгласно установените задължения по ревизионен акт, а втория съгласно изготвения паричен поток

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2018г. от 10.00 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: