ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 3150  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.К.К., редовно призован, не се явява и представлява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция“ Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Е.К.К. против ревизионен акт №Р-20-1400656-091-01/24.11.2017г. на органи по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №62/17.02.2015г. на директор на Дирекция „ОДОП” Бургас.

Делото е за втори път висящо пред Административен съд Бургас, след като с решение № 13911/16.11.2017г. по адм.д.№10245/2016г. на Върховен административен съд, е отменено решение № 1366/13.07.2016г. по адм.д.№532/2015г. по описа на Административен съд Бургас и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд, за преценка на законосъобразността на ревизионния акт в обхвата на чл.160, ал.2 от ДОПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

УКАЗВА на ответника, че следва да ангажира доказателства, че подписаните в хода на ревизионното производство документи с електронен подпис изхождат от лицата посочени в тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да ми се предостави възможност да представя посочените доказателства в указан от съда срок.

 

Съдът, с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства счита, че следва да се предостави възможност на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства и да направи доказателствени искания в 7-дневен срок от уведомяването му.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако това не бъде сторено в посочения срок и доведе до отлагане на делото, на основание чл.92а от ГПК ще му бъде наложена глоба в размерите на чл.91 от ГПК.

УКАЗВА на страните, че в случай, че най-късно в следващото съдебно заседание не бъдат направени доказателствени искания и не бъдат ангажирани доказателства, тяхното събиране ще бъде приключено, а делото ще бъде решено с оглед наличните такива.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

 В залата ВЛИЗА адвокат Т., с пълномощно по делото за жалбоподателя.

 

Съдът запознава адвокат Т., с извършените до момента процесуални действия.

 

АДВОКАТ Т.: Във връзка с изследване на въпроса за имущественото състояние на ревизираното физическо лице лично и отразяванията в тази връзка в документите на едноличния търговец за представяне на заемни средства от физическо лице в предприятието, моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, като ми предоставите възможност да формулирам въпросите в писмена молба, в определен от съда срок. Горното искане е с оглед необходимостта от изследване на законосъобразността на процесния ревизионен акт по същество, в какъвто смисъл се е произнесъл Върховния административен съд, с решението си, с което е отменил първоинстанционния съдебен акт и върнал делото за ново разглеждане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че не е необходимо допускането на експертиза, тъй като спорният въпрос е друг, касае се за бракувани стоки от едноличния търговец.

 

АДВОКАТ Т.: С ревизионния акт освен задължения по ЗДДС са установени и такива по ЗДДФЛ, както и задължения за осигуровки и здравни вноски произтичащи от постановеното несъответствие между имущественото състояние на лицето лично и направените от него разходи. В този смисъл се налага изследване на имущественото му състояние и считам, че експертизата е необходима за изясняване на обективни факти по делото.

 

Съдът по така направеното искане ще се произнесе след формулиране на въпросите към исканата съдебно-счетоводна експертиза, поради което ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да формулира въпроси към исканата съдебно-счетоводна експертиза, по която съдът ще се произнесе след вземане на становище от страна на ответника.

 

УКАЗВА на страните че в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, следва да изчерпят доказателствените искания и да представят доказателствата, с които разполагат.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.03.2018г. от 10.30ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: