О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 507                   Година 06.03.2018                 Град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ състав, на шести март две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ:  1.Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                          2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 314 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е образувано по касационна жалба подадена от „Панда 01“ ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Царево, ул.“Трети март“ № 2, чрез адв.К.К. против решение № 262/12.12.2017г. постановено по н.а.х.д.№ 933/2017г. по описа на Районен съд Царево. С жалбата се прави искане да се отмени оспореното решение и да се постанови ново, с което да се отмени изцяло наказателно постановление № КХ87 издадено на 21.08.2017г. от директора на ОДБХ гр.Бургас.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално недопустима, по следните съображения:

Съгласно чл.213, т.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, към жалбата се прилага пълномощно когато е подадена от пълномощник.

С разпореждане № 595/02.02.2018г., на основание чл.216 от АПК, касационната жалба е оставена без движение, като е указано на касатора, че в 7-дневен срок от уведомяването следва: 1.да представи доказателства за упълномощаване на лицето подписало жалбата или да потвърди дейстивята по нейното подаване, чрез преподписването и́ и 2.да представи доказателства за подаване на жалбата в предвидения от законодателя 14-дневен преклузивен срок. В разпореждането изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, касационната жалба ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

На касатора е изпратено съобщение заедно с разпореждането на съда, като той е редовно уведомен на 14.02.2018г. и срока за отстраняване на нередовностите изтича на 21.02.2018г.. По делото е постъпила молба с вх.№ 2256/22.02.2018г., от управителя на „Панда 01“ ЕООД - В.Т., в която се сочи, че изрично пълномощно за процесуално представителство през Административен съд Бургас и подаване на касационна жалба от адв.К., не е подписвал и прави искане да му бъде връчено решението на ЦРС.

Видно от изложеното, в срока за отстраняване на нередовностите по жалбата, не са изпълнени указанията на съда и не са представени доказателства за упълномощаване на адв.К. да подава касационна жалба, нито са потвърдени действията по нейното подаване. Следва да се има в предвид, че действията по връчване на съдебните актове се извършват от съда, който го е постановил, в случай Районен съд Царево.

С оглед на изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, във връзка с чл.216 от АПК, касационната жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Панда 01“ ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Царево, ул.“Трети март“ № 2, подадена чрез адв.К.К. против решение № 262/12.12.2017г. постановено по н.а.х.д.№ 933/2017г. по описа на Районен съд Царево.

ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д № 314/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: 1.   

           

 

                  

                                                                                        2.