Р   Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

   698          /09.04.2015 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на деветнадесети март две хиляди и петнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

                                                    ЧЛЕНОВЕ:      Даниела Драгнева

                                                                              Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Георги Дуков

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 314/2015 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК. Образувано е по касационна жалба от процесуален представител на ЕТ „Мартин – М. С.“ – Несебър против решение № 353/15.12.2014 година по н.а.х.д. № 673/2014 година на  Районен съд – Несебър (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № КХ 233/20.08.2014 година на директора на ОДБХ – Бургас (НП).

С НП, на търговеца, за нарушение на чл. 31 ал.1 т.3 от Закона за храните (ЗХ) във връзка с чл. 70 ал.2 т.7 от Наредба № 5/2006 година за хигиена на храните и Регламент (ЕО) № 852/2004, на основание чл.48 ал.2 от ЗХ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

Касаторът поддържа, че РС не е отчел множество нарушения, допуснати в административнонаказателното производство. Според него, РС неоснователно е игнорирал грешното изписване на ЕИК на търговеца в НП, разминаването в констатациите по изготвения протокол за извършена проверка и издадения въз основа на него АУАН, както и липсата на индивидуализация на нарушенията, описани в АУАН.

Иска се отмяна на решението и на НП.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

ЕТ е санкциониран за това, че при извършена проверка на 06.08.2014 година в търговски обект – бистро, намиращо се в град Несебър, базар „Пристанище юг“ – стопанисван от него, е установено, че не се водят редовно и пълно записите по системата за управление на безопасността на храните на място в обекта - не се води дневник за входящ контрол на хранителните продукти, с изключение на единствена дата – 21.05.2012 година, както и не се представят чек – листи за измерени температури на топлинно обработени храни.

РС е приел, че нарушението е доказано от административнонаказващия орган и е потвърдил НП.

Решението е правилно.

Възражението на касатора за допуснати съществени процесуални нарушения в административнонаказателното производство, които РС не е обсъдил, е неоснователно.

Санкционираното лице не спори, че на 06.08.2014 година в търговски обект – бистро, намиращо се в град Несебър, базар „Пристанище юг“ – стопанисван от него, е извършена проверка от служители на ОДБХ – Бургас, която е оформена с констативен протокол, а на същата дата в присъствието на самия едноличен търговец е изготвен и АУАН (лист 5 от н.а.х.д. № 673/2014 година), подписан без възражения от М. С. Действително, в АУАН и съставеното въз основа на него НП, ЕИК на нарушителя не е идентичен – по АУАН ЕИК е 203098489, а по НП ЕИК е 103098489. Тази грешка основателно не е преценена от РС като съществена, защото както в административнонаказателната преписка, така и в самото НП се съдържат достатъчно други данни, от които може да бъде направен несъмнен извод, че адресат на АУАН и на НП е именно жалбоподателя в съдебното производство. Очевидно и самото санкционирано лице се е възприело правилно като субект на отговорността, затова е използвало възможността, предоставена му от закона, да обжалва издаденото НП.

  Санкционната норма на чл. 48 ал.2 от ЗХ е обща, затова основателно наказващият орган е обвързал правната квалификация на нарушението с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 година за редовно и пълно водене на записите по системата за управление на безопасността на храните, като е определил размера на наложената санкция – предвидения минимум.

Не е налице и твърдяното съществено процесуално нарушение в административнонаказателното производство, изразяващо се в липса на индивидуализация на нарушенията в НП. Нарушението е едно – неспазване на задължението за редовно и пълно водене на записите по системата за управление на безопасността на храните, изразяващо се в констатираните липса на дневник за входящ контрол на хранителните продукти (с изключение на единствена дата – 21.05.2012 година), както и липса на чек – листи за измерени температури на топлинно обработени храни. Сам по себе си, всеки от тези отрицателни факти обуславя реализирането на административнонаказателната отговорност на нарушителя, но съвкупното им установяване не означава, че търговецът е извършил две отделни нарушения.

Решението следва да се остави в сила.

На основание чл.221 ал.2 от АПК във вр. чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

           

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 353/15.12.2014 година по н.а.х.д. № 673/2014 година на  Районен съд – Несебър.

           

Решението е окончателно.

 

           

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: