РЕШЕНИЕ

 

                                         1235              дата 04 юли 2014 г.                 град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХV-ти състав,

в публично заседание на 19 юни 2014 год.,  в следния състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:   1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                         2.ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Андрей Червеняков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 314 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от АПК, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Б.А.Б. *** против Решение № 2648/27.12.2013г., постановено по НАХД № 4951/2013г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 7682/16.08.2013г. на заместник-кмета на Община Бургас, с което, за нарушение на чл.94, ал.3, предл.2 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.3, т.2 от с.з., на касатора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30лв.

Съдебно решение се обжалва като постановено при допуснати съществени процесуални нарушения. Счита, че АУАН е съставен, а НП издадено в нарушение на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Оспорва съставомерността на деянието  и твърди, че неправилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на соченото основание. Иска се отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация също не изпраща представител.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Касаторът Б. е санкциониран за това, че на 11.08.2013г., в гр.Бургас, в качеството му на водач на МПС с рег.№ СА 1304СВ, марка „Тойота” е паркирал на тротоара на ул. „Сливница” №4, който е извън определените от общинската администрация места в нарушение на чл.94, ал.3, предл.2 от ЗДвП

Районният съд по същество е приел, че е осъществен състав на нарушение, не е установил нарушения в хода на административнонаказателната процедура нито при съставяне на АУАН, нито при издаването на НП, като е намерил възраженията на санкционираното лице в тази насока за неоснователни, с оглед на което е потвърдил НП.      

Решението е правилно.

         С оглед събраните в административнонаказателното и първоинстанционно съдебно производство писмени и гласни доказателства безспорно се установява, че касаторът Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.94, ал.3 от ЗДвП, съгласно която разпоредба за престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. Допуска се престой и паркиране на моторни превозни средства с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите само на определените от собствениците на пътя или администрацията места, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на сградите остава разстояние най-малко 2 метра за преминаване на пешеходци. Цитираната разпоредба действително предвижда престой и паркиране върху тротоарите, но само на определени от собственика на пътя или администрацията места и при спазване на определено отстояние за преминаване на пешеходците. Съгласно чл.7, ал.1 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас,  общинският съвет определя райони, пътища или части от пътища и зони за паркиране в опре делени часове на денонощието. Местата за паркиране по ал.1 се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които се указват условията за паркиране. В настоящият случай, от приложения към административната преписка снимков материал ясно се вижда, че мястото където касаторът Б. е паркирал на 11.08.2013г. лекия си автомобил - тротоара на ул. „Сливница”, било то „№4” или „№10А”, в какъвто смисъл са поддържаните и пред настоящата инстанция възражения на същия, не е било обозначено с пътен знак, пътна маркировка или надпис, указващи условията на паркиране, за да се приеме, че паркирането е допустимо, поради което и правилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност на основание чл.183, ал.3, т.2 от ЗДвП.

Поради липса на отменителни основания решението следва да се остави в сила, поради което и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХV-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 2648/27.12.2013г., постановено по НАХД № 4951/2013г. на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      ЧЛЕНОВЕ: