ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1055         Година 02.06.2011      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, десети състав, на втори юни две хиляди и единадесета година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 314 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на П.И.П. с ЕГН: ********** *** срещу Министерство на земеделието и храните. На основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, се иска да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 50 000 лева, представляващи претърпените от него вреди от решение № 138/18.01.1995г. на Поземлена комисия гр.Средец.

С разпореждане № 861/10.02.2011г., исковата молба е оставена без движение, като неотговаряща на изискванията на чл.127, ал.1 и чл.128 от ГПК, като е указано на ищеца, че в  7 – дневен срок от уведомяването, следва: 1.Да се конкретизира ответника. 2.Да посочи конкретните административни актове, действия или бездействия, от които претендира, че са възникнали вреди, административните органи и/или длъжностните лица които са ги извършили или допуснали, както и вида и размера на претендираните вреди от всяко едно действие или бездействие. 3.Да представи документ за внесена държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас. Посочено е също, че при неизпълнение на указанията в срок на основание чл.129, ал.3 от ГПК, исковата молба, заедно с приложенията към нея ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

В изпълнение на така дадените указания по делото е постъпила молба вх.№ 1640/21.02.2011г., в която е посочено, че ответник е Министерство на земеделието и храните с неговата структура, разформирована през 2002г. в гр.Средец - Поземлена комисия гр.Средец, а конкретния административен акт от който са възникнали вредите е решение № 138/18.01.1995г..

С оглед така направеното уточнение и на основание чл.204 от АПК, с разпореждане № 2614/01.04.2011г. е указано на ищеца да конкретизира ответника и да представи доказателства за отмяна на решение № 138/18.01.1995г. на ПК гр.Средец или за оспорване на същото.

В изпълнение на така дадените указания по делото е постъпила молба вх.№ 3295/12.04.2011г., в която е посочено, че ответник е Министерство на земеделието и храните и се оспорва изцяло решение № 138/18.01.1995г. на ПК гр.Средец.

Съгласно чл.204, ал.1 от АПК, иска за обезщетение може да се предяви след отмяна на административния акт по съответния ред, като съгласно ал.2 искът може да се предяви и заедно с оспорването на административния акт до приключване на първото заседание по делото.

В случая ищеца претендира обезщетение за вреди, причинени му от решение № 138/18.01.1995г. на ПК гр.Средец, постановено по реда на ЗСПЗЗ, и по отношение на което контрола за законосъобразност се осъществява от Районния съд по местонахождение на недвижимите имоти. След като Административен съд гр.Бургас не е материално компетентен да разгледа и да се произнесе по законосъобразността на решението, въз основа на което се претендират вреди по реда на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, съгласно чл.204, ал.1 от АПК иска за обезщетение за вреди претърпени от това решение, може и следва да се предяви след отмяната му по съответния ред. По делото не се твърди и не са представените доказателства от които да се установи, че решението на ПК гр.Средец е отменено, поради което иска с който се претендира обезщетение за вреди причинени от него се явява преждевременно заведен и исковата молба е процесуално недопустима и следва да бъде върната, а производството по делото прекратено. Така предявения искът ще бъде допустим и ще подлежи на разглеждане след като решението на ПК гр.Средец, бъде отменено, по съответния ред.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ВРЪЩА исковата молба на П.И.П. с ЕГН: ********** *** срещу Министерство на земеделието и храните, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, се иска да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 50 000 лева, представляващи претърпените от него вреди от решение № 138/18.01.1995г. на Поземлена комисия гр.Средец.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 314 по описа за 2011г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: