ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 26.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести февруари                                   две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 314 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

МОЛИТЕЛЯТ А.Ю.З., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.М.З., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ  С.: По хода на делото предоставям на съда, но моля да се има предвид, че по делото не са представени доказателства за платена държавна такса.

 

 

СЪДЪТ установи, че с определение № 310/28.01.2010 година е указано на молителя, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд – гр. Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ, с изрично отбелязване, че при неизпълнение на указанията в срок искането ще бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено. Съобщение за указанията на съда е изпратено на посочения в жалбата адрес, а именно: ***, като молителят е редовно уведомен на 03.02.2010 година.

С молба вх. № 1305/11.02.2010 г. е поискано да бъде продължен срока за внасяне на определената държавна такса, като с разпореждане № 761 от 15.02.2010 година срокът е удължен с 14 дни, считано от изтичане на първоначално определения срок. Ето защо, срокът за плащане на държавната такса изтича на 24.02.2010 година. В така определения срок, а и до настоящия момент по делото не са представени доказателства за заплащане на определената държавна такса. Ето защо и на основание чл.158, ал. 3 от АПК искането на молителя следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното Административен съд – гр. Бургас, Десети състав

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.Ю.З. за спиране на допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на Заповед № 3534/12.11.2009 година на Заместник-кмета на Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №314/2010 година по описа на Административен съд – гр. Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание за ответника, а за неприсъстващите страни в същия срок от уведомяването им.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: