ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 29.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3149 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ищецът Р.Д.Н., редовно призована, се представлява от адв. В., с представено по делото пълномощно.

ищецът П.Т.Н., редовно призован, се представлява от адв. В., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – ОД МВР гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Колев.

Явяват се свидетелите Д.Г.П., Т.И.И., Е.П.Г. и В.П.Х..

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото са постъпили доказателства с молба вх. № 2872/12.03.2018 г. от ответника.

Съдът докладва, че по делото са постъпили доказателства с писмо вх. № 3722/30.03.2018 г. от Център за спешна медицинска помощ-Бургас.

Съдът докладва, че по делото са постъпили доказателства с писмо вх. № 4589/23.04.2018 г.  от Окръжна прокуратура гр. Бургас.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх. № 5450/14.05.2018 г. от процесуалния представител на ищците с формулирани в нея доказателствени искания.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх. № 5451/14.05.2018 г. от процесуалния представител на ищците, с която е направено искане за изменение на иска.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 5876/28.05.2018 г. от процесуалния представител на ответника, в която е изразено становище по депозираните две молби на ищците.

 

Адв. В.: Поддържам изложеното в молбите ни. Моля да уважите доказателствените ни искания. Поддържаме и искането ни за изменение на иска, което искане подробно сме изложили молбата. Моля да се приемат представените доказателства от Окръжна прокуратура - Бургас, както и тези, касаещи актосъставителя.

 

юк. Д.: Моля да бъдат приети по делото като относими постъпилите доказателства. По двете молби на ищците съм изразила становище с нарочна писмена молба, към която съм посочила, че прилагам постановление на Окръжна прокуратура – Бургас, определение на Окръжен съд – Бургас и определение на Апелативен съд – Бургас, които в резултат на мой пропуск не съм приложила към молбата и представям заверен препис от мен в днешното съдебно заседание, с препис и за ищците. Моля да се има предвид, че с тези съдебни и прокурорски актове към настоящия момент наказателна отговорност на служители на мвр на се търси, като досъдебното производство продължава само по отношение на медицинските служители, които имат отношение към полагането на медицински грижи на починалия. По искането за изменение на исковата молба считам същото за ненавременно и за неясно, тъй като не е посочено в молбата каква е връзката между твърдените като неизвършени действия от полицейските служители и настъпилия вредоносен резултат и какъв вредоносен резултат е настъпил в резултат на липсите на тези действия. Някаква връзка трябва да има посочена, тъй като те са посочени само като основания за предявяване на това изменение, а ние търсим причинна връзка.

 

прокурорът: Да се приемат представените по делото доказателства. Считам, че същите са относими към спора, включително и представените преди малко от ответната страна. Считам, че изменението на иска, така както е направено към настоящия момент на практика не е изменение на иска, а е нов иск. В този случай при прилагане на правилата на ГПК, които са относими, не би следвало същото да се приеме за разглеждане, тъй като релевира нови основания, които до този момент не са въведени по същество. Няма и посочено какво е настъпилото в правната сфера на ищците неимуществено увреждане, което е основен елемент от иска по зодов.

 

АДВ. В.: Причината за смъртта на Н. е хематом в главата, получен при удар в предното панорамно стъкло на автомобила, който удар е получен при ПТП-то. При следващия оглед на МПС-то, оглед, който касае наказателното производство за смъртта на Н., а не за употребата на алкохол и за ПТП-то, е установено, че предното панорамно стъкло на автомобила, управляван от Н., е счупено с главата му. От представените книжа в първо съдебно заседание стана ясно, че няма извършен оглед на автомобила при настъпване на ПТП-то. Този оглед е бил задължителен по силата на  инструкция № Iз-16** от 2013 г. Такъв оглед не е извършен. Затова е изменението на иска и да – това е нов иск наред с първия. Чл. 214 ГПК не се прилага в случая.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените от од мвр – Бургас, от цсмп - Бургас и от Окръжна прокуратура – Бургас документи като писмени доказателства по делото.

 

По отношение формулираното в молбата от 14.05.2018 г. изменение на иска съдът намира същото за неоснователно по следните причини:

В първоначалната сезираща съда искова молба ищците са претендирали заплащане на обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на сина им Д.Н. в резултат на първо - нищожен административен акт и второ – противоправни действия или бездействия на длъжностни лица от РУП – Созопол, извършени през периода 06.06.2014 г. – 07.06.2014 г. В докладваната от съда молба от 14.05.2018 г. процесуалният представител на ищците формулира искане за изменение  на иска, като същият да се счита за такъв и по отношение на съответни действия или бездействия от длъжностните лица при РУП – Созопол. В тази връзка настоящият съдебен състав приема, че исковата претенция за претърпени неимуществени вреди от съответни действия или бездействия от длъжностни лица при РУП – Созопол вече е предявен. С въпросното искане за изменение на иска по-скоро се уточняват съответните твърдени противоправни действия или бездействия, отколкото се претендира, или се заявява нова искова претенция. По своята същност така формулираното искане не представлява нов иск, а уточнение към вече предявения такъв. В този смисъл и като приема, че искова претенция по отношение на твърдени незаконосъобразни действия или бездействия от длъжностните лица при РУП – Созопол вече е предявена съдът намира така формулираното искане за неоснователно.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

не приема формулираното в нарочна молба от 14.05.2018 г. искане за изменение на иска.

 

Страните: Моля да се пристъпи към разпит на свидетелите.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетелите, на които снема самоличност, както следва:

 

Д.Г.П. на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Т.И.И. на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Е.П.Г. на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

В.П.Х. на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля П., като отведе от залата останалите свидетели.

 

Свидетелят на въпроси на ЮК. Д.:

 

Въпрос:  Г-н П. вероятно знаете става дума за инцидента, при който е настъпила смъртта на Д.П.Н.. Вие процесния ден сте бил на работа, когато доведоха Д. Н. Вие бяхте ли там?

 

Отговор: По случая непосредствено след това съм изготвил докладна записка, в която съм обобщил всичко, което според мен се е случило. Поддържам изцяло написаното от мен в докладната записка, като искам да кажа, че към настоящия момент с оглед изминалия период от време спомените ми не са толкова ясни и считам, че описаното в докладната записка е по-достоверно.

 

юк. Д.: Има писмени доказателства. След като свидетелят ги поддържа те са толкова подробни и отразяват неговото непосредствено  възприятие, тогава друго няма какво да го питаме в такъв случай. Нямам други въпроси.

 

Свидетелят на въпроси на адв. В.:

 

Въпрос: Има ли изградена в РУ система за наблюдение върху помещението за временно задържане?

 

Отговор: Да, има.

 

Въпрос: Тя работи ли правилно 24 часа?

 

Отговор: Аз не мога да кажа. Спомням си, че бяха иззети записи тогава.

 

Въпрос: След като има такава система какво наложи конкретен човек да наблюдава едновременно с тази система Н.? Има изрично указание, заповед лицето да бъде наблюдавано пряко от служител от РУ, включително е записано, че не Ви достигат хора, но човек трябва да го наблюдава. Какво наложи това?

 

Отговор: Това е по инструкция. Когато има задържано лице, се назначава човек, който непосредствено го наблюдава, независимо че има и видеонаблюдение.

 

Въпрос: Вие знаехте ли Н. да е претърпял ПТП?

 

Отговор: Знаех, защото това ми беше сведено от колегите. Задържаният, който беше там, той не е задържан, защото е претърпял някакво ПТП, а защото е управлявал автомобил под въздействието на алкохол над 1.2 на хиляда. От колегите разбрах, че се е случило, сега леко-тежко ПТП аз не мога да определя, защото не съм бил на местопроизшествието. Станало е някакво ПТП и те като са отишли на място са установили двамата водачи, единият от който е бил Н..

 

Въпрос: Кога разбрахте, че е настъпило ПТП-то? Преди приемането, след приемането?

 

Отговор: Аз не съм го приел. Аз разбрах от колегите, когато дойдох на работа. Поинтересувах се защо той е в ареста и те ми обясниха. 

 

Въпрос: За това птп знаете ли да е бил извършван оглед на местопроизшествието?

 

Отговор: Мисля, че се извърши оглед, но на следващия ден или на по-следващия.

 

Въпрос: Но то не е на местопроизшествието, а във връзка с настъпилата смърт?

 

Отговор: Мисля, че да. Не съм сигурен.

 

Прокурорът: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Юк. Д.: Аз имам един въпрос във връзка с последния въпрос на адв. В.. В служебните Ви задължения влиза ли да знаете извършван ли е оглед или не е извършван? Възможно ли е да е извършван оглед и Вие да не знаете?

 

Отговор: В служебните ми задължения не влиза да знам дали е извършван оглед, или не. Просто в случая го знам.

 

Юк. Д.: Нямам други въпроси.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля същият беше освободен.

 

Свидетелят И. на въпроси на ЮК. Д.:

 

въпрос: г-н И. вероятно си спомняте за случая. Предявявам Ви Ваша докладна записка. Поддържате ли това, което сте изложили в нея?

 

Отговор: По спомен си спомням случая, все пак са минали 3-4 години. Поддържам изложеното от мен в докладната записка.

 

въпрос: Спомняте ли си колко пъти правехте опит да се свържете с Бърза помощ? Други начини търсехте ли, за да бъде указано медицинско съдействие на задържаното лице?

 

Отговор: Да, първият преглед беше извършен още, когато самите колеги са закарали лицето в ЦСМП – Созопол. Лицето при настаняването в ареста легна и заспа. Направихме опит да го събудим, за да можем да попълним всички документи, свързани с ареста, но не успяхме. Затова извикахме медицинско лице. По мой спомен между 19:00-20:00 часа дойде лекар да го прегледа. Започна прегледа лекарката, но в същото време се обадиха за някакъв по-спешен случай. После около 22:00 часа дойде отново.  В момента разказвам нещата  по спомен, като в изготвената от мен докладна записка подробностите са по-детайлни и обстойни. Аз направих и друг опит да се свържа с медицинско лице. Между двете посещения на лекарката се свързах с дежурния в ДВНПЛ в Пето РУ – Бургас, защото знам, че там има постоянно медицинско лице, но просто в нашия случай лицето заспа и не се събуди.

 

въпрос: Каква беше идеята като се свържете с тях?

 

Отговор: Идеята бе да бъде отведен в Пето РУ – Бургас, защото там има медицинско лице, което да го наблюдава, но ни бе отказано категорично. Следователно в 22:00 часа беше вторият преглед и вече сутринта третият, когато го взеха за гр. Бургас.

 

въпрос: Спомняте ли си някой от колегите Ви да е ходил лично до цсмп-Созопол, докато лицето е било задържано?

 

Отговор: Нямам такъв спомен.

 

Юк. Д.: Нямам други въпроси.

 

Свидетелят на въпроси на адв. В.:

 

въпрос: Вие бяхте ли на птп-то?

 

Отговор: Аз работа в РУ, не излизам.

 

въпрос: А в цсмп бяхте ли? Откъде знаете, че е извършен преглед?

 

Отговор: Когато се задържа лице се попълва специален документ от медицинското лице след извършването на прегледа, че е извършен такъв и дали може или не лицето да бъде задържано.

 

въпрос: При този преглед медицинското лице доктор ли е?

 

Отговор: Доктор, фелдшер не мога да кажа.

 

въпрос: при този преглед Вие казахте ли на медицинското лице, че лицето е претърпяло птп?

 

Отговор: Аз не съм присъствал на прегледа.

 

въпрос: Кажете ни в ру има ли изградена система за наблюдение на помещението за задържане?

 

Отговор: Да, има.

 

въпрос: В този ден системата работи ли?

 

Отговор: Нямам спомен, знам, че се гледаха записи. Би трябвало.

 

въпрос:  Имате ли спомен дали лицето Н. е било наблюдавано пряко от друг човек?

 

Отговор: Да, назначава му се персонална охрана.

 

въпрос: Тоест за всеки един човек в ареста, когато постъпи, освен видеонаблюдение има и охрана?

 

Отговор: Да, задължително.

 

въпрос: Независимо, че нямате хора някой път?

 

Отговор: Намираме.

 

въпрос: Помещението за задържане къде се намира?

 

Отговор: На партерния етаж.

 

въпрос: Какво представлява помещението?

 

Отговор: Стая с площадка, с широка пейка, възглавници и одеяла.

 

въпрос: Прозорец има ли?

 

Отговор: Мисля, че не. Цялата една стена и решетка с врата.

 

въпрос: Пряка слънчева светлина влиза ли в помещението?

 

Отговор: Не.

 

Адв. В.: Нямам други въпроси.

 

Прокурорът: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Юк. Д.: Аз имам още един въпрос.  Вие сте служител в ОДЧ. Това предполага ли, когато има ПТП, престъпление, някакъв инцидент Вие като такъв служител да знаете какво се случва, дали има на място колеги, които да разследват, държат ли Ви в течение колегите как протичат действията им?

 

Отговор: Аз съм човекът, който получава сигнала и изпращам колегите там и те ме държат в течение какво се случва. Дали ще има нужда от разследващи полицаи, експерти, в случай че лицето ще бъде отведено в ЦСМП.

 

Адв. В.: Само един уточняващ въпрос. Беше ли извършен оглед на ПТП-то?

 

Отговор: Нямам спомен.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля същият беше освободен.

 

Свидетелят Г.на въпроси на адв. В.:

 

въпрос: Периодът касае 06.06.2014 г. Знаете ли за случая?

 

Отговор: Спомням си.

 

въпрос: В цсмп е доведено лицето Н. с полицаи. Вие ли извършихте преглед на лицето?

 

Отговор: Ние сме двама, аз бях пътуващ. В момента ме нямаше там. Когато дойдох, двамата полицаи бяха в коридора. Викам им „Момчета какво става? Водим едно момче за проба за алкохол.” Влизам вътре, колежката ми казва „прегледах го и му взимаме проба за алкохол”. Казах му „айде лягай да ти взимаме проба” , а той ми отговори „ не, тази хубава сестричка тя ще ми вземе кръв” и това беше. Взехме му кръв.

 

въпрос: Какво беше състоянието на лицето? Активен ли беше?

 

Отговор: Много весело момче, много приятно момче, нито беше ударен така видимо.

 

Адв. В.: Нямам повече въпроси.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Прокурорът: Нямам въпроси към свидетеля.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля същият беше освободен.

 

Свидетелят Х. на въпроси на адв. В.:

 

въпрос: На 06.06.2014 г. в цсмп - Созопол е доведено лицето Н.. Вие сте му извършила първоначалния преглед. Разкажете ни какво извършихте, какви прегледи?

 

Отговор: първо взех кръв за алкохол и след това преглед. Разпитах го много добре, дали боледува от нещо. Много подробна анамнеза снемаме. Разпитах го как се чувства в момента, има ли оплаквания? Боледува ли от нещо? Много подробен преглед, който се записва във фиша. На въпроса дали боледува от нещо ми отговори отрицателно, дали в момента има оплаквания – отрицателно. Той нямаше видими наранявания. Кръвното беше 110 на 80. Това съм регистрирала. Представям Ви в оригинал протоколът, който аз съм съставила в момента на първия преглед на Н., извършен в ЦСМП-Созопол. Представям го в оригинал за сведение и като копие за прилагане по делото.  Пишем и още едни протоколи, където има въпроси относно алкохол дали е приемал, лекарства, наркотици. Спомням си, че координацията беше запазена. Той каза, че е пил около 1 л. ракия и то около преди 1 час. Той не съобщи никакви субективни оплаквания. Каза, че се чувства добре, че не боледува от нищо. Прави се една носопоказалечна проба, което беше съвсем нормална, без да залита. Адекватен, весел беше. Много обстойно го преглеждах - сърдечна дейност, бял дроб слушалки, бъбреци, корема. Без никакви оплаквания. 

 

въпрос: Защо беше доведен Н. при Вас?

 

Отговор: за проба за алкохол и за т. нар. освидетелстване, т.е. преглед.

 

Адв. В.: Нямам повече въпроси.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Прокурорът: Съобщиха ли Ви при какви обстоятелства е бил задържан?

 

Отговор: Не.

 

Прокурорът: Ако бяхте уведомена, че е имало ПТП щеше ли да има разлика в заключението Ви?

 

Отговор: Ако беше съобщено за птп по същия начин, аз мисля, че методът ми на работа е прецизен, да снемам подробна анамнеза. Много прецизен преглед, така работя. По същия начин задълбочено щях да подходя. Аз го попитах тогава за субективни оплаквания, за болести, дали взима лекарства и в момента какво е състоянието му, дали има оплаквания, като той отговаряше отрицателно.

 

Прокурорът: Имаше ли пречка да бъде задържан?

 

Отговор: Не, пречка нямаше. Кръвното налягане беше добре. Всичко, което направих при прегледа, беше нормално.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля същият беше освободен.

 

Съдът приема представения от свидетеля Х. фиш за спешна медицинска помощ като доказателство по делото.

 

Адв. В.: Моля да се произнесете по молбата във връзка с допускането на двама свидетели за установяване на неимуществени вреди, както и за разпита на В.Н., РУ – Созопол по месторабота. С него ще установим защо не е бил извършен оглед на МПС-то. Това е във връзка с молбата за изменение.

 

Юк. Д.: Не се противопоставям да бъдат допуснати до разпит свидетелите, които ще доказват неимуществените вреди и по отношение на В. Н. съм изразила становище, че не е относимо доказването на този факт към предмета на делото. По какъв начин извършването на оглед или не, не е обосновано, ще доведе до заключение за настъпили неимуществени вреди в правната сфера на ищците. Освен това в представените актове от мен на прокуратурата и съда е записано, че оглед е бил извършен на местопроизшествието.

 

Прокурорът:  Считам, че са допустими събирането на свидетелски показания относно неимуществените вреди, които са претърпели ищците. По отношение на разпита на разследващия полицай се противопоставям. Считам, че  същият не следва да бъде разпитван от една страна поради факта, че изрично е описано в постановлението за прекратяване, че оглед е бил извършван на другия ден, а от друга страна поради факта, че същият е разследващ полицай. Това е пречка да бъде проведен разпита съгласно НПК, който се прилага в случая.

 

С оглед така формулираните доказателствени искания от адв. В. по доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

допуска в условията на довеждане за следващо съдебно заседание от страна на процесуалния представител на ищците двама свидетели, с чиито показания ще се установят претърпените от ищците неимуществени вреди.

 

По отношение искането за допускане до разпит на двама полицейски служители – Б.Б. и В.Н. от РУ – Созопол съдът намира искането за неоснователно по отношение на Б., който е изготвил докладна записка, в която подробно е описал относимите факти и обстоятелства, и недопустимо по отношение на В.Н., който се установява, че е разследващ орган и съдът намира за недопустимо провеждането на разпит на орган по разследването по отношение на факти и обстоятелства, свързани с извършените от него процесуално-следствени действия.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

отхвърля искането за разпит в качеството на свидетели на полицейските служители Б.Б. и В.Н. от РУ – Созопол.

 

Съдът установи, че в изпратената от ответника административна преписка не е наличен екземпляр на твърдяната за нищожна заповед за задържане на лицето Д.П.Н.. В този смисъл с цел попълване на делото с всички относими към казуса доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

задължава процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да изпрати за прилагане по делото на заверен екземпляр от заповед за задържане на лицето Д.П.Н., ведно с пълната преписка, послужила при постановяване на този административен акт.

 

С оглед необходимостта от събирането на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.09.2018 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: