ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести март                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3149 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ищецът Р.Д.Н., редовно призована, се представлява от адв. В., с представено по делото пълномощно от днес.

ищецът П.Т.Н., редовно призован, се представлява от адв. В., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – ОД МВР гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Колев.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от Р.Д.Н. и П.Т.Н. с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на двамата ищци сумата от по 150 000,00 лв. за всеки, ведно със законната лихва, считано от 07.06.2014 г., представляваща обезщетение за претърпени от тях неимуществени вреди – настъпила смърт на сина им – Д.П.Н., в следствие незаконното му задържане в РУП Созопол при ОДМВР гр. Бургас, разпоредено със заповед за задържане на лице от 06.06.2014 г., постановена от Б.И.Б.– мл. ПИ при РУП Созопол, като е формулирано и искане за прогласяване на нищожността на въпросната заповед. Претендират се и направените в настоящето производство разноски.

Съдът докладва, че по делото са постъпили доказателства с молба вх. № 13671/19.12.2017 г. от ищците.

Съдът докладва, че по делото е постъпил писмен отговор с вх. № 13805/21.12.2017 г. от ответника, в който е изразено становище по съществото на спора и са формулирани доказателствени искания.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх. № 866/22.01.2018 г. от ищците с  формулирани в нея доказателствени искания.

 

Адв. В.: Поддържам изложената искова молба. Искам само да направя едно уточнение. Допусната е явна фактическа грешка в ЕГН-то на П.Н., като моля същото да се чете **********, т.е. объркани са първите две цифри. Поддържаме направените от нас доказателствени искания във вида, в който са формулирани в молбата. Това е единствено с цел да бъдат събрани по реда на АПК във връзка с ГПК и с оглед на допълнителната молба от 22.01.2018 г.

 

юк. Д.: Оспорваме исковата молба изцяло. Изложила съм подробни съображения в писмения отговор, в който съм направила и доказателствени искания, които поддържам. Представям и моля да приемете справка рег. № Рег-19129 от 20.06.2014 г. по описа на ОДмвр гр. Бургас с част от събраните и приложени към нея доказателства. Справката е извършена във връзка със заповед на директора за извършване на вътрешна проверка по повод смъртта, което е и част от настоящето производство. Моля да приемете доказателствата като относими към спора. Към настоящия момент нямам други доказателствени искания. Не съм довела поисканите свидетели, тъй като не знаех дали ще ги допуснете.

 

прокурорът: Считам, че исковата молба е недопустима към настоящия момент, тъй като не е приключило наказателното производство, което ще даде отговор на въпроса затова кой е виновен за смъртта на пострадалия Н.. Без този въпрос не може да бъде даден отговор и на настоящето дело, т.е. в настоящето дело би се стигнало до даване на отговор на въпрос, който е от компетентността на друг орган, тъй като изначално искането по ЗОДОВ за допускане на обезщетения от незаконосъобразната заповед за задържане изначално не е очевидно, не е причина за смъртта на лицето. Причината за смъртта на лицето може да са действията и бездействията на полицейските служители, което обаче също следва да бъде установено от наказателното производство, което не е приключило. Ако причината е ПТП-то, отговор също следва да бъде даден от наказателното производство. Считам, че към настоящия момент исковата молба е недопустима, тъй като е налице преюдициален въпрос, който не е решен.

 

адв. В.: Намирам исковата молба за допустима и основанието затова е чл. 204, ал. 4 апк. В действителност се касае за незаконосъобразни действия или бездействия, които могат да бъдат установени от настоящето производство. Няма преюдициалност на наказателното производство пред настоящето, което върви по административен ред. По отношение на представените доказателства в настоящето заседание моля да ни бъде дадена възможност за запознаване с тях. Имам доказателствено искане във връзка с издаването на заповедта за задържане. В тази връзка моля да задължите ответника да представи удостоверение, от което да е видно дали към датата на издаване на заповедта – 06.06.2014 г. Б.Б. е държавен служител, на каква длъжност, в кой сектор и РУ?

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с исковата молба и с отговора по исковата молба документи като писмени доказателства по делото.

приема представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника документи по опис като писмени доказателства по делото.

 

По отношение молбата на ищците чрез техния процесуален представител от 22.01.2018 г., в която са формулирани доказателствени искания, съдът намира следното: доколкото в пункт първи от тази молба са формулирани доказателствени искания, а именно да бъдат изискани от Окръжна прокуратура – Бургас находящите се по дп № 273 от 2014 г. по описа на ОД МВР – Бургас, ПОР № 304 от 2014 г. по описа на Окръжна прокуратура - Бургас, приложените като доказателства протокол № 14/ днк – 92 от 19.06.2014 г., фотоалбум от 09.06.2014 г., протокол от огледа на автомобила на пострадалия Н., протокол за оглед на местопроизшествие от 07.06.2014 г. в помещението за задържане и аутопсионен протокол съдът намира, че като писмени доказателства не съществува процесуална пречка същите да бъдат изискани от Окръжна прокуратура - Бургас и причислени като писмени доказателства към доказателствения материал по настоящето дело. В молбата, в пункт втори и пункт трети са формулирани доказателствени искания за допускане на съдебно-медицинска експертиза, която да отговори на конкретно формулирани осем въпроса, както и допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на конкретно формулирани в пункта въпроси. В сезиращата съда искова молба е направен анализ на приложени към същата заключения на тройна съдебно-медицинска експертиза, както и заключение по изготвена съдебно-техническа експертиза. Анализът на приложените две заключения от тези експертизи, съпоставени с въпросите, формулирани в настоящето производство, показва пълно съвпадение и идентичност на въпросите, които са поставени в молбата по настоящето производство и въпросите, на които вече е отговорено в хода на наказателното производство. Независимо, че екземпляри от тези експертизи са приложени в исковата молба съдът счита за необходимо заверени копия от тройната съдебно-медицинска експертиза и от съдебно-техническата експертиза, извършена от инж. Щ.П., приложени по дп № 273 от 2014 г. да бъдат изискани от Окръжна прокуратура - Бургас и причислени като писмени доказателства към настоящия доказателствен материал. С оглед идентичността на поставените в настоящето производство въпроси и обстоятелството, че на същите въпроси вече е отговорено от изготвените и приложени по досъдебното производство заключения съдът намира искането за  допускане на съдебно-медицинска експертиза и съдебно-техническата експертиза за неоснователно.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се изиска от Окръжна прокуратура - Бургас протокол № 14/ днк – 92 от 19.06.2014 г., фотоалбум от 09.06.2014 г., протокол от огледа на автомобила на пострадалия Н., протокол за оглед на местопроизшествие от 07.06.2014 г. в помещението за задържане, аутопсионен протокол, както и заверени копия от тройната съдебно-медицинска експертиза и съдебно-техническата експертиза на инж. Щ.П..

отхвърля искането за допускане на съдебно-медицинска експертиза и съдебно-техническата експертиза

 

В отговора по исковата молба процесуалният представител на ответника също е формулирал доказателствени искания, а именно от цсмп гр. Созопол да бъдат изискани конкретни документи, които да бъдат причислени към доказателствения материал, както и да бъдат допуснати при режим на довеждане конкретно посочени в отговора лица.

Съдът намира така формулираните доказателствени искания за процесуално допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

да се изиска от цсмп гр. Созопол препис от медицинския журнал, в който се отразяват извършените за деня прегледи, като преписът да е за процесната дата 06.06.2014 г. в цялост, фишовете за спешна медицинска помощ на пациент Д.П.Н. от 06.06.2014 г. и 07.06.2014 г.

допуска до разпит в качеството им на свидетели полицейски служители Д.Г.П. и Т.И.И.- служители на ру – Созопол,  които следва да бъдат призовани по месторабота за следващо съдебно заседание.

допуска до разпит в качеството им на свидетели чрез призоваване по месторабота – цсмп гр. Созопол Е.П.Г. и В.П.Х., които следва да отговорят на относими към предмета на спора въпроси.

задължава ответника в 14-дневен срок, считано от днес, да представи за прилагане по делото на служебна бележка/удостоверение, от което да е видно Б.И.Б. изпълнявал ли е длъжността полицейски служител към датата на постановяване на заповед за задържане на лице от 06.06.2014 г. и ако е изпълнявал такава длъжност да бъде посочена каква.

По отношение възражението на процесуалния представител на Окръжна прокуратура – Бургас относно допустимостта на исковата молба съдът намира, че следва да се произнесе с крайния си съдебен акт.

 

С оглед необходимостта от събирането на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2018 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Да се призоват допуснатите в днешно съдебно заседание свидетели.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: