ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 3148 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.А.И., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., с пълномощно от днес. 

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Руен, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило заявление вх.№745/18.01.2018г. от Кмета на община Руен, с което заявява, че на основание чл.156, ал.1 от АПК, оттегля отказа да за издаване на заповед по §8, ал.4 от ПЗР на ЗУТ, обективиран в писмо изх.№Р-199-1/02.11.2017г.. Прави искане за прекратяване на административното производство по делото, предвид направеното оттегляне.

 

Съдът  ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№865/22.01.2018г. от Айше Махмуд Идриз, с искане да бъде конституирана като заинтересована страна по делото, предвид че е собственик на УПИ ІІ-438 по плана на село Планиница, община Руен със заповед №157/13.06.1988г.. Към молбата е приложен нотариален акт №33, том VІІ, рег. №6298, дело №1092 от 19.12.2014г.

 

АДВОКАТ С.: С оглед на така направеното оттегляне на обжалвания от нас отказ, моля да бъде прекратено производството по делото, но тъй като отказът е основание за настоящото дело, имаме претенции за заплащане на направените разноски от страна на доверителя ми.

 

Съдът след като съобрази нормата на чл.156, ал. 1 от АПК, съгласно която при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения или да издаде акта, чието издаване е отказал и съобразно постъпилото по делото заявление за оттегляне на отказа и липса на други ответници по делото, намира, че са налице основанията по чл.159, т.3 от АПК за оставяне жалбата без разглеждане и прекратяване производството по делото.

При този изход на делото и съобразно нормата на чл.143, ал.2 от АПК, в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 310 лева от които 10 лева платена държавна такса за образуване на производството и 300 лева платено адвокатско възнаграждение.

С оглед наличието на основания за прекратяване на производството по делото, съдът не следва да се произнася по искането за конституиране на заинтересована страна

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т,3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ф.А.И. с ЕГН:********** *** против отказа да се изпълни процедура по §6 във връзка с §8 от ПЗР на ЗУТ, обективиран в писмо изх.№Р-199-1/02.11.2017г. на Кмета на община Руен.

ОСЪЖДА Община Руен да заплати в полза на Ф.А.И. с ЕГН:********** *** разноски по делото в размер на 310 /триста и десет/ лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 3148/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание за жалбоподателя, а за ответника от уведомяването му.

 

 

СЪДИЯ:

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: