ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести февруари                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3145 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. И. Х., редовно призован, не се явява . За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Руен, редовно призован, се представлява от адв. Ж., с представено по делото пълномощно от днес.

Заинтересованата страна А.М.И., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Ц., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

Страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от А. И. Х. против отказ да се изпълни процедура по §6 във връзка с §8 от ПЗР на ЗУТ, обективиран в писмо изх. № УТ-348(1) от 02.11.2017 г. на кмета на Община Руен.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 1070/25.01.2018 г. от ответника, ведно със приложена към нея Заповед № РД-08-66/25.01.2018 г., с която е формулиран отказ за издаване на поисканата заповед.   

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 1363/01.02.2018 г от процесуалния представител на ответника, в която моли производството по делото да бъде прекратено, а жалбата оставена без разглеждане поради направеното оттегляне на административния акт. Моли на доверителя му да бъдат присъдени направените по делото разноски. Представя договор за правна защита и съдействие.

 

адв. С.: Поддържаме си така изразеното становище, че следва да бъде прекратено делото. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

Адв. Ж. : Считам, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 156, ал. 1 апк, с която се установява възможност на административния орган да оттегли оспорвания административен акт, в случая – отказа. Налице са, както казах, всички предпоставки за това - наличие на лично изразено волеизявление на органа, издал административния акт – кмета на Община Руен. Същото е направено и с нарочно депозирана молба, като това волеизявление е материализирано и  в нарочна заповед по смисъла на чл. 44, ал. 1 ЗМСМА. Спазено е и условието, че оттеглянето е направено преди първото по делото заседание, т.е. налице са предпоставките за прекратяване на производството поради оттегляне на административния акт. С оглед изхода на делото и прекратяването му в началото на съдебната фаза, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 144 апк, правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, поради което моля същото да бъде намалено. Моля да се произнесете в този смисъл.

 

Адв. Ц.: Уважаеми административен съдия, аз само ще добавя, че моята доверителка не е била надлежно уведомена и за откриване на настоящето административно производство, т.е. обективираният отказ, който беше предмет на оспорването, беше постановен без да ни се даде възможност да участваме. Този отказ е постановен без наше участие в административното производство на фаза издаване на административния акт. В тази връзка лично аз предоставям на съда и с оглед аргументите, които Вие изтъкнахте, дали  да бъде прекратено настоящето производство, като ще моля, в случай че го прекратите да ни присъдите направените по делото разноски.

 

Съдът с оглед изявлението на страните счита, че по формулираното искане за прекратяване на делото ще се произнесе в закрито заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: