ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми март                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3143 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Д.А., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ по оспорване - Кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. С., с представено по делото пълномощно.

 

Въпрос на съда към жалбоподателя: Имате ли имуществени претенции към ответника, или единствено оспорвате заповедта, с която Ви е отказано настаняване в резервно общинско жилище?

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Искам да отмените заповедта на кмета на Община Бургас, с която ми е отказано настаняване в резервно общинско жилище. Това е жизненоважно за мен. Посочените в жалбата ми суми касаят разходи, които аз съм претърпял вследствие на воденото административно и по настоящето съдебно производство. Други финансови претенции освен тези нямам.

 

По хода на делото:

            СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от А.Д.А. против заповед № 3141/09.11.2017 г. на кмета на Община Бургас, с която е отказано на жалбоподателя настаняване в резервно общинско жилище.

Съдът докладва, че по делото са постъпили доказателства със  заявление вх. № 13293/11.12.2017 г. от жалбоподателя.

Съдът докладва, че по делото е постъпило допълнение към жалбата с вх. № 13589/18.12.2017 г. от жалбоподателя.

 

Жалбоподателят: Поддържам жалбата. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. С.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед завените от страните становища и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка, както и с допълнително подадените заявления документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Жалбоподателят: Представям и моля да приемете писмена защита - становище с екземпляр за ответника. Искането ми е да отмените оспорената заповед и да върнете преписката на кмета с указания да бъда настанен в общинско жилище. Представям и доказателства за направените от мен разходи, които моля да ми бъдат присъдени.

 

юк. С.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ми предоставите срок, в който да представя писмена защита. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в 7-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки  по съществото на спора.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: