ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.01.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  единадесети януари                             две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 3142 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ EТ „Я.-М.Д.“ ЕООД, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – гр. Бургас, редовно и своевременно призован, изпраща за процесуален представител гл.ю.к.К.Л., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

            Съдът докладва, че по делото е постъпило становище входящ № 250/09.01.2018 година от  жалбоподателя по делото, с което уведомява съдебния състав, че няма възможност да се яви в насроченото съдебно заседание, но не  възразява да се даде ход на делото.

             ГЛ.Ю.К.Л.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                              О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от ЕТ “Я. –М.Д.“, ЕИК 102108356, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „***“ № 82, вх. А, ет. 5, с представляващ М.К.Д.против  Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-395-0269580/07.11.2017г., издадена от  П.Г.Ж.- директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП – Бургас, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е постановена принудителна административна мярка запечатване на търговски обект – магазин, находящ се в гр.Бургас, жк.“****“ № 13, стопанисван от  ЕТ “Я. –М.Д.“, ЕИК 102108356 и забрана на достъпа до него за срок от 10 /десет/ дни.

          Иска се отмяна на заповедта като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                С горецитираното становище жалбопадателя е взел отношение по съществото, с което поддържа изцяло подадената жалба и моли да се отмени заповед за налагане на ПАМ, като моли да й бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 50 лева.

ГЛ.Ю.К.Л.: По отношение на доклада  нямам възражения. Оспорвам жалбата като неоснователна.Няма да соча други доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

ГЛ.Ю.К.Л.: Уважаеми господин административен съдия, моля да приемете така депозираната жалба като неснователна  и недоказана. Изложени в нея факти не кореспондират с установената фактическа обстановка. Считам, че допуснатото от жалбоподателя нарушение е установено по безспорен начин, с оглед събраните в хода на  проверката доказателства. Считам, че не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон при издаване на оспорената заповед, поради което моля, да постановете решение, с което да потвърдите като правилна и законосъобразна заповедта. Моля да бъде присъдено ю.к.възнаграждение в полза на ТД на НАП Бургас.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: