ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3141 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Изпълнителна Агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ София се явява ст.юрисконсулт Х.А..

За ответника зам.директор на ТД на НАП Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

 

Юрисконсулт А.: Няма процесуална пречка, да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Изпълнителна Агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ София против заповед № 2328/14.08.2016г., издадена от зам. директор на ТД на НАП Бургас, за запечатване на обект- „Военен клуб“, находящ се в гр. Бургас, ул. Хр. Ботев № 48, за срок от 15 дни.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт А.: Поддържаме жалбата, както и уточняващата молба към жалбата, която касае предварителното изпълнение. Уточняващата жалба не е подадена в тридневния срок, тъй като не разполагахме с много време. Заповедта е връчена на 17.11.2017г. Поддържаме жалбата с изложените мотиви и обстоятелства. Няма да сочим други доказателства, приложили сме ги към жалбата.

 

СЪДЪТ намира приложените към жалбата, в административната преписка и към уточняващата молба на жалбоподателя писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт А.: (това беше в изказването по доказателствата) Искаме да уточним, че принудителната административна мярка за всеки конкретен случай трябва да е определена по вид и обем, така че да не засяга по-големи интереси. В тази връзка са ни исканията в жалбата. Така и относно срокът определен в заповедта за налагане на принудителната административна мярка, който е определен за целия военен клуб, който включва и администрацията, както и други обекти, които са обект на обществено ползване от страна на патриотични съюзи и др., с оглед на което считаме, че административния орган неправилно е приложил закона както по отношение на принудителната административна мярка, така също и по отношение на срокът определен със заповедта, с оглед засягане на обществените интереси, поради което считам, че е незаконосъобразно и необосновано. Прилагам писмени бележки.

 

Поддържам изцяло жалбата и моля да бъде отменена заповед № 2328/14.09.2016г. на директора на ТД на НАП, с която ни е наложена принудителна административна мярка запечатване на обект „Военен клуб“, находящ се в гр. Бургас, с административен адрес ул.Христо Ботев №48. Считаме, че административната мярка не е съобразена с целта на закона, както по вид, така и по обем, като се засягат по-голяма част на правата на субекти от защитимия интерес, като тя не е съобразена с нарушението, както и с превантивния характер, т.е. същата е издадена година и половина по-рано от датата, за която ни е връчена за изпълнение, поради което не е спазен процесуалния и материалния закон, с оглед на което, моля да отмените заповед № 2328/14.09.2016г. на директора на ТД на НАП Бургас. Прилагам писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: