ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 Номер 604                         16 март 2018  година                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на шестнадесети март, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                  Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа административно дело номер 313 по описа  за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на М.М.Д. *** против Районен съд/РС/ Поморие, в която твърди, че държавната такса и законната лихва върху нея, които е осъдена да заплати на ответника и за които е издаден изпълнителен лист на 25.06.2014 г., по гр.д.№188/2009 г. по описа на РС Поморие, са погасени по давност, поради което не могат да бъдат търсени от нея по принудителен ред.

Първоночално с исковата молба е бил сезиран Районен съд Бургас, който с определение №1659 от 10.03.2017 година, постановено по гр.д.№7926/2016 г., е прекратил производството по последното като е приел, че компетентен да се произнесе по исковата молба  е Административен съд Бургас, тъй като предмет на иска е да се признае за установено, че ищцата не дължимата по изпълнителния лист сума, издаден по гр.дело №188/2009 година по описа на Районен съд Поморие, т.е. за предявен отрицателен установителен иск по чл.292 АПК.

Административен съд Бургас намира, че исковата молба на Д. е недопустима за разглеждане по същество по следните съображения:

Давността като институт може да се претендира или чрез възражение по чл.282, ал.1, т.9 АПК, в хода на изпълнителното производство,  или  чрез отрицателен установителен иск по чл.292 АПК.

Съобразно чл.292 АПК задължението - предмет на изпълнение, може да се оспори чрез иск само въз основа на факти, настъпили след издаването на изпълнителното основание.

Търсената от ищцата защита не може да се квалифицира като предявен отрицателен установителен иск по чл.292 АПК. С този иск може да се оспори задължението- предмет на изпълнение, но на изпълнителните основания, изчерпателно посочени в чл.268 АПК, а именно: влезлите в сила или подлежащи на предварително изпълнение: 1. индивидуални или общи административни актове; 2. решения, определения и разпореждания на административните съдилища; 3. споразумения пред административните органи или пред съда и 4. административни договори.

Задължението на Д. обаче не е породено от изпълнителните основания по чл.268 АПК, поради което и задължението не може да се оспори по реда на чл.292 АПК- длъжникът по изпълнителния лист не разполага с процесуална възможност да предяви иск по чл.292 АПК.

Следователно за нея е налице възможността да предяви възражение, в хода на изпълнителното производство, по арг. от чл.282, ал.1, т.9 АПК.

При положение, че няма спор за образувано срещу Д. изпълнително производство по издадения, по гр.д.№188/2009 г. по описа на Районен съд Поморие, изпълнителен лист за събиране на публични държавни вземания и че тези вземания се събират по реда на ДОПК, от публичните изпълнители при НАП/чл.163, ал.1 и 3 ДОПК/, то компетентен да се произнесе по искането й за изтекла погасителна давност на задължението е ТД НАП Бургас.

Следователно, искането е подведомствено за разглеждане от Териториална дирекция/ТД/ НАП Бургас, поради което производството по делото следва да се прекрати и исковата молба да се изпрати на ТД НАП Бургас за произнасяне.

По тези съображения и на основание чл.130, ал.4 АПК, Административен съд - Бургас, VІІІ- ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.М.Д. *** против Районен съд/РС/ Поморие.

ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 313/2018 година по описа на Административен съд- Бургас.

ИЗПРАЩА исковата молба на М.М.Д. *** на ТД НАП Бургас за произнасяне по компетентност.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                                                

                                                               СЪДИЯ: