О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  650/11.04.2017 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на единадесети април две хиляди и седемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 313/2017 година.

 

Производството е образувано по жалба на „Мирко“ ЕООД с ЕИК *** и адрес – град Бургас, ж.к. „Победа“, улица „Индустриална“ № 90а против наложени предварителни обезпечителни марки – действия по обезпечаване на доказателства - с протокол № 0010623/02.02.2017 година на орган при ТД – Бургас на НАП.

С писмо вх. № 3474/06.04.2017 година директорът на ТД – Бургас на НАП е посочил, че действията, обективирани в протокол № 0010623/02.02.2017 година на орган при ТД – Бургас на НАП вече са били обжалвани пред Административен съд – Бургас по адм.д. № 365/2017 година, който се е произнесъл с определение № 339/01.03.2017 година, неподлежащо на обжалване.

След служебна справка и изискване на определението по цитираното дело, настоящият съдебен състав констатира, че правният спор между страните вече е решен с определение № 339/01.03.2017 година по адм.д. № 365/2017 година. Действията на орган по приходите към ТД – Бургас на НАП, отразени в протокол № 0010623/02.02.2017 година, са отменени с окончателен съдебен акт.

Решаването на същия спор между същите страни със сила на пресъдено нещо по адм.д. № 365/2017 година обуславя извод за недопустимост на жалбата по настоящото дело, по аргумент от чл. 159 т.6 от АПК. Действително, актът, с който спорът е решен, е определение, но в производството по чл. 127ж във връзка с чл. 41 ал.3 от ДОПК съдебният акт, с който се осъществява контрол върху действията на администрацията, е именно такъв.

По изложените съображения, на основание чл. 159 т.6 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Мирко“ ЕООД с ЕИК *** и адрес – град Бургас, ж.к. „Победа“, улица „Индустриална“ № 90а против наложени предварителни обезпечителни марки – действия по обезпечаване на доказателства – извършени с протокол № 0010623/02.02.2017 година на орган при ТД – Бургас на НАП..

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 313/2017 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: