О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  224/10.02.2017 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на десети февруари две хиляди и седемнадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 313/2017 година.

 

Производството е образувано по жалба на „Мирко“ ЕООД с ЕИК *** и адрес – град Бургас, ж.к. „Победа“, улица „Индустриална“ № 90а против наложени предварителни обезпечителни марки с протокол № 0010623/02.02.2017 година на орган при ТД – Бургас на НАП.

Жалбоподателят заявява, че на 06.02.2017 година е обжалвал наложените обезпечителни мерки пред директора на ТД – Бургас на НАП, но до датата на подаване на жалбата в съда (09.02.2017 година) не е налице произнасяне.

Жалбата е преждевременно подадена.

Налагането на предварителните обезпечителни мерки, на основание чл.121а ал.5 от ДПОК, се извършва по реда на чл. 197 от ДОПК. По този ред подлежи и тяхното оспорване.

Съгласно чл. 197 ал.1 от ДОПК, постановлението за налагане на обезпечителни мерки може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от връчването му пред директора на компетентната териториална дирекция, който се произнася с мотивирано решение в 14-дневен срок, а в случаите на налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл. 121 - в 7-дневен срок, от получаването на жалбата.

По изявлението на жалбоподателя, жалбата до директора на ТД – Бургас на НАП е подадена на 06.02.2017 година и до 09.02.2017 година не е имало произнасяне от органа. Срокът по чл. 197 ал.1 от ДОПК, обаче, изтича на 13.02.2017 година, като след тази дата за жалбоподателя възниква правен интерес от оспорване на евентуално мълчаливо потвърждаване от директора на ТД – Бургас на НАП на действието на публичния изпълнител.

Към настоящия момент за „Мирко“ ЕООД не е налице правен интерес от обжалването, защото срокът за произнасяне от страна на административния орган не е изтекъл.

По изложените съображения, на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Мирко“ ЕООД с ЕИК *** и адрес – град Бургас, ж.к. „Победа“, улица „Индустриална“ № 90а против наложени предварителни обезпечителни марки с протокол № 0010623/02.02.2017 година на орган при ТД – Бургас на НАП..

 

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 313/2017 година.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 

СЪДИЯ: