Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 930            Година 16.05.2016          Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХVІ-ти състав, на двадесет и първи април две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златина БЪЧВАРОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1. Павлина СТОЙЧЕВА

                                                                                                2. Даниела ДРАГНЕВА

 

Секретаря И.Л.

Прокурор Г.М.

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 313 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:           

Производството по делото е образувано по касационна жалба и допълнение към нея подадена от Г.Г.С. с ЕГН **********, живущ *** против решение № 6 от 20.01.2016г. постановено по н.а.х.д. № 275 по описа за 2015г. на Районен съд Малко Търново. Счита решението за неправилно, необосновано и незаконосъобразно, постановено при съществени процесуални нарушения. Възразява, че е нарушено правото му на защита и твърди, че неправомерно е ангажирана отговорността му на соченото основание. Иска се отмяна на съдебния акт и потвърденото с него наказателното постановление.

ОтветникътОбщина Малко Търново, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител оспорва касационната жалба, като неоснователна.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба и оставяне в сила на съдебното решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение Районен съд Малко Търново е потвърдил наказателно постановление №3/02.11.2015г. издадено от Кмета на Община Малко Търново, с което за нарушение на чл.40, ал.1, т.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) на касатора, на основание чл.44, във връзка с чл.8 и чл.40, ал.1, т.2 от ЗОСИ, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева и е постановено да заплати на В.К. сумата от 440 лева за причинените и́ вреди. При постановяване на решението си, съдът не е установил допуснати от административнонаказващия орган съществени процесуални нарушения, довели до нарушаване правото на защита на нарушителя. По същество е обосновал извод за правилно приложение на материалния закон, тъй като на посочената дата и място Г.С. е пуснал свободно собствените си животни – 3 бр. телета в засята с мента нива, собственост на трето лице, при което животните са отъпкали около 500 кв.м. от засятата с мента площ и са унищожили 20% от посеви върху тази отъпкана площ. Наложеното административно наказание е преценено за правилно определено и в съответствие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН с оглед на което наказателното постановление е потвърдено.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Обжалваното съдебно решение е постановено при допуснати съществени процесуални нарушения.

Съгласно чл.61, ал.1 от ЗАНН, при разглеждане на делото пред районния съд се призовават нарушителят, поискалите обезщетение, включително и тези по чл.55, ал.2, и учреждението или организацията, чийто орган е издал наказателното постановление или електронния фиш, както и допуснатите от съда свидетели.

В случая с наказателно постановление №3/02.11.2015г. издадено от Кмета на Община Малко Търново, за нарушение на чл.40, ал.1, т.2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) на касатора, на основание чл.44, във връзка с чл.8 и чл.40, ал.1, т.2 от ЗОСИ, му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева и е постановено да заплати на Вивиана Краева сумата от 440 лева за причинените и́ вреди.

В хода на производството пред първоинстанционния съд са призовани и участвали единствено нарушителя и учреждението, чийто орган е издал наказателното постановление. Лицето в чиято полза е присъдено обезщетение – В.К., не е призована и не е участвала в съдебното производство и правото и́ на защита е нарушено. Като не е конституирал това лице като заинтересована страна, първоинстанционният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което е самостоятелно основание за отмяна на решението.

С оглед на изложеното и на основание чл.209, т.3 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, решението на първоинстанционния съд, следва да бъде отменено, а делото да бъде върнато за  ново разглеждане, от друг съдебен състав, с призоваване на всички заинтересувани страни.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.222, ал.2, т.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.второ от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение № 6 от 20.01.2016г. постановено по н.а.х.д. № 275 по описа за 2015г. на Районен съд Малко Търново.

ВРЪЩА делото на Районен съд Малко Тръново, за ново разглеждане от друг съдебен състав, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

                    

 

 

                                              2.