О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 606

 

Град Бургас,  11.03.2015г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, ХIII-ти административен състав, на единадесети март през две хиляди и петнадесета година, в закрито заседание, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

                      2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

 

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА к.н.а.х.д. № 313 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК, във връзка с чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано e по частна жалба на В. В. роден на ***г. – гражданин на Република Армения, подадена чрез адвокат Е. Д. от БАК, с адрес за получаване на призовки и съобщения: ***, против протоколно определение от 26.01.2015г., постановено по н.а.х.д. № 248/2014г. по описа на Районен съд – гр.Малко Търново, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на Варам В. против наказателно постановление № 63 от 19.09.2013г. на началника на ГПУ-гр.Малко Търново.

Частният жалбоподател изразява несъгласие с постановеното от районния съд определение за прекратяване на съдебното производство, като счита същото за незаконосъобразно и моли за отмяната му от съда и връщане на делото за разглеждане по същество. Твърди, че жалбата му против наказателното постановление е изпратена по пощата на 14.11.2014г. – в законоустановения срок, поради което не е налице приетото от районния съд просрочие на същата. Ангажира доказателства.

Ответникът не представя становище по подадената частна жалба.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на частната жалба по наведените в нея основания, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.230 от АПК и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

За да постанови оспореното определение, районният съд е приел, че жалбата против наказателното постановление е процесуално недопустима, като подадена след изтичане на преклузивния седмодневен срок, установен в чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Обжалваното определение е неправилно.

Съгласно приложеното в административнонаказателната преписка пълномощно от 11.09.2013г. с нотариална заверка на подписа, В. В. е упълномощил адвокат Е. Д. да го представлява неограничено пред всички държавно-административни институции в Република България и съдилища, като за целта й предоставя права да съставя и подписва от негово име всякакви документи и да получава такива на негово име. Видно от отбелязването в издаденото му наказателно постановление № 63/19.09.2013г. от началника на ГПУ-гр.Малко Търново, препис от същото е връчено на адвокат Е.Д. на 7.11.2014г., както правилно съдът в случая е приел. Жалбата на В. против наказателното постановление до Районен съд – гр.Малко Търново е заведена в деловодството на административнонаказващия орган на  17.11.2014г.., видно от положения регистрационен индекс върху нея.

С частната жалба са представени известие за доставяне PS 8001 00ВFZR 6, служебен и системен бон от 14.11.2014г., издадени от „Български пощи” ЕАД, ПС – Бургас-1, за изпратена на 14.11.2014г. препоръчана кореспондентска пратка до ГПУ-гр.Малко Търново, удостоверяващи подадена чрез процесуалния представител жалба против наказателното постановление на сочената дата.

При тази фактическа установеност съдът приема, че валидната дата на подаване на жалбата до съда против издаденото на частния жалбоподател наказателно постановление е 14.11.2014г., поради което е спазен седмодневният срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН от връчване на наказателното постановление за обжалването му пред съда. Допълнително ангажираните в настоящото производство писмени доказателства опровергават извода на съда, че датата на подаване на жалбата против наказателното постановление е 17.11.2014г.

Предвид изложеното неправилно районният съд е приел, че преклузивният срок за обжалване е изтекъл и е прекратил производството, поради недопустимост на жалбата. Определението следва да бъде отменено и делото да се върне на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Воден от горното и на основание чл.235, ал.1 от АПК, Административен съд – град Бургас, ХІІІ– ти административен състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯ определение от 26.01.2015г. на Районен съд – гр.Малко Търново, постановено по н.а.х.д. № 248/2014г. по описа на Районен съд – гр.Малко Търново, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на В. В. против наказателно постановление № 63 от 19.09.2013г. на началника на ГПУ-гр.Малко Търново.

ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд – гр.Малко Търново за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на дадените указания.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          

 

 

                                                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

          2.